Skip to main content

บทความ / งานวิจัย

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เป็นสถานพยาบาลรักษาผู้ป่วย เป็นที่พึ่งของผู้มาใช้บริการจึงได้ตระหนักและให้ความสำคัญของการรณรงค์เรื่องการสูบบุหรี่อย่างต่อเนื่องพร้อมส่งเสริมการรักษาสุขภาพควบคู่กันไป  ...
คู่มือการตรวจประเมิน ตรวจติดตามและระบบการให้ข้อเสนอแนะการพัฒนาองค์กรสุขภาวะต้นแบบ ที่นำเสนอความเป็นมา ร้อยเรียงความสุขเล่าสู่องค์กรทุกภาคส่วน  องค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace)...
ปัญหาเยาวชนติดพนันเกิดจากค่านิยมและทัศนคติหนักไม่เอาเบาไม่สู้ และลักษณะนิสัยที่ไม่สามารถอดกลั้นต่อสิ่งเร้าที่ยั่วเย้าให้เข้าไปเล่นพนันจนถอนตัวไม่ขึ้น แต่ท่านทราบหรือไม่ว่า...
เวทีวิชาการในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันในแวดวงผู้ที่ทำงานด้านการควบคุมยาสูบทั้งนักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคประชาสังคม ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปที่จะมีโอกาสได้พบปะ แลกเปลี่ยน...
การทบทวนแนวคิด องค์กรแห่งความสุข และแนวทางก้าวสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุขในยุค 4.0  องค์กรแห่งความสุข  (Happy Workplace)สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)ปี 2560
รายงานวิจัยผลของการสูบบุหรี่ พบว่า จำนวนของผู้สูบบุหรี่ทั้งผู้หญิงและผู้ชายปรับลดลง แม้ผู้สูบบุหรี่จะลงลงแต่ตัวเลขผู้เสียชีวิตจากการสูบบุหรี่กลับเพิ่มขึ้น...
การศึกษาและพัฒนาชุดการเรียนรู้ต้นแบบ เพื่อให้การศึกษาเชิงป้องกันปัญหาการพนันสา หรับนักเรียนในโรงเรียน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในประเทศไทย...
สิงห์อมควันหลายราย พยายามหาวิธีเลิกบุหรี่ต่างๆ นาๆ ช่วงหลังยาสูบอิเล็คทรอนิกหรือบุหรี่ไฟฟ้า ได้รับความนิยมด้วยความเชื่อว่าปลอดภัยและทำให้เลิกบุหรี่ได้ แต่เราคงต้องทบทวนอีกหลายๆ รอบว่าจะใช่จริงหรือ...
ถอดบทเรียน : ชุมชนกำปงปาตาบูดีปลอดยาสูบ “เป็นศูนย์บริการด่านแรกแบบปฐมภูมิในชุมชนที่มีคุณภาพ สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนให้พึ่งตนเองได้ และประชาชนมีสุขภาพดี” นั่นคือวิสัยทัศน์ของรพ....
“ครอบครัว-ชุมชน” ป้องกัน “เยาวชน” จาก “บุหรี่” ได้เจ้าค่ะ นี่เป็นผลการศึกษาในโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาแนวทางในการป้องกันและลดการสูบบุหรี่ในเยาชน ...
ธุรกิจที่หากินกับศพ เมื่องานศพกลายเป็นพื้นที่ให้กับธุรกิจการพนัน วิถีแห่งพิธีกรรมใน วาระสุดท้ายของชีวิตก็ถูกลดทอนความสำคัญลงไป งานศพที่เจ้าภาพอยาก จัดเพียง 3 หรือ 5 วัน ขยายเป็น 10 วัน...
ผ่านมาเกือบ 1 ปี เกือบ 50,000 ชีวิตที่ต้องสังเวยไปกับยาสูบ และต่อไปนี้จะต้องสังเวยกันเพิ่มอีกเท่าไหร่ เมื่อมีการอนุมัติให้สร้างโรงงานยาสูบใหม่กันแล้ว...