Skip to main content

บทความ / งานวิจัย

การดื่มสุราหรือการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีผลกระทบที่ตามมามากมายทั้งส่วนบุคคล ครอบครัว ชุมชนและประเทศชาติ ดังนั้นการทบทวนองค์ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์และผลกระทบของการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์...
โครงการวิจัยเรื่องการศึกษาผลของมาตรการแอลกอฮอล์ในระดับพื้นที่ : กรณีศึกษา 4 ชุมชน อีสาน ตอนล่าง (ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด และนครราชสีมา)...
งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแผนพัฒนาวงการกีฬาของการกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อศึกษาการได้รับการสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรอื่น...
รายงานผลสำรวจการรับรู้และปฏิบัติตามมาตรการควบคุมเครื่องดื่มสุรา ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ของประชนในจังหวัดสขลา นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี...
การศึกษาผลการดําเนินงานภายหลังจากที่มีการประกาศใช้ พ.ร.บ. เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ที่ผ่านมาของคณะกรรมการ ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ ในทั้ง 3 ระดับ ประกอบด้วย...
การศึกษาเรื่องการศึกษาปัญหาและผลกระทบของโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทางโทรทัศน์ ต่อกลุ่มผู้บริโภคเยาวชนและวัยรุ่นเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพแบบผสมผสาน (mixed method)...
การบริโภคสุราก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพ สาเหตุมาจากพิษของสารเอทิลแอลกอฮอล์เองและสารเมทาบอไลท์ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตสุราเป็นสาเหตุของการปกเปื้อนสารพิษ ซึ่งสารเหล่านี้ทำให้เกิดผลร้ายต่อสุขภาพ...
กลุ่มประชาชนที่เป็นวัยทํางานของประเทศไทยเป็นกลุ่มที่มีขนาดใหญ่ และกลุ่มอายุที่พบว่าดื่มมากที่สุดคือช่วงอายุ 25-59 ปี ซึ่งเป็นวัยแรงงาน ดังนั้นวัตถุประสงค์การศึกษาวิจัยขั้นต้น...
การวิจัยที่ีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาประเด็นและรูปแบบการจัดกิจกรรมที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระหว่างปีพ.ศ.2540-2551 (2)...
งานวิจัยนี้เป็นความร่วมมือของสถาบันอุดมศึกษา 6 สถาบันในเขตกรุงเทพตะวันตกและปริมณฑล อันได้แก่ มหาวิท ยาลัยคริสเตียน มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ มหาวิทยาลัยธนบุรี วิทยาลัยแสงธรรม...
รายงานวิจัยที่มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาปัญหาที่แอลกอฮอล์กับการบริโภคและผลกระทบในระดับประเทศ ซึ่ง ความสัมพันธ์ดังกล่าวเป็นข้อบ่งชี้เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทางกายภาพในประเทศไทย...
รายงานการศึกษาความสูญเสียทางเศรษฐกิจของผู้บริโภคสุราครั้งนี้ เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา ภาคตัดขวางในประชากรอายุระหว่าง 12-65 ปี ที่อาศัยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น โดยการสํารวจครัวเรือน...