Skip to main content

บทความ / งานวิจัย

งานวิจัยชิ้นนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้กรณีศึกษาเยาวชนที่ถูกจับกุมด้วยคดีพนันและเข้าสู่กระบวนการดำเนินคดีซึ่งมีสถานพินิจเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่...
จากปัญหาการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา ซึ่งที่ผ่านมามีการขับเคลื่อนร่วมกับภาคีที่เกี่ยวข้อง จนนำไปสู่ความสำเร็จในการผลักดันมาตรการควบคุมราคา 80 บาท ตามราคาหน้าสลากฯ ตั้งแต่งวดวันที่ 16 มิถุนายน...
การศึกษาเรื่อง “แรงสนับสนุนทางสังคม : กลไกป้องกันปัญหาการพนันของเยาวชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้” มีวัตถุประสงค์การวิจัย...
องค์ความรู้เกี่ยวกับมาตรการควบคุมอุปทานของการดื่มสุรานั้นมีมานานกว่า 4-5 ทศวรรษ โดยพิจารณาจากพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ.2493 และ พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.2509...
ประเทศไทยมีกฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีการห้ามการโฆษณาและการสื่อสารการตลาดของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งหมด...
การดื่มสุราหรือการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีผลกระทบที่ตามมามากมายทั้งส่วนบุคคล ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ...
โครงการการศึกษาประสิทธิภาพและความคุ้มทุนทางเศรษฐศาสตร์ของมาตรการลดการบริโภคโซเดียม โดยใช้โปรแกรม OneHealth Tool...
การศึกษาปรากฏการณ์ “พนันบอล” ในฐานะส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมแฟนบอลซึ่งเป็นกิจกรรมระดับชีวิตประจำวันในบริบทของชีวิตสมัยใหม่ในสังคมไทย...
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับเทศกาลสำคัญมักมีความเกี่ยวพันกันเสมอในวิถีชีวิตของคนไทย เช่น วันปีใหม่ วันสงกรานต์ เป็นต้น เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ที่มักจะบริโภค เช่น เบียร์ สุรา เป็นต้น...
สรุปงานวิจัยเพื่อติดตามผลการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการกำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามขายหรือโบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทางรถไฟ พ.ศ. 2558ผู้วิจัย : นวลตา  อาภาคัพภะกุล และคณะ / ปี 2561 /...
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษามุมมอง พฤติกรรมของเด็กและเยาวชนที่มีต่อการพนันในพื้นที่ชุมชนท้องถิ่นชายแดนไทย-กัมพูชา 2)...
งานวิจัยชิ้นนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้กรณีศึกษาเยาวชนที่ถูกจับกุมด้วยคดีพนันและเข้าสู่กระบวนการดำเนินคดีซึ่งมีสถานพินิจเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่...