Skip to main content

บทความ / งานวิจัย

สถิติข้อมูล จำนวนและอัตราการคลอดบุตรของวัยรุ่นไทย ในปี พ.ศ. 2557  ชุมชนเพื่อการเรียนรู้ของคนทำงานท้องวัยรุ่นสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส)2559
ณ โรงเรียนแห่งหนึ่ง ในตำบลวังตะเฆ่ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ ดิฉันก็อยู่ที่โรงเรียนแห่งนี้ เป็นธรรมดาของวัยรุ่นที่จะต้องมีความสนใจในเพศตรงข้าม...
จ.เลย เป็นหนึ่งในจังหวัดที่เข้าร่วมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด มาตั้งแต่เดือน ต.ค. 2557 – ปัจจุบัน ณ วันนี้ถือว่าเป็นครึ่งทางของการขับเคลื่อนงานโครงการฯ แล้ว...
โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะระดับท้องถิ่นที่สนับสนุนการเดินและการใช้ จักรยานในอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐมมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระแสการเดินและการใช้จักรยานของประชาชน...
คนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นแพทย์ พยาบาล ผู้ช่วยแพทย์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เภสัชกร หรือเจ้าหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการด้านสุขภาพล้วนต้องปฏิบัติงานภายใต้ค่านิยมหลัก...
ข้อมูลจากงานประชุมวิชาการเพื่อคนทำงานกับพ่อแม่และผู้ดูแลเด็ก/วัยรุ่น ในหัวข้อ เด็กรุ่นใหม่ อะไรของมัน   ...
ครอบครัวไทยยุคปัจจุบันมีความหลากหลายมากขึ้น รวมถึงมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบต่าง ๆ ของความเป็นครอบครัวมากมาย...
ประเทศไทยกำลังเดินหน้าเข้าสู่สังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์ (aged society) หรือสังคมที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด ภายในปี 2574...
ข้อมูลวิจัยงานบริการทางคลินิกที่เป็นมิตรกับวัยรุ่น มาจากการวิจัยโดย Sue Alford, MLS ปี 2009 เพื่อสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางนโยบายเพื่อวัยรุ่น  ...
การขับเคลื่อนการทำงานเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น มิอาจดำเนินการได้เพียงหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง...
การรักษาความลับในการทำงานบริการคลินิกที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่น หมายถึง การรักษาข้อมูลที่ละเอียดอ่อนเกี่ยวกับประเด็นทางสุขภาพของวัยรุ่น...
ปรากฏการณ์ “ท้องไม่พร้อมในวัยรุ่น” ในแง่หนึ่งถือเป็นการ “ละเมิดสิทธิเด็ก” เพราะเด็กควรได้รับสิทธิในการพัฒนา ซึ่งหมายถึง การเรียนรู้เรื่องเพศศึกษาที่รอบด้านและถูกวิธีด้วย...