Skip to main content

บทความ / งานวิจัย

แม้การขยายตัวของเมืองจะทำให้คนเมืองเข้าถึงโรงพยาบาลดีๆ ที่มีเทคโนโลยี มีเครื่องมือที่ทันสมัย และมีแพทย์เป็นจำนวนมาก แต่สภาพแวดล้อมของเมืองหลายแห่งในปัจจุบันกลับไม่เอื้อให้คนเมืองมีสุขภาพที่ดีได้เลย...
รายงานวิจัยที่สังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัยที่ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันให้ทุนสนับสนุน ในปี พ.ศ. 2555-2556 เพื่อศึกษา เชื่อมโยงและวิเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยปัญหาการพนัน ...
มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดเผยผลการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้เชี่ยวชาญองค์การอนามัยโลกว่า ในทุกคนไทยหนึ่งคนที่เสียชีวิตจากการสูบบุหรี่...
ถอดบทเรียน : การพัฒนาคุณภาพสถานบริการ “คลินิกอดบุหรี่” โรงพยาบาลสันติสุข อำเภอสันติสุข จังหวัดน่านก้าวล่วงสู่ปลายปี พ.ศ.2552 โรงพยาบาลสันติสุข อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน...
ไขข้อข้องใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ถาม-ตอบเกี่ยวกับ พรบ.  ศูนย์วิชาการและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย)สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (...
ทั่วโลกร่วมกันจัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก เพื่อมุ่งเน้นถึงความเสี่ยงด้านสุขภาพที่เกิดจาการสูบบุหรี และสนับสนุนให้มีการกำหนดนโยบายที่มีประสิทธิภาพเพื่อลดการสุบบุหรี่  ...
ผลการสำรวจในปี 2552 ถือว่าเป็นครั้งแรกที่อัตราการสูบบุหรี่ของหญิงไทยในภาพรวมมีแนวโน้มสูงขึ้น การศึกษาเพื่อเข้าใจสถานการณ์การสูบบุหรี่ของวัยรุ่นหญิงและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง...
การอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านการควบคุมยาสูบในสถานศึกษา เรื่อง “Smoking Cessation among Adolescents”ได้มีการประสานงานกับ Professor, Steven Sussman, PhD...
บุคลากรทางการศึกษา เช่น ครู อาจารย์นั้น มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชน ขณะเดียวกันบุคลากรสาธารณสุข ซึ่งมีบทบาทในการดูแลส่งเสริมสุขภาพของประชาชน ก็เป็นที่คาดหวังในฐานะ “ต้นแบบ”...
มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ พัฒนาให้ 4 อำเภอ ในจังหวัดชัยภูมิ เป็นอำเภอเข้มแข็งปลอดบุหรี่ต้นแบบ พัฒนาให้เกิดกระบวนการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมของภาคีเครือข่ายอย่างเป็นระบบ...
รายงานฉบับนี้จะชี้ให้เห็นและเข้าใจสถานการณ์การสูบบุหรี่และการดื่มสุราของประชากรไทย ซึ่งสามารถนำไปใช้ติดตามประเมินผลนโยบายและมาตรการป้องกัน รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นรูปธรรม...
ผลสำรวจพบ ครอบครัวไทยมีคนสูบบุหรี่ 4 ล้านครอบครัว ทำให้คนในครอบครัวที่ไม่สูบบุหรี่เสี่ยงเป็นโรคร้ายจากควันบุหรี่มือสองในบ้านสูงถึง 12 ล้านกว่าคน และครอบครัวที่มีสมาชิกสูบบุหรี่ลูกจะเสี่ยงสูงสูบตาม...