Skip to main content

บทความ / งานวิจัย

รายงานวิจัยฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารวมรวบสถิติข้อมูลการชนท้ายในประเทศ เพื่อศึกษารูปแบบลักษณะเฉพาะของอุบัติเหตุชนท้าย เพื่อศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องอันเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการชนท้าย...
จากข้อมูลย้อนหลัง 10 ปี จะพบว่า จำนวนผู้บาดเจ็บของจังหวัดบุรีรัมย์ในช่วง 5 ปี ย้อนหลัง จังหวัดบุรีรัมย์อัตราการบาดเจ็บและตายจากอุบัติเหตุจราจรสูง ติดอันดับ 1-10 ของประเทศมาตลอด จากสถิติปี 2549-2551...
เพื่อศึกษาปัญหา สาเหตุและปัจจัยของการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร และนําข้อมูลดังกล่าวมาศึกษาวิเคราะห์ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและเกิดประสิทธิภาพในระดับพื้นที่สูงสุด...
การพัฒนาฐานข้อมูลเป็นปัจจัยหนึ่งที่สามารถสนับสนุนการดำเนินการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดให้ประสบผลสำเร็จ ส่งผลสำเร็จโดยการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ...
ในปี 2546 รัฐบาลได้ประกาศให้ภารกิจด้านการป้องกันและแก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน เป็นวาระแห่งชาติ โดยมีแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาศักยภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)...
ข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุจราจรจากศูนย์ความปลอดภัยทางถนนซึ่งระบุว่า่ รถจักรยานยนต์มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุมากที่สุด ประกอบกับปริมาณการใช้รถจักรยานยนต์โดยเฉพาะในชุมชนที่มีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ...
รายงานโครงการจัดทำชุดความรู้การบาดเจ็บจากการใช้รถจักรยานยนต์ในเด็ก ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Motorcycle Related Injuries in Children in the South-East Asia Region  ...
รายงานเพื่อศึกษาหลักเกณฑ์โดยทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการตั้งจุดบริการ เพื่อสำรวจพฤติกรรมในการตั้งจุดบริการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในพื้นที่กรณีศึกษา...
ประเทศไทยมีปัญหาเกี่ยวกับการบาดเจ็บที่มีสาเหตุจากการเกิดอุบัติเหตุทางถนนมา อย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมาตลอดหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งผลกระทบของมูลค่าการสูญเสียของประเทศ...
โครงการศึกษาเรื่อง "การบังคับใช้กฎหมายเมาแล้วขับในประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา เกาหลีใต้ เวียดนาม สิงคโปร์และไทย"...
รายงานวิจัยโครงการพัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยทางถนนเพื่อขับเคลื่อนทศวรรษความปลอดภัยทางถนน ตามกรอบองค์การสหประชาชาติ โดยทางธนาคารโลกและธนาคารภูมิภาคต่างๆ...
กลไกหลักในการวางแผนขับเคลื่อนงานและเชื่อมประสานผลักดันให้เกิดการพัฒนาแกนนํานักวิชาการ และสร้างพื้นที่เรียนรู้ด้านนวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนโดยการมีส่วนร่วม เพื่อสนับสนุนให้เกิดแกนนํา(Change Agent)...