Skip to main content

บทความ / งานวิจัย

สังคมไทยในปัจจุบันยังมีคนจำนวนไม่น้อยที่มอง "เรื่องเพศ" เป็นเรื่องน่าอายไม่ควรถูกหยิบยกมาพูดในที่สาธารณะ ไม่ควรนำมาเป็นหัวข้อในการเรียนรู้และเป็นเรื่องกึ่งๆ "ต้องห้าม"...
ต้นแบบ "บริการที่เป็นมิตร" สําหรับเด็ก เยาวชนและครอบครัว ดูแล-ช่วยเหลือ "ท้องไม่พร้อม" รับฟัง เสริมกําลังใจ ให้ข้อมูล คําปรึกษารอบด้าน ไม่ชี้นําไม่โน้มน้าว ไม่ตัดสินใจแทน...
ทำความเข้าใจเรื่องเพศในมิติต่างๆ อย่างรอบด้าน ทั้งในแง่มุมของความสัมพันธ์เชิงอำนาจ ความพึงพอใจทางเพศ และโรคในระบบสืบพันธุ์ โดยยึดแนวคิดเพศภาวะ เพศวิถี และสิทธิมนุษยชนเป็นกรอบในการทำงาน...
ปรากฏการณ์ความรุนแรงทางเพศที่เกิดขึ้นในสังคมทั้งที่เป็นความรุนแรงทางตรง อย่างกรณีข่มขืน การละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ฯลฯ ความรุนแรงเชิงโครงสร้าง และความรุนแรงทางวัฒนธรรมที่ฝังอยู่ในระบบวิธีคิดของสังคม...
คู่มือในลักษณะ how to หรือ ”รายงานข่าวเรื่องเพศอย่างไร” ซึ่งได้ขยายจากประเด็นผู้หญิงให้มีความครอบคลุมมากขึ้นจนนำไปสู่ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ...
ความเข้าใจเรื่องเพศในมิติต่างๆ อย่างรอบด้านทั้งในแง่มุมของความสัมพันธ์เชิงอำนาจ ความพึงพอใจทางเพศและโรคในระบบสืบพันธุ์ โดยยึดแนวคิดเพศภาวะ เพศวิถี และสิทธิมนุษยชนเป็นกรอบในการทำงาน...
คณะทำงานกลไกระดับตำบลประกอบด้วย อปท. สถานศึกษา หน่วยงานสาธารณสุข อสม. คนในชุมชนและองค์กรภาคประชาสังคม สามารถร่วมมือกันจัดบริการตามบทบาทที่ให้เยาวชนกลุ่มต่าง ๆ เข้าถึงบริการที่มีอยู่ครอบคลุม...
ข้อมูล รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องเพศศึกษาและการมีเซ็กส์ทั้งระยะก่อนมีเซ็กส์ ระหว่างมีเซ็กส์ และหลังมีเซ็กส์...
การจัดพื้นที่เรียนรู้เรื่องเพศในสถานประกอบการ โครงการป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นท้องไม่พร้อม ความรุนแรงทางเพศในสถานประกอบการ โดยมูลนิธิรักษ์ไทยพื้นที่โครงการ : ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง...
ศึกษาวิจัยเชิงประวัติศาสตร์เรื่องเพศจากความทรงจำร่วมของสังคมไทย โดยเน้นที่กระบวนการเลือกรับและผสมผสานระบบความเชื่อ ความหมายเรื่องเพศวิถีในบริบทที่เมื่อสังคม (หรือชนชั้นนำ...
กระบวนการการเรียนรู้และการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ ความคิดให้กับเด็กและเยาวชน มุ่งให้พวกเขาสามารถดูแลตนเองรวมทั้งครอบครัว ชุมชนและสังคม ภาคีเครือข่ายช่วยเหลือเกื้อกูลในชุมชน ประกอบด้วย รพ.สต....
ความเป็นจริงของสังคมไทย คือ "การมีเพศสัมพันธ์ไม่ปลอดภัย" เป็นสาเหตุหลักของการเสียสุขภาพและเสียชีวิตโดยไม่จำเป็น...