Skip to main content

บทความ / งานวิจัย

เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อมและกระบวนการห่วงโซ่ อุปทานผักอินทรีย์และวิเคราะห์ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ของกระบวนการผลิตและจําหน่ายผักอินทรีย์...
ในกระบวนการนโยบายแอลกอฮอล์ อุตสาหกรรมสุราได้เผยแพร่ชุดความคิดของอุตสาหกรรมสุรา ไปยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและไปยังสังคมโดยรวม คุณค่าเชิงนโยบายสำคัญที่อุตสาหกรรมสุราเผยแพร่นั้นเช่น...
งานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาผลกระทบของการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อบุคคลรอบข้างผู้ดื่มในประเทศไทย (Thailand Alcohol’s Harm to Others project)...
สถาบันวิจัยสุราร่วมกับภาคีเครือข่ายแอลกอฮอล์และครอบครัวในประเทศสกอตแลนด์รายงานว่า การดื่ม แอลกอฮอล์ของพ่อแม่แม้เพียงปริมาณเล็กน้อย สามารถเกิดผลกระทบเชิงลบต่อลูกหลานได้...
พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 ในรูปแบบที่ย่อยสาระสำคัญให้สามารถเข้าใจได้ในระยะเวลาสั้น ๆ   / ปี 2559 / ผู้จัดทำ : ชุมชนเพื่อคนทำงานท้องในวัยรุ่นประเทศไทย...
คนไทยมีลูกน้อยลง อายุยืนขึ้น โครงสร้างประชากรในประเทศกำลังเปลี่ยนแปลง วัยแรงงานย้ายถิ่นเข้ามาทำงานในเขตเมืองมากขึ้น ประชากรส่วนใหญ่มีข้อจำกัดด้านเงินออมและสวัสดิการสังคม...
การศึกษาเชิงคุณภาพของ จ.ชัยภูมิ ฉบับนี้ ทำขึ้นเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ต.โนนสำราญ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ...
พบกับข้อมูล “สถานการณ์อนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่นและเยาวชน ปี 2558” ที่จัดทำโดยสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย ข้อมูลดังกล่าวประกอบด้วย อัตราการคลอดของหญิงวัยรุ่น,...
เพื่อสำรวจพฤติกรรมในการตั้งจุดบริการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในพื้นที่กรณีศึกษา เพื่อค้นหาและถอดบทเรียน แนวทางการตั้งจุดบริการในกรณีศึกษาที่ดี เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการตั้งจุดบริการของพื้นที่กรณีศึกษา...
รายงานโครงการ "สำรวจพื้นที่กรณีศึกษาการตั้งจุดบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วง เทศกาลสงกรานต์" เพื่อศึกษาหลักเกณฑ์โดยทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการตั้งจุดบริการ...
สรุปบทเรียนการพัฒนากลไกการทำงานของ ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) ระดับอำเภอ กรณีศึกษา : อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์...
การเชื่อมโยงอาหารอินทรีย์เข้าสู่ระบบการบริการอาหารของโรงพยาบาลในประเทศไทย: ความสำเร็จ โอกาสและความท้าทาย (Linking organic food to hospital foodservice in Thailand: successes, opportunities, and...