Skip to main content

บทความ / งานวิจัย

จากการศึกษาทบทวนงานวิจัยในประเทศที่ผ่านมาพบว่า การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นต้นเหตุสําคัญที่นําไปสู่การกระทําความรุนแรงที่เกิดขึ้นภายในครอบครัว...
เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพแบบผสมผสาน (mixed method) มี วัตถุประสงค์ที่จะศึกษาผลกระทบในเชิงพุทธิปัญญาของโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทางโทรทัศน์ 12 ตราสินค้า...
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการดื่มสุราและการรับรู้ผลกระทบจากการดื่มสุราของนักศึกษาศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะด้านบุคคล ครอบครัวและเพื่อนของนักศึกษากับพฤติกรรมการดื่มสุรา...
รายงานนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นของจุดจําหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับการบริโภคและผลกระทบในระดับประเทศ...
การศึกษาความสูญเสียทางเศรษฐกิจของผู้บริโภคสุราครั้งนี้ เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา ภาคตัดขวางในประชากรอายุระหว่าง 12-65 ปี ที่อาศัยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น โดยการสํารวจครัวเรือน...
งานวิจัยเพื่อติดตามผลการบังคับใช้กฎหมาย "กำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทางรถไฟ พ.ศ. 2558" โดย `นวลตา อาภาคัพภะกุล'' และคณะ...
แนวคิดหลักของเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมเป็นการผนวกจิตวิทยากับทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เข้าด้วยกัน เพื่อปรับปรุงข้อสมมติพื้นฐานของเศรษฐศาสตร์ให้สอดคล้องกับความเป็นจริงมากขึ้น...
รายงาน “การประเมินประสิทธิผลของการให้ความรู้ด้านโภชนาการต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารใน กลุ่มนิสิตนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” นี้มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ (1) เพื่อประเมิน...
รายงาน “ความโน้มเอียงจากการยึดติดกับการบริโภค: ผลของปริมาณอาหารที่จัดให้กับการบริโภค” เล่มนี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินประสิทธิผลของความโน้มเอียงจากการยึดติด หรือ Anchoring...
งานวิจัย “การทดลองเชิงเศรษฐศาสตร์เรื่องความโน้มเอียงจากทางเลือกมาตรฐานในการเลือกอาหาร ของนิสิตนักศึกษา” เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาเครือข่ายเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ...
จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศไทยที่มีการดำเนินเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งทำให้มีแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของประชากรที่เป็นโรคอ้วนเพิ่มขึ้นทุกปี รวมไปถึงโรคอ้วนในเด็กด้วยเช่นกัน...