Skip to main content

บทความ / งานวิจัย

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษารูปแบบพฤติกรรมการดื่มสุราและเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ ตามวิถีชีวิต ความเชื่อ ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ วรรณนา...
สรุปเรื่องเด่นจากการวิจัยและ ภาพรวมของการขับเคลื่อนเรื่องแอลกอฮอล์ ไว้ในหนังสือเล่มนี้ “เรื่องเหล้า ก้าว 10” และเพื่อฉลอง 1 ทศวรรษ ศวส.ได้ร่วม กับสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย จัด...
การเปลี่ยนแปลงของตัวเลขการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บมีความแปรปรวนค่อนข้างสูง ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงตัวเลขในระยะสั้นๆ ไม่ได้สะท้อนสภาพการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงในระยะยาวระบบข้อมูล...
การวิจัย เรื่องนกกรงหัวจุก พนันพื้นบ้านในสังคมมุสลิมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาการเลี้ยงนกกรงหัวจุกในสังคมมุสลิมสามจังหวัดภาคใต้...
การศึกษาการพนันชนไก่ในภาคเหนือตอนบน ประสงค์ที่จะทำความเข้าใจพัฒนาการความเป็นมาของการพนันชนไก่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน...
บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์เรื่องวาทกรรมหวยใต้ดินในสังคมไทย หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาผู้นา ทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง มหาวิทยาลัยรังสิตดุษฎีนิพนธ์นี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ...
ถอดโมเดลระบบบำนาญแห่งชาติเพื่อผู้สูงอายุเป็นข้อสรุปจากเวทีเสวนาวิชาการ “เดินหน้า ปฏิรูประบบบำนาญแห่งชาติเพื่อผู้สูงอายุ” ประเทศไทยจะปฏิรูประบบบำนาญแห่งชาติและสร้างระบบ...
หลักประกันที่สำคัญคือ การมีระบบบริการที่สามารถรองรับความต้องการของประชาชนได้ทั้งการส่งเสริม การป้องกัน การรักษาและการฟื้นฟูสมรรถภาพ รวมทั้งการดูแลระยะเฉียบพลันและเรื้อรัง นอกจากนี้...
โครงการการทบทวนเอกสารด้านการให้บริการและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้ออำนวยต่อการใช้ชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุ...
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างประชากร ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านผลิตภาพของประเทศ จะมีผลกระทบเกิดขึ้นอย่างไร และมุมมองของนักวิชาการต่อการขยายอายุการทำงานในภาคอุตสาหกรรมจะเป็นอย่างไร /โดย ...
มีรายละเอียดเนื้อหาเกี่ยวกับปัจจัยร่วมที่ทำให้การจ้างงานแรงงานสูงวัยเกิดขึ้นในสถานประกอบการ ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยต่างๆหลายปัจจัย อาทิการให้ความสำคัญของผู้ประกอบการ ความต้องการแรงงานในบางสาขาอาชีพ...
ประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทยอายุ 60 ปีขึ้นไปทุกคน ยกเว้นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ จากรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องได้รับเบี้ยยังชีพทุกคน...