Skip to main content

บทความ / งานวิจัย

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556 ว่าด้วยการบังคับให้พิมพ์ภาพคำเตือนขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ใช้พื้นที่ร้อยละ 85 บนซองบุหรี่ จำนวน 10 ภาพ ฉบับพิพาทกับบริษัทบุหรี่ข้ามชาติ ทั่วโลกจับตา...
ปัจจุบัน 2558 เป็นปีที่ 5 ซึ่งรัฐบาลได้ประกาศนโยบายทศวรรษความปลอดภัยทางถนน ตั้งแต่ 2554 โดยมุ่งหมายจะลดการเสียชีวิตบนถนนให้ได้มาตรฐานสากลคือต่ำกว่า 10 ต่อแสนประชากรในปี 2563 ...
รายงานสรุปการประชุมประเทศภาคีของกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบ ครั้งที่ 6 (Sixth session, Conference of Parties, FCTC at World Trade Center, Moscow, Russia)...
สุราเป็นสารเสพติดที่เยาวชนมักเลือกใช้เป็นอันดับแรกๆ ใกล้เคียงกับบุหรี่ เนื่องจากสุราเป็นสารเสพติดที่หาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาดทั้งในชุมชนเมืองและชนบท...
สติกเกอร์รณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ที่ใช้สำหรับไลน์ และ facebook โดยดาวน์โหลดไฟล์ภาพและส่งให้เพื่อนๆได้ทั้งในไลน์และ facebook แล้วส่งต่อเข้าไปในกลุ่มไลน์ที่ตัวเองติดต่ออยู่ ส่วน facebook...
ครบรอบ 1 ทศวรรษ : การบังคับใช้กรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบ ขององค์การอนามัยโลก (WHO FCTC) ซึ่งกรอบอนุสัญญาฯ เริ่มมีผลบังคับใช้ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2548...
ปัญหาการจราจรเป็นปัญหาเรื้อรังของเมืองที่กำลังพัฒนามาหลายสิบปี นับวันคนยิ่งเข้ามาอาศัยอยู่ในเมืองกันมากขึ้นและต่างหันมาใช้รถยนต์ส่วนตัวกันเพิ่มขึ้นทุกปี โดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร...
ภาพ Infographic อธิบายการเลิกบุหรี่ วิธีการที่จะอดบุหรี่ให้ได้ผล โดยต้องเริ่มจากตัวเองเป็นหลัก  ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ...
ในโอกาสวันวัณโรคของโลก 24 มีนาคม ผู้เชี่ยวชาญโรคระบบทางเดินหายใจเชิญชวนให้เลิกสูบบุหรี่เพื่อลดโอกาสการเกิดวัณโรค ทั้งนี้จากรายงานที่พบว่าประเทศไทยยังมีผู้ป่วยวัณโรคจำนวนมากโดยเป็น 1 ใน 14...
การให้ความสำคัญกับการรักษาเมืองน่านให้เป็นเมืองแห่งศิลปวัฒนธรรม แต่ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาเมืองน่านให้เป็นเมืองสะอาดและเป็นเมืองแห่งความปลอดภัย เพื่อให้ประชาชนในเมืองน่านมีอายุยาวขึ้นอย่างมีคุณภาพ...
เป็นงานศึกษาที่เริ่มต้นจากกรอบคิดว่าด้วยสังคมวิทยาที่นำมาใช้ในการศึกษาการพนัน โดยมุ่งเน้นศึกษาสถานการณ์การพนันในจังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญและความเปลี่ยนแปลงในมิติการพนันที่เกิดขึ้น...
ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)มีมติเอกฉันท์ 202 เสียงเห็นชอบวาระ 3 ร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ เห็นควรให้ประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป หลังที่ประชุมพิจารณาต่อเนื่องสองวันรวมเวลา 7.45 ชั่วโมง...