Skip to main content

บทความ / งานวิจัย

CSR ที่ดีต้องเป็นกิจกรรมที่ไม่มุ่งเน้นแค่การเสริมภาพลักษณ์บริษัทให้ดีขึ้น แต่ต้องให้เกิดผลประโยชน์ต่อสังคมอย่าง แท้จริงด้วย เราจึงจะนับว่า CSR นั้นเป็น CSR ที่ดี ...
งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแผนพัฒนาวงการกีฬาของการกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อศึกษาการได้รับการสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรอื่น...
รายงานศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน ปี 2561  รวบรวมบทความจากงานวิจัยในรอบ 2 ปี ของศูนย์ฯ  แบ่งเป็นหัวข้อดังต่อไปนี้ชีวิตเสี่ยงพนัน จะป้องกันเยาวชนอย่างไร?...
โครงการการศึกษาสถานการณ์ การติดตามการเปลี่ยนแปลงหลังการบังคับใช้กฎหมาย และผลกระทบของร้านเหล้ารอบสถานศึกษาในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและภูมิภาค...
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) สถานการณ์การปฏิบัติและประเมินผลการบังคับใช้กฎหมาย ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 (2) การรับรู้ของประชาชนและเจ้าหน้าที่...
การวิจัยครั้งนี้เป็นการประเมินผลมาตรการที่ใช้จัดการปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในหมู่บ้าน/ชุมชนในระดับปฏิบัติกิจกรรม/โครงการของหมู่บ้าน/ชุมชน เชื่อมโยงข้อมูลด้านบริบทของมาตรการ...
รายงานการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้านสุขภาพในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย โดยเป็นการศึกษาแบบ Case-control Study โดยจับคู่ตัวแปรด้านเพศและอายุ...
โครงการวิจัยสถานภาพการดื่มเหล้าในการจัดงานในชุมชน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานเลี้ยงในชุมชน โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ...
รายงานการวิจัยนี้เป็นการติดตามสถานการณ์การปฏิบัติและประเมินผลการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 รวมถึงการศึกษาการรับรู้ของประชาชน...
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลสถานการณ์สุราโดยทั่วไปของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลสถานการณ์สุรา ศึกษารูปแบบวิธีการจัดเก็บข้อมูลสถานการณ์สุรา ศึกษาความต้องการระบบ Web Base...
กลุ่มประชาชนที่เป็นวัยทํางานของประเทศไทยเป็นกลุ่มที่มีขนาดใหญ่ และกลุ่มอายุที่พบว่าดื่มมากที่สุดคือช่วงอายุ 25-59 ปี ซึ่งเป็นวัยแรงงาน ดังนั้นวัตถุประสงค์การศึกษาวิจัยขั้นต้นครั้งนี้คือ...
รายงานวิจัยเชิงคุณภาพที่พยายามชี้ให้เห็นว่า ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยที่เข้าสู่ความทันสมัยและโลกาภิวัตน์ที่มีส่วนช่วยให้นักศึกษามีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชีวิตประจำวันนั้น...