Skip to main content

บทความ / งานวิจัย

หลายองค์กรพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งความสุข โดยการสร้างกิจกรรม ให้ครอบคลุมความสุข 8 ประการ หรือ Happy 8 แต่แล้วกลับพบคำถามว่า ทำไม ถึงยังไม่เป็นองค์กรแห่งความสุข? คำตอบที่สำคัญประการหนึ่งคือ...
ชาวบ้านตำบลบ้านซ่อง อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา รวมตัวกันภายใต้ ‘กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเห็ด และผักปลอดสารพิษบ้านหนองหว้า’ โดยมีบัญชา เป็นฟันเฟืองสำคัญ มีงานหลักคือการปลูกเห็ดฟาง...
แม้ประเทศไทยมีกฎหมายควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ แต่ผู้ผลิต “สินค้าอันตราย”ประเภทนี้ยังแสวงหาช่องทางและวิธีการใหม่ๆ ในการกระตุ้นให้ยอดการจำหน่ายเพิ่มสูงขึ้นตลอดเวลา...
แนวทางการรับประทานอาหารที่ให้คุณค่าทางอาหารครบถ้วนกับความต้องการของร่างกาย โดยการนำอาหารหลัก 5 หมู่ มาจัดแบ่งตามสัดส่วน และปริมาณที่ควรรับประทานใน 1 วัน ในธงโภชนาการ แหล่งข้อมูล สำนักโภชนาการ...
อุปสรรคสำคัญที่สุดที่ทำให้ประเทศไทยไม่สามารถพัฒนาไปเป็นประเทศที่น่าอยู่ คือ โครงสร้างอำนาจ คือการปกครองโดยรวมศูนย์อำนาจไว้ที่ส่วนกลาง ไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองหรือปฏิวัติรัฐประหารใดๆ...
รวมข้อคิด แนวทางการดำเนินงานและบอกเล่าประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับงานเกษตรยั่งยืน ผักปลอดสารพิษ ณ แม่ทา โดยเกษตรกรผู้ทำเกษตรในพื้นที่ที่ทดลองทำด้วยตนเองมากว่าสิบปี   เรื่อง ...
หลายคนที่ซื้อลอตเตอรี่หรือมีประสบการณ์ได้เห็นหรือรู้จักผู้ที่ชอบซื้อลอตเตอรี่เป็นชีวิตจิตใจ คงเคยมีโอกาสเห็นคนที่ยืนกรานจะซื้อเลขชุดเดิมซ้ำๆเพียงเพราะเชื่อว่า “มันจะต้องมาแน่ๆในงวดถัดไป”...
ปัจจุบันทิศทางของความไม่ปลอดภัยทางถนนมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เห็นได้จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตของประเทศ ดังนั้นหากมีการเผยแพร่ ชุดความรู้การจัดการและการออกแบบถนนที่ปลอดภัย...
สถานการณ์อาหารและโภชนาการในประเทศไทย มีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมากในช่วงสอง ทศวรรษที่ผ่านมา ยังผลให้คนไทยมีสถานะสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน การเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับ...
บุหรี่เป็นสินค้าที่อันตรายมาก การออกมาตรการต่างๆ จะช่วยให้รัฐสามารถลดค่าใช้จ่ายในการรักษา พยาบาลผู้ที่เกิดโรคร้ายจากการใช้ยาสูบ ทั้งผู้สูบและผู้ได้รับควันบุหรี่มือสอง รวมทั้งยังช่วยลดปริมาณ...
ตามที่มีบันทึก หวยบนแผ่นดินสยามมาจากกับคนจีนโพ้นทะเล (ซึ่งเล่นมาตั้งแต่เมื่อครั้งอยู่ที่ประเทศจีน เป็นการพนันทายป้ายแผ่นไม้ บนนั้นเขียนเป็นรูปดอกไม้ชนิดต่างๆ เลยเรียกกันว่า “ฮวยหวย”...
ในเด็ก 100 คน จะมีเด็กมากถึง 75 คน ที่พ่อแม่ส่งเข้าโรงเรียนตั้งแต่อายุ 3 ขวบ ทำให้เด็ก ต้องอยู่นอกบ้านถึงวันละ 8 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 5 วัน ปีละ 8 เดือน ไม่ใช่แค่อยู่นอกบ้าน แต่ยัง กินนอกบ้านด้วย...