Skip to main content

บทความ / งานวิจัย

โรคมะเร็งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของคนทั่วโลก จากข้อมูลของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์รายงานว่าในปี 2554 ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งที่เป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่ง...
 แนะนำมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ก่อตั้งขึ้นจากโครงการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ มูลนิธิหมอชาวบ้าน เมื่อปี 2529 แล้วยกฐานะเป็นมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ในปี 2540 ดาวน์โหลด 25 ปี...
เรื่องบางเรื่องถึงอยากรู้ ก็ไม่ควรลองชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยมันตื่นเต้น สนุกสนาน มีอิสระ ได้รู้ ได้เห็นได้ลองอะไรมากมาย รวมถึงบางเรื่องที่ไม่ควรลอง แต่ผมก็ยังลอง และนั่นคือความผิดพลาดครั้งสำคัญในชีวิต...
โครงการบ้านปลอดบุหรี่ เพื่อให้ตระหนักถึงพิษภัยของควันบุหรี่มือสองที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเด็ก เพราะจากการสำรวจข้อมูลพ่อแม่ ผู้ปกครอง ที่พาบุตรหลานมาตรวจรักษาที่สถาบันสุขภาพเด็ก พบว่า ร้อยละ 82...
เวทีระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. .... ฉบับแก้ไขตามมติคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกฎทรวงมหาดไทย  ที่ถือเป็นก้าวย่างที่ต่อเนื่อง...
จักรยานกับมอเตอร์ไซต์ อย่างไหนปลอดภัยกว่ากัน  เรื่องราวการดูแลสุขภาพทั่วไปสำหรับคนทำงานและประชาชนทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นอาหารการกิน การใช้ชีวิตประจำวัน ประเด็นน่าสนใจต่างๆ ทั่วไป เช่น สถานที่ทำงาน...
เอกสารความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่ ประเด็น ทำไมต้องมี (ร่าง) พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่ มีความจำเป็นและมีข้อดีอย่างไร  ...
ผลการวิจัยที่พบว่าผู้ที่ไม่สูบบุหรี่และผู้ที่เลิกสูบบุหรี่ได้แล้ว มีความเสี่ยงที่จะสูบบุหรี่ไฟฟ้าสูง โดยผู้วิจัย ดร.โรเบิร์ต แมคมิลเลน และคณะจากมหาวิทยาลัยแห่งรัฐมิสซิสซิปปี...
หนังสือที่นำเสนอการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย เพื่อให้เกิดความยั่งยืนโดยใช้รูปแบบกระบวนการจัดเวทีสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวคิดประสบการณ์ด้าน Life Skill & Work Skill โดยไม่แบ่งแยกเพศ วัย...
ศึกษาการเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และพฤติกรรมการเล่นการพนันของนิสิตนักศึกษาทั่วประเทศ ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่าง       ตัวแปรทั้งสาม ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (...
จากการระดมความคิดเห็นและประสบการณ์ที่นักสร้างสุของค์กรพบในการดำเนินกิจกรรม แต่ละบุคคลทำงานในที่ทำงาน 8 ชั่วโมง เปรียบเสมือนเป็นครอบครัว ถ้ามีความขัดแย้ง ขาดความสุข ผลลัพธ์ของงานก็จะต่ำลง ...
กระบวนการพัฒนาบุคลากรในโครงการโรงพยาบาลสร้างสุข  องค์กรแห่งความสุข  (Happy Workplace)สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)ปี 2560