Skip to main content

บทความ / งานวิจัย

รายงานสถานการณ์ที่เป็นชุดความรู้ที่ศูนย์วิจัยปัญหาสุราจัดทำขึ้นเป็นประจำทุกปี มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์...
การรวบรวมและต่อยอดองค์ความรู้จากการจัดการประชุม CAS FORUM ประกอบไปด้วยบทความ 4 ชิ้นได้แก่ "ประชาคมอาเซียนกับการค้าสุราระหว่างประเทศ" โดย ผศ. ดร. ปิติ ศรีแสงนาม "...
การศึกษาเรื่อง ผลกระทบที่เกิดจากปรากฎการณ์ลานเบียร์และกลยุทธ์ประเภทดื่มไม่อั้น (beer buffet) ของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาพฤติกรรมการบริโภค สถานการณ์ปัจจุบัน...
ในปี พ.ศ. 2558 มีอุบัติเหตุจราจรเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ โดยในช่วงเทศกาลปีใหม่มีอุบัติเหตุจราจรทั้งหมด 2,997 ครั้ง ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บจำนวน 3,117 ราย และมีผู้เสียชีวิตจำนวน...
หนังสือเล่มนี้เป็นหนึ่งในงานวิจัยที่สะท้อนอัตลักษณ์ของศูนย์วิจัยที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะอย่าง ศวส. ได้เป็นอย่างดี การเก็บข้อมูลจุดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงปี พ.ศ. 2552 และ 2557...
อัตราการบาดเจ็บในการขับขี่จากการใช้สุรา   ข้อมูลนี้เป็นงานวิจัยเชิงทดลอง (randomized control trial)...
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษารูปแบบพฤติกรรมการดื่มสุราและเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ ตามวิถีชีวิต ความเชื่อ ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ วรรณนา...
สรุปเรื่องเด่นจากการวิจัยและ ภาพรวมของการขับเคลื่อนเรื่องแอลกอฮอล์ ไว้ในหนังสือเล่มนี้ “เรื่องเหล้า ก้าว 10” และเพื่อฉลอง 1 ทศวรรษ ศวส.ได้ร่วม กับสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย จัด...
การเปลี่ยนแปลงของตัวเลขการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บมีความแปรปรวนค่อนข้างสูง ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงตัวเลขในระยะสั้นๆ ไม่ได้สะท้อนสภาพการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงในระยะยาวระบบข้อมูล...
การวิจัย เรื่องนกกรงหัวจุก พนันพื้นบ้านในสังคมมุสลิมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาการเลี้ยงนกกรงหัวจุกในสังคมมุสลิมสามจังหวัดภาคใต้...
การศึกษาการพนันชนไก่ในภาคเหนือตอนบน ประสงค์ที่จะทำความเข้าใจพัฒนาการความเป็นมาของการพนันชนไก่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน...
บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์เรื่องวาทกรรมหวยใต้ดินในสังคมไทย หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาผู้นา ทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง มหาวิทยาลัยรังสิตดุษฎีนิพนธ์นี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ...