Skip to main content

บทความ / งานวิจัย

รายงาน “ความโน้มเอียงจากการยึดติดกับการบริโภค: ผลของปริมาณอาหารที่จัดให้กับการบริโภค” เล่มนี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินประสิทธิผลของความโน้มเอียงจากการยึดติด หรือ Anchoring...
งานวิจัย “การทดลองเชิงเศรษฐศาสตร์เรื่องความโน้มเอียงจากทางเลือกมาตรฐานในการเลือกอาหาร ของนิสิตนักศึกษา” เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาเครือข่ายเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ...
จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศไทยที่มีการดำเนินเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งทำให้มีแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของประชากรที่เป็นโรคอ้วนเพิ่มขึ้นทุกปี รวมไปถึงโรคอ้วนในเด็กด้วยเช่นกัน...
การเชื่อมโยงอาหารอินทรีย์เข้าสู่ระบบการบริการอาหารของโรงพยาบาลในประเทศไทย: ความสำเร็จ โอกาสและความท้าทาย Linking organic food to hospital foodservice in Thailand: successes, opportunities, and...
สถานการณ์ของการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คือข้อมูลที่สะท้อนถึงความรุนแรงของปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งสามารถนำไปกำหนดนโยบาย วางแผนการควบคุมและป้องกันได้ทันต่อสถานการณ์ของปัญหาสุขภาพ...
วิวัฒนาการของมาตรการควบคุมช่องทางการจัดจําหน่ายและการดื่ม มาตรการควบคุมโดยกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรีและกฎระเบียบต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีต ตลอดจนถึงการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมและสอดคล้อง...
ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญ ทุกคนในสังคมก็มีมุมมองส่วนตนต่อสุรา ผลกระทบและมีแนวทางการจัดการกับปัญหาสุราที่ตนคิดว่าได้ผล วิธีที่สังคมมองสุราและผลกระทบนี่เองที่มีผลต่อวิธีการรับมือกับปัญหาจากสุรา...
รายงานฉบับนี้เป็นการศึกษารายงานโครงการ “สำรวจพื้นที่กรณีศึกษาการตั้งจุดบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงเทศกาลสงกรานต์” กรณีศึกษา อบต.เขาสวนกวาง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น...
รายงานโครงการ “สำรวจพื้นที่กรณีศึกษาการตั้งจุดบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงเทศกาลสงกรานต์” เพื่อศึกษาหลักเกณฑ์โดยทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการตั้งจุดบริการ...
รายงานวิจัยการสํารวจประวัติการได้ใบขับขี่ การทดสอบการขับขี่ของเยาวชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีศึกษาสถาบันการศึกษาจังหวัดพิษณุโลก  ...
แนวทางการพัฒนาระบบการเฝ้าระวัง สอบสวน และตอบโต้ กรณี NCDs นี้เป็น version แรกประกอบด้วยเนื้อหาสาระสำคัญดังนี้ 1) แนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวังการโฆษณาและส่งเสริมการขาย: กรณียาสูบ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์...
การศึกษาเรื่องสุราต่างประเทศที่ผ่านมามีไม่มากนัก ความจําเป็นต้องศึกษาเรื่องสุราเพราะสุราเป็นสินค้าที่ไม่ธรรมดา การเพิ่มปริมาณการจําหน่ายนั่นหมายความว่าเป็นการเพิ่มอันตรายต่อสุขภาพของผู้ดื่ม...