Skip to main content

บทความ / งานวิจัย

รายงานวิจัยเกี่ยวกับสร้างการเชื่อมประสานการทำงานวิชาการระหว่างคนทำงานในพื้นที่ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือและนำไปสู่การพัฒนากลไกการขับเคลื่อนระบบข้อมูลอุบัติเหตุ การพัฒนางานวิจัยและความรู้สำคัญ...
การวิจัยเรื่องปัญหาและความต้องการในการฝึกอบรมของตํารวจจราจรครั้งนี้ การวิจัยมีระยะเวลาดําเนินการตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึงเดือนสิงหาคม 2551...
ปัญหาการจราจรมีองค์ประกอบสําคัญ 2 ส่วน ได้แก่ การจัดการจราจรที่มุ่งในการดูแลปัญหาการจราจรติดขัดในเมืองใหญ่ ซึ่งมีความเสียหายทางเศรษฐกิจเป็นสําคัญ...
โครงการเสริมสร้างกระบวนการพัฒนาเครือข่ายวิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน ระดับพื้นที่ภาคเหนือ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาระบบข้อมูลด้านอุบัติเหตุทางถนนในระดับ ภาคและจังหวัด...
ประเทศไทยได้รับความ สูญเสียทางเศรษฐกิจและสังคม เนื่องจากอุบัติเหตุทางถนนคิดเป็นมูลค่าประมาณ 115,932 ล้านบาท หรือคิดเป็น 2.13 เปอร์เซ็นต์ ของ GDP และจากสถิติการเสียชีวิตของกระทรวงสาธารณสุข พบว่า ใน ปี...
โดยมีมุ่งหวังให้เกิดคู่มือระดับท้องถิ่น เกิดแกนนำและชุมชนต้นแบบ ที่สามารถสำรวจและวิเคราะห์จุดเสี่ยงอุบัติเหตุจราจรได้อย่างเป็นระบบ  โครงการฯ...
ปัจจุบันปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเป็นสาเหตุสำคัญในการเสียชีวิตและบาดเจ็บของประชาชน ซึ่งนับวันจะมี แนวโน้มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว จากข้อมูลสถิติการบาดเจ็บและเสียชีวิตพบว่า...
การไม่สวมหมวกนิรภัยในขณะขับขี่และโดยสารรถจักรยานยนต์ ที่นับว่าเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรในประเทศไทย...
รายงานวิจัยฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มอัตราการสวมหมวกนิรภัยของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ และสำรวจปัจจัยในการสวมหมวกนิรภัยของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์...
การใช้ชีวิตประจำวันทุกคนย่อมมีการเดินทาง ทั้งประจำทุกวัน บางวันหรือนานๆ ครั้ง โดยอาศัยยวดยานพาหนะหรือเดินเท้า เอาเป้าหมายเป็นหลัก จึงเกิดการแก่งแย่งพื้นที่จราจรเพื่อแข่งกับเวลาไปสู่ปลายทาง...
การสัมมนาระดับชาติเรื่อง“อุบัติเหตุจราจร” ครั้งที่ 9 ภายใต้หัวข้อ “พลังเครือข่าย เพื่อถนนปลอดภัย: partnership for Road Safety” ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติกรุงเทพฯ...
มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความสูญเสียชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน โดยต้องการให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการศึกษาและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจร...