Skip to main content

บทความ / งานวิจัย

ถอดโมเดลระบบบำนาญแห่งชาติเพื่อผู้สูงอายุเป็นข้อสรุปจากเวทีเสวนาวิชาการ “เดินหน้า ปฏิรูประบบบำนาญแห่งชาติเพื่อผู้สูงอายุ” ประเทศไทยจะปฏิรูประบบบำนาญแห่งชาติและสร้างระบบ...
หลักประกันที่สำคัญคือ การมีระบบบริการที่สามารถรองรับความต้องการของประชาชนได้ทั้งการส่งเสริม การป้องกัน การรักษาและการฟื้นฟูสมรรถภาพ รวมทั้งการดูแลระยะเฉียบพลันและเรื้อรัง นอกจากนี้...
โครงการการทบทวนเอกสารด้านการให้บริการและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้ออำนวยต่อการใช้ชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุ...
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างประชากร ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านผลิตภาพของประเทศ จะมีผลกระทบเกิดขึ้นอย่างไร และมุมมองของนักวิชาการต่อการขยายอายุการทำงานในภาคอุตสาหกรรมจะเป็นอย่างไร /โดย ...
มีรายละเอียดเนื้อหาเกี่ยวกับปัจจัยร่วมที่ทำให้การจ้างงานแรงงานสูงวัยเกิดขึ้นในสถานประกอบการ ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยต่างๆหลายปัจจัย อาทิการให้ความสำคัญของผู้ประกอบการ ความต้องการแรงงานในบางสาขาอาชีพ...
ประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทยอายุ 60 ปีขึ้นไปทุกคน ยกเว้นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ จากรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องได้รับเบี้ยยังชีพทุกคน...
โครงการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย เป็นโครงการสำรวจสถานะสุขภาพของประเทศที่สำคัญที่ช่วยเฝ้าระวังสภาวะทางสุขภาพประชาชนไทย การดำเนินการสำรวจครั้งที่ 5 นี้เริ่มต้นเตรียมการมาตั้งแต่ปี 2555...
ประเทศไทยได้กลายเป็นสังคมสูงอายุมาตั้งแต่ปี 2548 แล้ว อันเป็นผลจากการที่อัตราเกิดของคนไทยลดลงอย่างมากและชีวิตของคนไทยที่ยีนยาวขึ้น...
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) ร่วมกับเครือข่ายที่จัดให้มีการสัมมนาแรงงานสูงวัยลมหายใจแห่งอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญในการสร้างความรู้...
แม้สังคมมีกฎเกณฑ์ที่แสดงว่าการพนันเป็นสิ่งไม่ดี เป็นสิ่งเลวร้าย แต่ในรอบทศวรรษที่ผ่านมาการพนันเติบโตแบบก้าวกระโดดและขยายตัวในวงกว้างมากขึ้น แทรกซึมอยู่ในชีวิตประจำวัน ในทุกส่วนของสังคม...
หนึ่งในผลงานของโครงการจัดการความรู้เพื่อขับเคลื่อนสังคมปลอดพนัน มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ ที่พยายามรวบรวมและประมวลข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพนันออนไลน์ ทั้งของต่างประเทศและของไทย...
การนำเสนอข้อมูลที่คัดมาจากการสำรวจความคิดเห็นต่อข้อเสนอเพื่อแก้ปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาล ที่สำรวจประชากร 2 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ซื้อสลากฯ ในปี 2557 ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 3,005 ตัวอย่าง...