Skip to main content

บทความ / งานวิจัย

ผลการศึกษาเป็นประเด็นเกี่ยวกับประเภทของการเล่นการพนันของแรงงานข้ามชาติ พฤติกรรมการเล่นการพนัน เหตุผลของการเล่นการพนันและผลกระทบที่ตามมา...
งานวิจัยนี้ต้องการศึกษาแนวทางการป้องกันการพนันสำหรับเด็กและเยาวชนในประเทศสิงคโปร์ฮ่องกง และมาเก๊า โดยมุ่งเน้นศึกษานโยบาย กลไกควบคุมและป้องกันปัญหาการพนันในเด็กและเยาวชน...
โครงการวิจัยเรื่อง “การสำรวจชุดการเรียนรู้การป้องกันการพนันสำหรับเด็กและเยาวชนในประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา”...
เป้าหมายของรายงานนี้ คือ การสำรวจคู่มือ เครื่องมือ สื่อ หรือชุดการเรียนรู้เรื่อง (ปัญหา) การพนัน (Gambling Education Toolkit/Resource) ทีมีความเชื่อมโยงกับหลักสูตร...
พัฒนาเกณฑ์การจัดลําดับความสําคัญของสินค้าไม่ปลอดภัย เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการคัดเลือกปัญหาสินค้าไม่ปลอดภัยที่เป็นปัญหาหลักมาดําเนินการเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค...
งานวิจัยนี้ต้องการศึกษาแนวทางการป้องกันการพนันสำหรับเด็กและเยาวชนในประเทศเกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และแอฟริกาใต้ โดยมุ่งเน้นศึกษานโยบาย กลไกควบคุมและป้องกันปัญหาการพนันในเด็กและเยาวชน...
รายงานส่วนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการการศึกษา เพื่อจัดทำภาพรวมผลการศึกษาด้านการขยายอายุการทำงานของผู้สูงอายุในประเทศไทย โดยการศึกษาบทเรียนและประสบการณ์การขยายการเกษียณอายุในประเทศต่างๆ...
การศึกษาชิ้นนี้นั้นเป็นการทบทวนบทเรียนและประสบการณ์การขยายอายุเกษียณของ สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส และสิงคโปร์ ขั้นตอนในการดำเนินการ สังเคราะห์ข้อดีและข้อด้อย ผลกระทบ ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ...
CSR ที่ดีต้องเป็นกิจกรรมที่ไม่มุ่งเน้นแค่การเสริมภาพลักษณ์บริษัทให้ดีขึ้น แต่ต้องให้เกิดผลประโยชน์ต่อสังคมอย่าง แท้จริงด้วย เราจึงจะนับว่า CSR นั้นเป็น CSR ที่ดี ...
งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแผนพัฒนาวงการกีฬาของการกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อศึกษาการได้รับการสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรอื่น...
รายงานศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน ปี 2561  รวบรวมบทความจากงานวิจัยในรอบ 2 ปี ของศูนย์ฯ  แบ่งเป็นหัวข้อดังต่อไปนี้ชีวิตเสี่ยงพนัน จะป้องกันเยาวชนอย่างไร?...
โครงการการศึกษาสถานการณ์ การติดตามการเปลี่ยนแปลงหลังการบังคับใช้กฎหมาย และผลกระทบของร้านเหล้ารอบสถานศึกษาในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและภูมิภาค...