Skip to main content

บทความ / งานวิจัย

คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า มีรายงานจากการทบทวนงานวิจัยล่าสุด สรุปได้ว่าพบพฤติกรรมเยาวชนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าจะหันไปสูบบุหรี่ธรรมดาด้วยเกือบ 4 เท่าตัว...
จุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกู จ.บุรีรัมย์ นโยบาย คสช. ก่อน “คนใกล้ชิดฮุนเซน-นักการเมืองไทย” เปิดกาสิโนพื้นที่ทับซ้อนไทย-กัมพูชา 7 เม.ย.   กาสิโนดังกล่าวที่นายวีระ...
รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอตารางแสดงผลการสำรวจ การพรรณาผล พร้อมกับอภิปรายผล โดยจำแนกออกเป็นส่วนต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์ทั้งในเชิงวิชาการ...
เพื่อประเมินประสิทธิผลของโครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาระดับพื้นที่ (community-based campaign / ground-war activity) ที่จัดขึ้นในปีพ.ศ. 2558 โดยการศึกษานี้เป็นการกระตุ้น ส่งเสริม...
ผลสำรวจของสถาบันจัดการด้านการเงิน Barron ที่สำรวจความเห็นของนักลงทุนถึงระดับความน่าเชื่อถือของบริษัทยักษ์ใหญ่ในสหรัฐอเมริกาหนึ่งร้อยบริษัท ที่พบว่าบริษัทบุหรี่อยู่รั้งท้าย...
เจาะเครือข่ายการเล่นพนัน "หวยหุ้น" พบว่า มีการเติบโตอย่างรวดเร็วในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา วันนี้การแทงได้ระบาดครอบคลุมมากถึง 35 จังหวัดมีเม็ดเงินซื้อขายทั่วประเทศสะพัดเกือบ 2 หมื่นล้านบาทในปี 54...
การศึกษาศึกษานี้เป็นการสำรวจแบบเร่งด่วนมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบาดเจ็บ คดีและผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงสามสิบวันแรกของ...
มุ่งสำรวจการรับรู้ของประชาชนต่อประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับฉลากของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2558...
มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดเผยว่าขณะนี้มีหลายฝ่ายที่เข้าใจว่าควันบุหรี่ไฟฟ้ามีแต่ไอน้ำกับนิโคติน ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย และวัยรุ่นนิยมสูบเพราะว่ามีควันเยอะดี ขอชี้แจงว่า...
การติดตามกลยุทธ์และรูปแบบการตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนโลกออนไลน์จึงจัดทำขึ้นเพื่อ ติดตามความเคลื่อนไหวการตลาดเครื่องดื่มแอลกอออล์ที่มีกลยุทธ์หลากหลายมากขึ้นและได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม...
เพื่อติดตามกิจกรรมทางการตลาดของธุรกิจแอลกอฮอล์ และพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประชาชนในช่วงไว้ทุกข์โดยดำเนินการตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างประชาชน อายุ 15...
จากความหลากหลายของปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทำให้การควบคุมปัญหาดังกล่าวมีความซับซ้อนไปด้วยและมีจำเป็นที่จะต้องใช้นโยบายหลากหลายในการจัดการปัญหาในระดับต่างๆ ด้วยกลไกต่าง ๆ...