Skip to main content

บทความ / งานวิจัย

หนึ่งในยุทธศาสตร์การทำงานยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้าง “ชุมชนต้นแบบ” ที่เด็ก เยาวชนและคนในชุมชนมีชีวิตทางเพศที่เป็นสุขและปลอดภัย อันเป็นการดำาเนินงานที่สอดรับกับอีก 3...
ผู้หญิงถูกคาดหวังให้ผลิตทายาท หากไม่สามารถให้กำเนิดลูกได้ผู้หญิงก็จะถูกทำให้เชื่อว่าร่างกายตัวเองมีความผิดปกติ เป็นผู้หญิงที่ไม่สมบูรณ์ เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ไม่สามารถสร้างครอบครัวที่อบอุ่นได้...
การรณรงค์และการให้การศึกษาเพื่อสร้างจิตสํานึกและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีลักษณะการดําเนินงานโดยองค์กรอิสระ หรือเป็นความร่วมมือระหว่างองค์กรต่างๆ ทั้งหน่วยงานภาคราชการ...
ประชากรโลกมีการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ประมาณ 2,000 ล้านคน เฉพาะใน ประเทศสหรัฐอเมริกาประเทศเดียวมีผู้ใหญ่ที่ดื่มสุราสูงถึงร้อยละ 50 และมีประชากรประมาณ 15 ถึง 20...
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นสินค้าชนิดหนึ่งที่มีบทบาทในสังคมไทย ซึ่งสาเหตุหนึ่งที่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นที่รู้จักในกลุ่มประชากรนักศึกษา มาจากสื่อโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทางโทรทัศน์...
ผลกระทบทางสังคมที่มากขึ้นแต่ความนิยมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสังคมกลับเพิ่มขึ้นควบคู่กันไป โดยมีผลการวิจัยหรือการจัดอันดับประเทศที่เป็นนักดื่มที่ไทยมักติดอันดับต้นๆ เสมอเป็นเครื่องยืนยัน...
จากการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของการนํามาตรการของนโยบายแอลกอฮอล์ไปปฏิบัติในระดับตําบลและการประชุมระดมความคิดเพื่อกําหนดขอบเขตและความหมายของความสําเร็จของนโยบายแอลกอฮอล์ไปปฏิบัติ...
การวิจัยครั้งนี้เป็นการจัดทําบรรณนิทัศน์สังเขป (Annotated Bibliography) ด้านอุปทานของการบริโภคสุรา เพื่อเป็นข้อมูลสําคัญในการตอบคําถามว่า เพราะเหตุใดประเทศไทยจึงมียอดขายสุราเป็นอันดับต้นของโลก...
ประเทศไทยมีวิวัฒนาการเกี่ยวกับมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และได้ประกาศใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ฉบับใหม่เมื่อปี 2551...
เพื่อที่จะรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาและส่งเสริมการรณรงค์เรื่องการลด ละ เลิกบริโภคเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์...
ผลกระทบของการดื่มแอลกอฮอล์ต่อผู้อื่น (Alcohol''s Harm to Others) เป็นมิติหนึ่งผลกระทบทั้งหมดที่เกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์ โดยให้ความสนใจผลกระทบเชิงลบที่เกิดขึ้นกับบุคคลอื่นนอกจากผู้ดื่ม...
รายงานสถานการณ์สุราจัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาและการดำเนินการควบคุมปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยย่อ ซึ่งครอบคลุมสถานการณ์ด้านอุปสงค์...