Skip to main content

บทความ / งานวิจัย

รายงานวิจัยเชิงคุณภาพชิ้นนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเครือข่ายและองค์กรทางสังคมของกลุ่มคนที่เล่นคาสิโนในพื้นที่พรมแดนระหว่างไทยและกัมพูชา  บริเวณชายแดนช่องสะงำ อ. ภูสิงห์ จ. ศรีสะเกษ และช่องจอม...
งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเครือข่ายทางเศรษฐกิจการเมืองในการดำเนินธุรกิจบ่อนคาสิโนในบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ในเขตจังหวัดภาคตะวันออก...
การศึกษาเพื่อสำรวจสถานการณ์และพฤติกรรมการเล่นพนันในกลุ่มนักศึกษาเกี่ยวกับสัดส่วนที่เล่นพนัน ประเภทเกมพนันที่เล่นพนัน วิธีการและช่องทางการเล่นพนันของแต่ละประเภทเกมพนัน จำนวนเงินที่เล่นพนัน...
สาระสําคัญของการศึกษามุ่งประเด็นไปเพื่อต้องการให้ทราบถึงปัจจัยกําหนด รวมถึงเหตุผลทางเศรษฐกิจและสังคม ที่มีต่อการตัดสินใจของผู้เสพติด ทั้งนี้ เพื่อนําไปสู่การวางแผนเชิงนโยบายผ่านการใช้กลไกทางด้านราคา...
งานวิจัยเรื่อง “การพนันที่สัมพันธ์กับวิถีชีวิต : กรณีศึกษาบ่อนไพ่ พนันฟุตบอลเว็บไซด์และไฮโล  จังหวัดอุบลราชธานีและอำนาจเจริญ”...
โครงการวิจัย “เยาวชนกับการพนัน: ปัจจัยเสี่ยง ความเปราะบางและผลกระทบทางสังคม (Youth Gambling: Risk factors, Vulnerabilities and Social Impacts)” มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อ (1)...
การพนันนับเป็นเรื่องใกล้ตัวที่อยู่รายล้อมรอบเราเกือบทุกขณะ ยิ่งพี่ไทยเราเก่งในเรื่องการปรับตัวด้วยแล้ว เลยสามารถประยุกต์ทุกอย่างให้เป็นการพนันได้อย่างไม่ตะขิดตะขวงใจ เริ่มตั้งแต่ม้า มวย หวย บอล...
งานวิจัยเรื่องการพนันแฝงในงานวัด : กระบวนการเปลี่ยนสภาพของกิจกรรมงานวัดและผลกระทบที่มีต่อพฤติกรรมการเล่นพนันของเยาวชนไทย มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อ 1)...
โครงการวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ในการวิจัย 3 ประการ ซึ่งประกอบด้วย 1. เพื่อศึกษาบทบาทคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดในการดูแลสัปบุรุษตามวิถีแห่งศาสนาอิสลามเพื่อขจัดปัญหาการพนันและอบายมุขในชุมชน 2....
"ทันเกม" เล่มนี้นำเสนองานวิจัยเกี่ยวกับ "คาสิโน"  จากเพื่อนบ้านหลายชาติ ต่างพบผลลัพธ์ตรงกันว่า แม้จะมีส่วนทำให้เศรษฐกิจดีขึ้น แต่มีคำถามว่าเป็น "ผลดี"ของใคร...
การศึกษาเรื่อง "สลากกินแบ่งรัฐบาล : โครงสร้างอํานาจและผลประโยชน์ของใคร" มี วัตถุประสงค์ในการวิจัย 4 ประการ คือ 1.เพื่อศึกษารูปแบบองค์การและการบริหารจัดการของสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 2....