Skip to main content

บทความ / งานวิจัย

“ง่ายกว่า เร็วกว่า ถูกกว่า” (Lighter, Quicker, Cheaper : LQC) ได้กลายมาเป็นแนวคิดใหม่สำหรับการทำ Placemaking...
มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เสนอให้ครอบครัวผู้ที่ป่วยและเสียชีวิตจากการใช้สินค้ายาสูบใช้สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและเรียกค่าชดเชยความเสียหาย โดยการฟ้องบริษัทบุหรี่...
สิงห์อมควัน -คอทองแดง ระวัง ไอเรื้อรัง กลืนไม่ลง สำลักบ่อย!! สัญญาณมะเร็งกล่องเสียง พบตัวการสำคัญ สูบบุหรี่ ดื่มเหล้า แพทย์เผยทางรักษาสุดท้ายต้องเจาะคอ ผ่าตัดกล่องเสียงทิ้ง ทรมานหนักพูดไม่ได้...
มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จัดสัมมนาสื่อมวลชนภาคเหนือ เรื่อง “ ร่วมกันพัฒนาการควบคุมยาสูบในประเทศไทย ”  คณะทำงานการสำรวจการสูบบุหรี่ในผู้ใหญ่ระดับโลก...
งานวิจัยนี้ดำเนินการในปี 2554 โดยให้ความสนใจต่อการศึกษากลวิธีส่งเสริมการขายและการสร้างแรงจูงใจต่อการเข้าถึงบุหรี่ พฤติกรรมละเมิดหรือเข้าข่ายผิดกฎหมายของเอเย่นต์ ร้านค้าส่ง และร้านค้าปลีกทั่วไป...
เมื่อต้องไปทำงานนอกบ้าน คุณแม่ไม่จำเป็นต้องหยุดให้นมลูก ถ้าเรียนรู้และเข้าใจวิธีการเก็บน้ำนมไว้ให้ลูก และมีความตั้งใจจริง ก็สามารถประสบความสำเร็จทั้งการงานและการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้โดยไม่ยาก ...
การพัฒนาเมืองที่เกิดขึ้นจากคนในเมืองที่มุ่งสร้างความสุขให้คนในเมือง จะทำให้เมืองมีชีวิตชีวา มีเสน่ห์ และมีความน่าสนใจมากกว่าเมืองที่มุ่งแต่พัฒนาและออกแบบเพื่อดึงดูดคนภายนอกหรือนักท่องเที่ยวให้เข้ามา...
การประชุมวิชาการการพัฒนายุทธศาสตร์ระบบสุขภาพระดับปฐมภูมิ “พ.ร.บ.วิชาชีพก้าวไกล นักสาธารณสุขไทยก้าวหน้า ปวงประชาสุขภาพดี หนุนกฎหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย”...
บทบัญญัติใหม่ที่น่าสนใจของ พ.ร.บ.ควบคุมยาสูบ ที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับกรอบอนุสัญญาควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก (FCTC) คือมาตราที่ 6 กำหนดให้มีการตั้งคณะกรรมการควบคุมยาสูบแห่งชาติ...
เผยรายละเอียดของกฎหมายควบคุมยาสูบที่ผ่านสภาล่างฝรั่งเศส วันที่่ 3 เมษายน 2558 ว่า ประกอบด้วยมาตรการสำคัญ ๆ อาทิ การบังคับใช้ซองบุหรี่แบบเรียบ การห้ามเติมสารปรุงแต่งกลิ่นรสที่รวมถึงเมนทอล...
ประธานชมรมนักวิจัยไทยเพื่อความสุขชุมชน เปิดเผยผลมาสเตอร์โพลล์ ที่สำรวจ ความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 ซึ่งพบว่า คนไทยส่วนใหญ่เห็นด้วย...
ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ขอเชิญชวนเพื่อน อสม. เลิกบุหรี่ เพื่อเป็นบุคคลต้นแบบและเป็นผู้นำด้านสุขภาพให้กับประชาชน และร่วมกันสร้างชุมชนให้เป็นชุมชนปลอดบุหรี่  ...