Skip to main content

บทความ / งานวิจัย

รายงานวิจัยที่มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาปัญหาที่แอลกอฮอล์กับการบริโภคและผลกระทบในระดับประเทศ ซึ่ง ความสัมพันธ์ดังกล่าวเป็นข้อบ่งชี้เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทางกายภาพในประเทศไทย...
รายงานการศึกษาความสูญเสียทางเศรษฐกิจของผู้บริโภคสุราครั้งนี้ เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา ภาคตัดขวางในประชากรอายุระหว่าง 12-65 ปี ที่อาศัยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น โดยการสํารวจครัวเรือน...
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็นปัญหาต่างๆตามมาอีกมากมาย ได้แก่ ปัญหาสุขภาพ เช่น การเป็นโรคตับอักเสบ โรคความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจ เป็นต้น ปัญหาอุบัติเหตุและการบาดเจ็บ เช่น...
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็นปัญหาต่างๆตามมาอีกมากมาย ได้แก่ ปัญหาสุขภาพ เช่น การเป็นโรคตับอักเสบ โรคความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจ เป็นต้น ปัญหาอุบัติเหตุและการบาดเจ็บ เช่น...
การศึกษาผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้านสุขภาพ ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีผลกระทบต่อผู้ดื่มทั้งทางร่างกาย จิตใจ ครอบครัวและสังคม...
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยที่เข้าสู่การทันสมัยและโลกาภิวัฒน์ ที่มีส่วนช่วยให้นักศึกษาเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชีวิตประจำวันได้นั้น...
การวิจัยสถานภาพการดื่มเหล้าในการจัดงานในชุมชนมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานเลี้ยงในชุมชน โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา...
มาตรการสำคัญๆ ต่างๆ ในพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮล์ พ.ศ.2551 โดยมุ่งเป้าหมายที่การลดนักดื่มหน้าใหม่ ลดปริมาณการบริโภคโดยรวม และลดผลกระทบอันเกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์...
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็นปัญหาต่างๆตามมามากมายทังด้านสุขภาพ ด้านการเกิดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บด้านความรุนแรงและทะเลาะวิวาท ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน...
วิทยานิพนธ์เรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดืมแอลกอฮอล์ของเยาวชนในจังหวัด นครปฐม โดยศึกษาปัจจัยที่สามารถทํานายได้ว่าส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดืมแอลกอฮอล์ของ...
โดยปกติแล้วหน้าที่เลี้ยงดูเด็กเป็นของมารดาแต่จากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพเศรษฐกิจและสังคม ทําให้โครงสร้างหน้าที่ของครอบครัวเปลี่ยนแปลง...
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปรากฏการณ์การดื่มแอลกอฮอล์และการใช้ยาเสพติดในวัยรุ่น และ 2) ศึกษากระบวนการและความสัมพันธ์ของการดื่มแอลกอฮอล์และการใช้ยาเสพติดกลุ่มตัวอย่าง...