Skip to main content

บทความ / งานวิจัย

การดื่มสุราหรือการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีผลกระทบที่ตามมามากมายทั้งส่วนบุคคล ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ...
โครงการการศึกษาประสิทธิภาพและความคุ้มทุนทางเศรษฐศาสตร์ของมาตรการลดการบริโภคโซเดียม โดยใช้โปรแกรม OneHealth Tool...
การศึกษาปรากฏการณ์ “พนันบอล” ในฐานะส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมแฟนบอลซึ่งเป็นกิจกรรมระดับชีวิตประจำวันในบริบทของชีวิตสมัยใหม่ในสังคมไทย...
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับเทศกาลสำคัญมักมีความเกี่ยวพันกันเสมอในวิถีชีวิตของคนไทย เช่น วันปีใหม่ วันสงกรานต์ เป็นต้น เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ที่มักจะบริโภค เช่น เบียร์ สุรา เป็นต้น...
สรุปงานวิจัยเพื่อติดตามผลการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการกำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามขายหรือโบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทางรถไฟ พ.ศ. 2558ผู้วิจัย : นวลตา  อาภาคัพภะกุล และคณะ / ปี 2561 /...
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษามุมมอง พฤติกรรมของเด็กและเยาวชนที่มีต่อการพนันในพื้นที่ชุมชนท้องถิ่นชายแดนไทย-กัมพูชา 2)...
งานวิจัยชิ้นนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้กรณีศึกษาเยาวชนที่ถูกจับกุมด้วยคดีพนันและเข้าสู่กระบวนการดำเนินคดีซึ่งมีสถานพินิจเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่...
งานวิจัยนี้พัฒนาขึ้นมาจากการค้นพบปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในชุมชนบ้านหนองโรง อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นผลพวงมาจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ค่อนข้างรวดเร็ว...
การศึกษาเรื่อง “แรงสนับสนุนทางสังคม : กลไกป้องกันปัญหาการพนันของเยาวชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้” มีวัตถุประสงค์การวิจัย...
การสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการเล่นพนันในเด็กและเยาวชนระดับประเทศ โดยเลือกศึกษากลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ตามหลักสูตรการศึกษามาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ ครอบคลุม 4 สังกัดหลักประกอบด้วย 1)...
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาสถานการณ์การพนัน สถิติที่เกี่ยวข้องกับการพนันในผู้สูงอายุในจังหวัดอุบลราชธานีและนครราชสีมา เพื่อเป็นฐานการศึกษาต่อยอดเชิงคุณภาพ (2)...
การวิจัยเรื่อง โครงการเครือข่ายธุรกิจและผลกระทบของการเปิดบ่อนคาสิโนตามชายแดนไทย – พม่า : กรณีศึกษาเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด จังหวัดตาก มีวัตถุประสงค์ 1....