Skip to main content

บทความ / งานวิจัย

สถานการณ์และแนวโน้มที่มีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นและอยู่ในภาวะพึ่งพิงเพิ่มขึ้นนี้เป็นสิ่งบอกเหตุที่จะต้องจัดการเพื่อเตรียมระบบสวัสดิการสังคม...
โปรแกรมระบบฐานข้อมูลเพื่อใช้ในงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุระดับท้องถิ่น โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย มีให้ดาวน์โหลดสำหรับติดตั้งทั้งใน Windows และ Linux...
ชวนสมัครกองทุน กอช.สร้างหลักประกันรายได้ด้วยตนเอง หลังพบแรงงานนอกระบบในไทยมากถึง 2 ใน 3 ไม่หลักประกันนอกจากเบี้ยยังชีพ ปัจจุบันคนที่อยู่ในแรงงานนอกระบบในประเทศไทยนั้นมีจำนวนมากถึง 2 ใน 3...
กลุ่มเยาวชน นักเรียน นักศึกษา เป็นกลุ่มเป้าหมาย ที่สำคัญของบริษัทที่ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ความสะดวกในการซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากร้านค้า...
วิจัยพบสูบบุหรี่ในบ้าน  ปัสสาวะเด็กมีสารพิษจากควันบุหรี่  สถิติเด็กป่วยเพิ่มขึ้นในบ้านที่มีการสูบบุหรี่  การสูบบุหรี่ในบ้านเพิ่มความเสี่ยงเด็กติดบุหรี่  2-3  เท่า ...
การเสนอให้ปรับแก้ พ.ร.บ.กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ.2544 นั้น เชื่อว่าเกิดจากเข้าใจความหมายของคำว่า "สุขภาวะ" ไม่ตรงกัน ทั้งนี้ กรณี สสส.สามารถแก้ไขได้ใน 2 ระยะ คือ ระยะสั้น...
ทุกชีวิตต้องผ่านวัฏจักรชีวิต เกิด แก่ เจ็บ ตาย หลีกเลี่ยงไม่ได้ และคนเรา่ส่วนใหญ่มักจะเป็นโรคในช่วงชีวิตกันทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายแรงหรือไม่ก็ตาม แต่สำหรับคนที่สูบบุหรี่...
วันงดสูบบุหรี่โลกจัดขึ้นครั้งแรกในวันที่ 31 พฤษภาคม ค.ศ. 1988 โดยองค์การอนามัยโลก เนื่องจากเล็งเห็นอันตรายของบุหรี่ต่อสุขภาพของผู้สูบบุหรี่และผู้ไม่สูบบุหรี่แต่ได้รับควันบุหรี่...
“LINE แห่งความสุขของคนเชียงราย” เล่มนี้นำเสนอ การถอดบทเรียนจากการจัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อระดมความคิดเห็น...
หนังสือเล่มนี้เป็นการสรุปภายพรวมจากการถอดบทเรียนขององค์กรต่างๆ ที่ร่วมกันเป็นเครือข่ายกับสมาพันธฺ์โลจิสติกส์ไทยในการนำความรู้เกี่ยวกับความสุข 8 ประการ (Happy 8) ไปสร้างให้เกิดองค์กรแห่งความสุข ...
จะเลือกปิดกั้นคน หรือ จะเลือกพัฒนาคน ยุคสมัยเปลี่ยนไปแล้ว สมัยนี้สาระความรู้น่าอ่านล่องลอยอยู่รอบตัวเราตาม สัญญาณอินเตอร์เน็ต จับต้องได้ เข้าถึงได้ผ่านเทคโนโลยี ยิ่งมือถือ สมาร์ทโฟน...
มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดผลศึกษาวิจัยใหม่ซึ่งพบว่า “บุหรี่ไฟฟ้า” เป็นอันตรายต่อระบบไหลเวียนโลหิตและหลอดเลือดทั้งแบบเฉียบพลันและส่งผลระยะยาว โดยในการประชุม Cardiovascular...