Skip to main content

บทความ / งานวิจัย

การประชุมวิชาการหัวข้อ “ท้องไม่พร้อม: ทางออก หรือ ทางตัน” ให้กับบุคลากรสุขภาพของโรงพยาบาลนาน้อย ในประเด็นทางออกสำหรับผู้ประสบปัญหาท้องไม่พร้อมที่เลือกการยุติการตั้งครรภ์...
ตัวแทนหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคประชาชน ที่เกี่ยวข้องในการทำงานกับพ่อแม่ของวัยรุ่นในชุมชน ได้สะท้อนถึงบทบาท และประสบการณ์การทำงานในชุมชน   ...
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย และสำนักงานกองทุน สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ได้ร่วมกับวิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการจัดทำแผนกลยุทธ์ด้านการทางานของผู้สูงอายุ ระยะที่ ๑ (พ....
การศึกษานี้เป็นการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบโดยมีเกณฑ์คัดเลือกงานวิจัยเพื่อนำมาทบทวนดังต่อไปนี้ 1) เป็นการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ ของการทดลงแบบสุ่ม หรือ การศึกษาแบบสังเกตุการณ์ 2)...
อาการของภาวะสมองเสื่อม อาการที่บ่งบอกและการเตือนภัยของภาวะสมองเสื่อม และกิจกรรมที่จะช่วยป้องกันภาวะสมองเสื่อมได้  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส)...
ผลจากการสำรวจครั้งล่าสุดปี 2554 พบว่าเด็กไทยอายุ 15-18 ปี สูบบุหรี่กว่า 4 แสนคน ซึ่งเด็กกว่า 2 แสนคนซื้อบุหรี่แบบแบ่งขายเพราะมีอำนาจการซื้อต่ำ...
เพื่อเป็นประโยชน์ในการให้ข้อมูลเฝ้าระวังเพื่อการควบคุมการบริโภคยาสูบ ตลอดจนข้อมูลความสำเร็จในการทำงานควบคุมการบริโภคยาสูบภายใต้พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบพ.ศ. 2535 และพ.ร.บ....
ในอดีตประเทศที่เริ่มพัฒนาระบบสวัสดิการมองว่าผู้ที่อยู่ในวัยสูงอายุจะมีความเสื่อมถอยทั้งทางรางกายและทางจิตใจ ควรจะได้พักผ่อน รับสวัสดิการจากรัฐ ฉะนั้นนิยามผู้สูงอายุจึงผูกติดกับอายุเกษียณตลอดเวลา...
โครงการวิจัยถอดบทเรียนสถานประกอบการที่มีการจ้างแรงงานสูงวัยจัดทำขึ้นโดย ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ ผศ.ดร.แก้วขวัญ ตั้งติพงศ์กูล คุณอรอนงค์ ทวีปรีดา...
ผู้สูงอายุของสังคมไทย เครือข่ายประชาชนหันมาทำงานเชิงรุกเรื่องการตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุจึงเป็นหนทางสำคัญที่จะช่วยลดปัญหาสังคมวัยชรา...
นับตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ได้มีการมอบรางวัล “ผู้สูงอายุแห่งชาติ” ประจำปี ในแต่ละปี...
งานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการวิจัยเอกสารและสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 4 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มที่หนึ่ง เจ้าหน้าที่รัฐได้แก่ ตำรวจ และฝ่ายปกครอง กลุ่มที่สองกลุ่มธุรกิจหวยใต้ดิน ได้แก่...