Skip to main content

บทความ / งานวิจัย

ผลการสำรวจของ รศ.บุปผา ศิริรัศมี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ทำการสัมภาษณ์ผู้สูบบุหรี่ 1,909 คน และผู้ที่เคยสูบบุหรี่แต่เลิกแล้ว 373 คน ในสี่ภาคของประเทศไทย...
เสียงหัวเราะดังลอดจากห้องตรวจใบหน้าเปื้อนยิ้มของยายวัย 60 ปี หลังแกเดินออกจากการพูดคุย ถามไถ่อาการของแพทย์โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช กุฉินารายณ์ บอกได้ว่าแกมีความสุขมากแค่ไหน แม้จะไม่ถึงขนาดทุบโต๊ะ...
การบูรณาการบริการสุขภาพและสังคม ต้องเริ่มจากการกำหนดหน่วยงานที่เป็นกลางในการกำหนดโยบายและการจัดสรรทรัพยากรการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นท้องถิ่นเป็นหลัก...
สถิติการเพิ่มขึ้นของประชากรผู้สูงอายุระบุว่าผู้สูงอายุมีอายุคาดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น และมีช่วงชีวิตชราภาพนานขึ้น แต่สมรรถภาพร่างกายกลับตรงกันข้าม...
รายงานวิจัยฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนสังเคราะห์องค์ความรู้ และศึกษาสถานการณ์ ปัจจุบันเกี่ยวกับความรุนแรงต่อผู้สูงอายุไทยเพื่อนำสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย...
ข้อมูลสถานการณ์ ปัจจัยเสี่ยง มาตรการป้องกันที่สามารถตัดวงจรผู้สูบบุหรี่หน้าใหม่ได้  ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส)ปี 2560
การใช้ภาพคำเตือนเป็นวิธีการสื่อสารข้อมูลและวิธีหลีกเลี่ยงอันตรายวิธีหนึ่ง เพื่อช่วยลดหรือกำจัดความเสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น รวมทั้งมุ่งหวังในการช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของมนุษย์เพื่อความปลอดภัย...
การพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุเป็นสิ่งที่มีความสำคัญและจำเป็นสำหรับสังคมไทย ซึ่งที่ผ่านมากรอบดำเนินงานผู้สูงอายุอยู่ภายใต้แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ...
โครงการนี้มีการดำเนินงานในลักษณะการติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วม เพื่อกำกับการดำเนินงานของโครงการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด สะท้อนการดำเนินงานให้กับผู้ปฏิบัติงานและให้คำปรึกษา และศึกษาผลโดยตรง...
รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการ “การทบทวนเอกสารเพื่อสังเคราะห์กรอบแนวคิด(conceptual framework) และผังพิสัยการวิจัย (research mapping)ด้านกฎหมายสาหรับสังคมผู้สูงอายุ”...
ครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อทบทวนข้อกฏหมายในการช่วยให้ผู้สูงอายุมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องมีกฎหมาย และระเบียบต่างๆที่เหมาะสม...
การทำงานกับผู้สูงอายุมีโอกาสพลิกฟื้นวิกฤตการณ์ต่างๆ ของสังคมได้ หากได้ใช้ผู้สูงอายุเป็นศูนย์กลาง และมีการออกแบบงานอย่างระมัดระวังให้เข้าถึงบริบทของปัญหา เพราะผู้สูงอายุเป็นบุคคลที่มี Tacit Knowledge...