Skip to main content

บทความ / งานวิจัย

ภาวะสมองเสื่อมเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สําคัญในผู้สูงอายุ เนื่องจากอุบัติการณ์การเกิดภาวะสมองเสื่อมจะเพิ่มมากขึ้นเมื่ออายุเพิ่มขึ้น ภาวะสมองเสื่อมคือภาวะที่การทํางานของสมองเสื่อมถอยลง (cognitive...
ทําการศึกษาทบทวนวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลทางวิชาการการจัดสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์เชิงลึกภาคี เครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนการจ้างงานผู้สูงอายุรวมทั้งองค์กรที่มีส่วนได้และ...
การศึกษามาตรการทางกฎหมายของต่างประเทศในการจัดสวัสดิการและสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุ...
 เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพด้วยการถอดบทเรียนจากการสัมภาษณ์องค์กร 2 องค์กรคือ บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด และ บริษัท เจเอส อุตสาหกรรม จำกัด โดยทั้ง 2 องค์กรเป็นองค์กรแห่งความสุขต้นแบบสำนัก...
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์สุขภาพ สุขภาวะทางเพศที่ครอบคลุมถึงความต้องการทางเพศ การตอบสนองทางเพศ การร่วมเพศ และความต้องการทางเพศที่ไม่สัมฤทธิ์...
รายงานนี้มุ่งเสนอผลการศึกษาด้านคณิตศาสตร์การประกันเบื้องต้นของรูปแบบการออม...
ปัญหาด้านสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งที่ก่อให้เกิดภาระทางการเงินสำหรับผู้สูงอายุและบุคคลในครอบครัว ความเสื่อมถอยของร่างกายทําให้ผู้สูงอายุมีปัญหาทางสุขภาพ...
รายงานการสังเคราะห์ระบบการดูแลผู้สูงอายุในระยะยาว (Long-term Care) สำหรับประเทศไทยฉบับนี้...
รายงานการศึกษานี้เป็นการนำเสนอผลการสังเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์การดำเนินงานด้านผู้สูงอายุโดยใช้ผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับที่2 (พ.ศ.2545-2564) ระยะที่2 (พ.ศ.2550-2554...
โครงการศึกษาวิจัยและสร้างการมีส่วนร่วมในกองทุนด้านการพัฒนาสังคม(กองทุนผู้สูงอายุ) มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาวิจัยรูปแบบการบริหารจัดการกองทุนผู้สูงอายุ...
การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการจำหน่ายจากโรงพยาบาลแต่ยังคงต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องหรือรับการฟื้นฟูสภาพเป็นประเด็นปัญหาที่สำคัญ...