Skip to main content

บทความ / งานวิจัย

ปัจจัยของการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนที่สูงขึ้นมากในจังหวัดเชียงราย มีปัจจัยและองค์ประกอบหลายอย่าง อันก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากมาย...
โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนและผู้ปกครองร่วมใจลดอุบัติเหตุบนถนน โรงเรียนบ้านท่าสองคอน อ.เมือง จ.มหาสารคาม เป็นโครงการที่ใช้วิธีการมีส่วนร่วมของชุมชนและบูรณาการองค์ความรู้โดยใช้หลักการวิจัยและพัฒนา (...
เพื่อพัฒนาระบบข้อมูล สถิติการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนผู้บาดเจ็บ ผู้เสียชีวิต และข้อมูลจุดเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุ เพื่อต้องการลดจำนวนผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร...
รายงานการศึกษาวิจัยฉบับนี้เป็นรายงานการศึกษาที่มีลักษณะผสมผสานกันระหว่างการศึกษาเชิงเอกสารและการศึกษาจากผู้มีหน้าที่ปฏิบัติ...
โครงการสอบสวนอุบัติเหตุเพื่อแก้ปัญหาการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร จังหวัดเลย  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการบูรณาการด้านการจัดการข้อมูลอุบัติเหตุจราจรในภาพรวมของจังหวัด เพื่อศึกษาปัญหา...
การดําเนินการโครงการในระยะที่ 2 เป็นการขยายโครงการให้กว้างขึ้น มีเครือข่ายเข้ามามีบทบาทมากขึ้น ผู้บริหารเห็นความสําคัญและนําไปบรรจุเป็นนโยบายการและแผนงาน แผนงบประมาณของสํานักการศึกษาเทศบาล...
ประสิทธิผลของหมวกนิรภัยในประเทศไทยได้รับการยืนยันชัดเจนจากผลงานวิจัยของศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย...
“เข็มขัดนิรภัย” คืออุปกรณ์นิรภัยติดรถยนต์ที่มีประสิทธิภาพสามารถช่วยลดความรุนแรงให้กับผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถยนต์จากอันตรายในกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุ...
การพนันจะกลายเป็นกิจกรรมของคนทุกเพศ ทุกวัย หากสังคมไม่ตระหนักถึงการปกป้องเด็กและเยาวชนจากการพนัน  ชุดข้อมูลต่อไปนี้ คัดสรรและสรุปประเด็นสำคัญจากผลการศึกษาสถานการณ์ พฤติกรรม...
การพนันเป็นกิจกรรมที่อยู่ในสังคมและอยู่คู่กับคนไทยมานานแล้ว หลายคนมองการพนันเป็นกิจกรรมสร้างความสุข ผ่อนคลาย เหมือนการดื่มเหล้าหรือเล่มเกม โดยมองข้ามปัญหา...
มีเนื้อหามาจากโครงการวิจัยเชิงสำรวจที่รวบรวมข้อมูลจากประชากรเป้าหมาย นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น (ม. 1 ถึง ม. 3)   โดยสุ่มตัวอย่างด้วยเทคนิคแบ่งชั้นภูมิหลายชั้น (Stratified Multi-Stage...
หนังสือที่รวบรวมงานเขียนของผู้เขียนแต่ละคนที่สนใจติดตาม “ฟุตบอล” ในฐานะที่เป็นปรากฏการณ์วัฒนธรรมในสังคมไทยที่ท้าทายการศึกษาทางสังคมศาสตร์เป็นอย่างยิ่ง ...