Skip to main content

บทความ / งานวิจัย

ตัวแทนเยาวชนไทยร่วมกับเยาวชนจากประเทศอาเซียน เข้าพบเพื่อขอบคุณนายกและคณะรัฐบาล ที่ให้ความสำคัญในการกำหนดนโยบาย และสนับสนุนมาตรการต่าง ๆ ในการปกป้องเด็กและเยาวชน จากบุหรี่และสารเสพติดทุกชนิด ...
ภาษีเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ หรือภาษีบาปเพื่อสุขภาพ เป็นแนวคิดในการแบ่งรายได้จากภาษีที่รัฐจัดเก็บได้ทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนจากภาษีบาป เช่น เหล้า บุหรี่ น้ำมัน ล๊อตเตอรี่...
การศึกษามาตรการในชุมชนเพื่อควบคุมการจําหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการเข้าถึงทั้งในระบบตลาดและทางสังคมในจังหวัดหนองคาย มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1)...
ประเทศไทยประสบความสำเร็จในการควบคุมยาสูบจนเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและระดับโลก ด้วยการมีนโยบายที่ชัดเจน มีกฎหมายการควบคุมยาสูบที่ดีที่สุด มีการปฏิบัติการเพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบในกลุ่มเป้าหมายต่างๆ...
การประมวลสังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้จากรายงานการวิจัย 5 เรื่อง ที่ได้เสนอต่อศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการวิจัยการพนันพื้นบ้าน  รายงานการวิจัย 5...
นักวิชาการเผย บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ นักสูบหน้าใหม่อยากลองเป็นของใหม่จากต่างประเทศ วัยรุ่นที่ใช้บุหรี่อิเล็กโทนิกส์ส่วนใหญ่เสี่ยงเกิดอันตรายต่อสุขภาพ...
ปฏิญญา เสนอต่อรัฐบาลและสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หนุนกฎหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย เพื่อแสดงเจตนารมณ์อันแน่วแน่ ในการสนับสนุนร่างพระราช บัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่...
กิจกรรมรณรงค์ "รักใครให้เลิก" จากขบวนรณรงค์ในวันงดสูบบุหรี่โลก ที่เคลื่อนที่ไปยังบริเวณรอบๆโรงพยาบาลและชุมชนใกล้เคียงท่าน้ำวังหลัง โรงพยาบาลศิริราช  ...
ตัวแทนเยาวชนไทยร่วมกับเยาวชนจากประเทศอาเซียนกว่า 80 คน ร่วมประกาศเจตนารมณ์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับบุหรี่ ได้แก่ กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว พม่า มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม สิงคโปร์ และไทย...
วิเคราะห์การตลาดพนันเสี่ยงโชคของตัน ภาสกรนที ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ศึกลุ้นโชคชาเขียวระหว่าง 2 ยี่ห้อยักษ์ใหญ่ของประเทศเป็นที่จับตามองและรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ทั้งในด้านมูลค่าของรางวัลที่แจก...
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสาเหตุปัจจัยแวดล้อม แบบแผนพฤติกรรมและผลกระทบจากการดื่มสุราของแรงงานข้ามชาติชาวพม่าในจังหวัดเชียงรายเพื่อหาแนวทางและมาตรการการป้องกัน และแก้ไขปัญหา...
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา กระบวนการขับเคลื่อนโครงการแค่หลวงปลอดเหล้า อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน วิธีการวิจัยดำเนินการตามแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ...