Skip to main content

บทความ / งานวิจัย

มติคณะรัฐมนตรี ประกาศห้ามไม่ให้มีการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใกล้สถานศึกษาในบริเวณ 500 เมตร แต่ถือว่าเป็นการขอความร่วมมือเท่านั้น จึงส่งผลให้บริเวณรอบสถานศึกษายังคงมีร้านจำหน่าย ในส่วนภาครัฐบาลได้...
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง วัดผลก่อนและหลังการทดลอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) พฤติกรรมการดื่มสุราของผู้ที่ดื่มสุรา (2) ทัศนคติของประชาชนชุมชนคลองไทรต่อ...
การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินต้นทุนทางเศรษฐกิจจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2549 โดยใช้กรอบแนวคิดของการศึกษาต้นทุนของความเจ็บป่วย (cost of illness study)...
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2)...
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์นับว่าเป็นสาเหตุของปัญหาด้านสุขภาพ เช่น ภาวะโรคเรื้อรัง อาการเจ็บป่วยจากอุบัติเหตุ และปัญหาทางสังคม ซึ่งพบมากถึงร้อยละ 86.0 ของประเทศสมาชิกองค์การอนามัยโลก ดังนั้นประเทศต่างๆ...
รายงานนี้เพื่อศึกษาผลกระทบทางสังคมและจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการลดผลกระทบทางสังคมจากสถานการณ์สุราในระยะ 5 ปีข้างหน้า โดยการวิเคราะห์สถานการณ์และผลกระทบทางสังคม จากวิธีการศึกษาข้อมูลจากเอกสารงานวิจัย...
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) สถานการณ์การปฏิบัติและประเมินผลการบังคับใช้กฎหมาย ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 (2)...
งานวิจัยชิ้นนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้กรณีศึกษาเยาวชนที่ถูกจับกุมด้วยคดีพนันและเข้าสู่กระบวนการดำเนินคดีซึ่งมีสถานพินิจเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่...
จากปัญหาการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา ซึ่งที่ผ่านมามีการขับเคลื่อนร่วมกับภาคีที่เกี่ยวข้อง จนนำไปสู่ความสำเร็จในการผลักดันมาตรการควบคุมราคา 80 บาท ตามราคาหน้าสลากฯ ตั้งแต่งวดวันที่ 16 มิถุนายน...
การศึกษาเรื่อง “แรงสนับสนุนทางสังคม : กลไกป้องกันปัญหาการพนันของเยาวชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้” มีวัตถุประสงค์การวิจัย...
องค์ความรู้เกี่ยวกับมาตรการควบคุมอุปทานของการดื่มสุรานั้นมีมานานกว่า 4-5 ทศวรรษ โดยพิจารณาจากพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ.2493 และ พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.2509...
ประเทศไทยมีกฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีการห้ามการโฆษณาและการสื่อสารการตลาดของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งหมด...