Skip to main content

บทความ / งานวิจัย

การถามคำถามและตอบคำถามเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าจากผู้รู้ที่ชำนาญการด้านการควบคุมยาสูบ โดยบุหรี่ไฟฟ้าเป็นยาสูบชนิดใหม่ที่ผู้สูบจะได้รับสารนิโคตินเหลว ที่ระเหยด้วยความร้อนจากไฟฟ้าเข้าสู่ร่างกาย...
ข้อมูลสำหรับการทำงานด้านรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เช่น บุหรี่ก่อให้เกิดโรคต่าง ๆ มากมาย คนไทยเสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ 54,512 คน/ปี คนไทยเสียชีวิตจากการได้รับควันบุหรี่มือสอง = 8,278 คน/ปี...
จากสถานการณ์ปัญหาการใช้ยาในระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชนมีมากมาย ส่งผลต่อจำนวนผู้ป่วยเรื้อรังที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้มีการใช้ยาเพิ่มขึ้น ใช้ยาจากหน่วยบริการหลายแห่งพร้อมๆ กัน รวมถึงใช้ยาเกินจำเป็น ดังนั้น...
"เภสัชกรปฐมภูมิ" คำที่คนส่วนใหญ่จินตนาการไม่ออกว่าคืออะไรมีคุณค่าเช่นไรกับงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพและชีวิตของประชาชนคนไทย ณ วันนี้ได้ก้าวพ้นจากความเลือนรางไปสู่ภาพอันมีชีวิตชีวาแล้ว...
การปรับเปลี่ยนมุมมองเรื่องเพศจากเดิมที่มุ่งเน้นแต่มิติด้านโรคและอันตราย มาสู่มุมมองเชิงบวกที่คำนึงถึงความสุข และสัมพันธภาพทางเพศทุกด้าน มีการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้สู่สุขภาวะทางเพศ...
ในช่วงสิบปีที่ผ่านมาจำนวนวัยรุ่นตั้งครรภ์ในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนกลายเป็นปัญหาระดับประเทศ อันนำไปสู่การประกาศใช้พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙...
สุขภาพของหญิงในด้านสุขภาพทางเพศและสุขภาพระบบเจริญพันธุ์ซึ่งมีความจำเพาะซับซ้อนและมีอิทธิพลต่อสุขภาพหญิงตลอดช่วงชีวิต ต้องได้รับการสร้างเสริมและคุ้มครองอย่างสอดคล้องและเหมาะสม...
เข้าใจเรื่องเพศเชิงบวก ด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง หรือประสบการณ์จากการจำลองสถานการณ์ในสังคม เสริมทักษะและเพิ่มพูนความรู้ด้านต่างๆ...
เพื่อสร้างให้เกิดชุมชนที่มีสุขภาวะทางเพศสำหรับเด็กและเยาวชน “กลยุทธ์” สำคัญ ได้แก่ การมุ่งให้สังคมซึ่งเป็นบริบทที่แวดล้อมตัวเด็กมีทัศนคติเรื่องเพศเชิงบวกดังแนวคิดที่กล่าวมา ข้างต้น...
คนรุ่นเราเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกง่ายดายกว่าคนรุ่นก่อนหน้า ด้านดีคือมีโอกาสค้นคว้าหาข้อมูล ช่วยให้รอบรู้และพัฒนาตัวเองได้รวดเร็ว อีกด้านถือเป็นความเสี่ยง...
ความสำคัญของแนวคิด "เรื่องเพศเชิงบวก" เรื่องเพศไม่ใช่แค่เรื่องเพศสัมพันธ์แต่ยังมีมิติด้านสุขภาพ ทัศนคติรวมถึงทักษะการใช้ชีวิตที่จำเป็นต้องเรียนรู้ให้เหมาะสมกับช่วงวัย...
เป็นรูปแบบหนึ่งในการให้คำปรึกษาแก่ผู้ประสบปัญหา โดยเฉพาะการตั้งท้องโดยไม่พร้อม ผู้ให้การปรึกษาจะทำหน้าที่สนับสนุนให้ผู้ใช้บริการได้ทบทวนถึงสถานการณ์ปัญหา นำเสนอข้อมูลที่เป็นทางเลือกในการแก้ไขปัญหา...