Skip to main content

บทความ / งานวิจัย

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) สถานการณ์การปฏิบัติและประเมินผลการบังคับใช้กฎหมาย ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 (2) การรับรู้ของประชาชนและเจ้าหน้าที่...
การวิจัยครั้งนี้เป็นการประเมินผลมาตรการที่ใช้จัดการปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในหมู่บ้าน/ชุมชนในระดับปฏิบัติกิจกรรม/โครงการของหมู่บ้าน/ชุมชน เชื่อมโยงข้อมูลด้านบริบทของมาตรการ...
รายงานการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้านสุขภาพในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย โดยเป็นการศึกษาแบบ Case-control Study โดยจับคู่ตัวแปรด้านเพศและอายุ...
โครงการวิจัยสถานภาพการดื่มเหล้าในการจัดงานในชุมชน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานเลี้ยงในชุมชน โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ...
รายงานการวิจัยนี้เป็นการติดตามสถานการณ์การปฏิบัติและประเมินผลการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 รวมถึงการศึกษาการรับรู้ของประชาชน...
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลสถานการณ์สุราโดยทั่วไปของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลสถานการณ์สุรา ศึกษารูปแบบวิธีการจัดเก็บข้อมูลสถานการณ์สุรา ศึกษาความต้องการระบบ Web Base...
กลุ่มประชาชนที่เป็นวัยทํางานของประเทศไทยเป็นกลุ่มที่มีขนาดใหญ่ และกลุ่มอายุที่พบว่าดื่มมากที่สุดคือช่วงอายุ 25-59 ปี ซึ่งเป็นวัยแรงงาน ดังนั้นวัตถุประสงค์การศึกษาวิจัยขั้นต้นครั้งนี้คือ...
รายงานวิจัยเชิงคุณภาพที่พยายามชี้ให้เห็นว่า ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยที่เข้าสู่ความทันสมัยและโลกาภิวัตน์ที่มีส่วนช่วยให้นักศึกษามีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชีวิตประจำวันนั้น...
จากการศึกษาทบทวนงานวิจัยในประเทศที่ผ่านมาพบว่า การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นต้นเหตุสําคัญที่นําไปสู่การกระทําความรุนแรงที่เกิดขึ้นภายในครอบครัว...
เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพแบบผสมผสาน (mixed method) มี วัตถุประสงค์ที่จะศึกษาผลกระทบในเชิงพุทธิปัญญาของโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทางโทรทัศน์ 12 ตราสินค้า...
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการดื่มสุราและการรับรู้ผลกระทบจากการดื่มสุราของนักศึกษาศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะด้านบุคคล ครอบครัวและเพื่อนของนักศึกษากับพฤติกรรมการดื่มสุรา...