Skip to main content

บทความ / งานวิจัย

เป็นการศึกษาเปรียบเทียบนโยบายและมาตรการทางกฎหมายในเรื่องการจัดสวัสดิการและสิ่งอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศ...
รายงานชิ้นนี้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าถึงกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และฟื้นฟูสภาพของผู้สูงอายุ โดยการศึกษาเชิงคุณภาพกับหน่วยบริการในระดับปฐมภูมิ...
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการปรับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุและประสบการณ์ต่างๆ ทั้งทางด้านดีและด้านลบ ทําให้ทราบถึงปัญหาและวิธีการแก้ปัญหา...
รายงานฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาข้อมูลพื้นฐานสถานบริการระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีอยู่ในเขตภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ และเขตกรุงเทพมหานคร...
การพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุเป็นสิ่งที่มีความสำคัญและจำเป็นสำหรับสังคมไทย ซึ่งที่ผ่านมากรอบดำเนินงานผู้สูงอายุอยู่ภายใต้แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ...
โครงการ “การศึกษาวิเคราะห์และยกร่างกฎหมายลำดับรองเพื่อรองรับอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการใช้งบประมาณเพื่อจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ”โดยนางสาวณัฐภัทร ถวัลยโพธิ...
การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อศึกษาอุบัติการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านสุขภาพและการเจ็บป่วย ปัจจัยทางด้านจิตสังคม อาทิ ความทุกข์ยากจากการเจ็บป่วยด้วยโรคเบาหวาน...
รายงานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์ในการจัดทำเพื่อศึกษาบำนาญพื้นฐานจากแง่มุมต่างๆ ได้แก่ ความหมายและแนวคิดพื้นฐาน วิธีการกำหนดจำนวนเงิน แหล่งที่มาของเงิน และผลกระทบของบำนาญพื้นฐาน   ...
วัตถุประสงค์และเป้าหมายในการจัดทำรายงานชิ้นนี้ก็เพื่อทบทวนวรรณกรรมของไทยและต่างประเทศ ในด้านรูปแบบนโยบายบำเหน็จบำนาญ...
การดื่มแอลกอฮอล์ของพ่อแม่แม้เพียงปริมาณเล็กน้อย สามารถเกิดผลกระทบเชิงลบต่อลูกหลานได้ โดยผลกระทบดังกล่าวจะมีขนาดรุนแรงขึ้นตามปริมาณการดื่มของพ่อแม่ โดยย้ำว่า "...
ในปัจจุบันผู้สูงอายุมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเพราะเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ช่วยให้ผู้สูงอายุมีอายุยืนยาว แต่สภาวะสังคมไทยนั้นเปลี่ยนไปจากเดิม กล่าวคือ จากครอบครัวขยาย (Extended Family)...
การหกล้มเป็นปัญหาที่สำคัญอย่างหนึ่งของผู้สูงอายุ ประมาณ 4-5% ของการหกล้มจะทำให้เกิดการบาดเจ็บที่รุนแรงและทำให้ ผู้สูงอายุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ทำให้คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุลดลง...