Skip to main content

บทความ / งานวิจัย

จากการสำรวจสถานการณ์การพนันระดับท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานีและ อำนาจเจริญ ในงานวิจัยเรื่อง การพนันที่สัมพันธ์กับวิถีชีวิต กรณีศึกษาบ่อนไพ่ พนัน ฟุตบอลเว็บไซต์ และไฮโล...
สภาพการณ์ของสังคมที่การพนันพบเห็นกันได้ทั่วไป ทั้งที่ชัดเจนว่ามีลักษณะเป็นการพนัน และที่ไม่ชัดเจนหรือเป็นกิจกรรมที่มีสีเทา อย่างเช่น การซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล การส่งข้อความสั้นชิงรางวัล เป็นต้น...
บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานวิจัย โครงการ “มาตรการทางกฎหมายเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการพนันในต่างประเทศ” (2556)  กฎหมายป้องกันและแก้ไขปัญหาการพนันของมาเลเซียและแอฟริกาใต้ และ...
การสำรวจพฤติกรรมรับชมและการเล่นพนันทายผลฟุตบอลโลก 2014 กลุ่มนักพนันมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา” ครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และอาชีวศึกษา (ปวช.1 - ปวช.3)...
การสำรวจพฤติกรรมรับชมและการเล่นพนันทายผลฟุตบอลโลก 2014 กลุ่มนักพนันประชาชนทั่วประเทศ เก็บรวบรวมข้อมูลกับประชาชนทั่วไปที่มีอายุระหว่าง 15 - 69 ปี ใน 23 จังหวัดทั่วประเทศ...
โครงการศึกษาการพนันกับการแข่งเรือยาวประเพณี  ใช้วิธีการศึกษาใช้กรอบแนวคิดเรื่องตลาดมาวิเคราะห์รูปแบบการพนันแข่งขัน  เครือข่ายความสัมพันธ์และพฤติกรรมการเล่นพนัน  ...
แนวคิดว่าด้วยการปฏิรูปกองสลาก เพื่อตั้งเป็นกองทุนพัฒนาสังคมจึงเกิดขึ้น ภายใต้แนวคิดที่ว่าด้วย ‘สลากเพื่อสังคม’...
เกมพนันทางอินเทอร์เน็ตหรือเกมพนันออนไลน์ (online gambling) เป็นเกมการพนันข้ามชาติที่มีอัตราการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญเป็นอย่างมากในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา...
การศึกษาเรื่องการพนันแข่งม้าในประเทศไทย ดำเนินการวิจัยโดยใช้วิธีการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) และวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informants)...
การพนันในประเทศไทยมีประวัติความเป็นมาอันยาวนานซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากทั้งประเทศอินเดียและประเทศจีน โดยทางอินเดียอาจติดมากับคัมภีร์ทางศาสนาหรือชาดก ส่วนทางจีนน่าจะมีอิทธิพลมากกว่าทางอินเดีย ...
จากบรรดาการพนันที่มีอยู่ทั้งหมดในประเทศไทย หวยใต้ดินเป็นการพนันชนิดที่มีผู้นิยมเล่นกว้างขวางมากที่สุดโดยเฉพาะในกลุ่มคนชั้นล่าง คนเล่นหวยใต้ดินนั้นประกอบไปด้วยผู้คนหลากหลายอาชีพ...
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการแสดงบทบาทของหนังสือพิมพ์ต่อเรื่องการพนันฟุตบอล, เพื่อศึกษาการนำเสนอข่าวสารของหนังสือพิมพ์ต่อเรื่องการพนันฟุตบอล,...