Skip to main content

บทความ / งานวิจัย

รัฐสภาสหภาพยุโรป ( the European Parliament) และสภาบริหารสหภาพยุโรป (the Council of the EU) ได้ร่วมกันเห็นชอบร่างมาตรการควบคุมยาสูบ (Tobacco Product Directive) ฉบับใหม่...
กระทรวงสาธารณสุขฝรั่งเศสจะเริ่มบังคับใช้ซองบุหรี่ปราศจากโลโก้ ปี 2560 เพื่อพยายามลดอัตราการสูบบุหรี่ที่คร่าชีวิตคนวันละ 200 คน ในฝรั่งเศส  ...
ภาคใต้มีปัญหาการระบาดของบุหรี่รุนแรงกว่าพื้นที่อื่น ๆ แต่หากมองให้ลึกถึงบริบทของพื้นที่ โดยเฉพาะจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะพบว่าบริบททางสังคม วัฒนธรรม ศาสนา และความเชื่อต่าง ๆ นั้น...
ประสบการณ์จากการทำงานร่วมกันระหว่างนักเรียนกับนักเรียนและครูกับนักเรียน ในการรณรงค์โรงเรียนปลอดบุหรี่ ของโรงเรียนสมาชิกเครือข่ายครูนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ แม้เป็นเพียงกลุ่มเล็กๆในสังคม...
จดหมายข่าวสานพลังปี 2556 ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 : นำเสนอประเด็นต่างๆ ดังนี้ เกณฑ์ประเมินองค์กรผู้บริโภค เพื่อสร้างความเข้มแข็งยั่งยืน /ระบบเตือนภัยระดับชุมชน ก้าวใหม่ Single windows /เตรียมรับมือ "...
การถอดบทเรียนความสำเร็จและจัดทำวีดิทัศน์ เรื่องการต่อต้านงาน TABINFO ASIA 2009 นี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อจัดการองค์ความรู้การดำเนินการต่อต้าน งาน TABINFO ASIA 2009...
เครือข่ายควบคุมยาสูบ สมาชิกของสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ซึ่งได้มาร่วมกันในการประชุมวิชาการ “บุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ” ครั้งที่ 13 ขอประกาศปฏิญญาร่วมกัน...
แผนงานพัฒนางานวิจัยและจัดการความรู้เพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบ(ศจย.) มหาวิทยาลัยมหิดล และภาคีเครือข่าย ซึ่งสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)...
จากการศึกษาภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาดัชนีประเมินภาระโรคและสุขภาพประชากรไทย ซึ่งมีการประมาณการว่าประเทศไทยสูญเสียทางเศรษฐศาสตร์จากโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ในปี พ.ศ.2552 เป็นเงิน 52.2 พันล้านบาท...
“หมอประกิต” เผยสถิติสูบบุหรี่ในกลุ่มพระสงฆ์ยังสูง สูบลดลงน้อยสุดหากเทียบ ครู-แพทย์ “มจร.-สสส.-คลินิกฟ้าใส-มูลนิธิ รณรงค์ไม่สูบบุหรี่” เดินหน้า 3 แนวทางรณรงค์ลด ละ เลิก...
รายงานนายแพทย์ใหญ่สหรัฐอเมริกาถึงความคืบหน้า 50 ปี ของการควบคุมยาสูบในอเมริการะหว่าง ค.ศ.1964-2014 ว่ายาสูบได้คร่าชีวิตคนอเมริกา 20 ล้านคน และแม้อัตราการสูบบุหรี่จะลดลงจาก 43% ใน ค.ศ.1965 ลงเหลือ 18...
มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดเผยรายงานการศึกษาของธนาคารโลกล่าสุดที่สรุปว่า การขึ้นภาษีสินค้าบริโภคที่ทำลายสุขภาพโดยเฉพาะสินค้ายาสูบ...