Skip to main content

บทความ / งานวิจัย

รายงานการสังเคราะห์ระบบการดูแลผู้สูงอายุในระยะยาว (Long-term Care) สำหรับประเทศไทยฉบับนี้...
โครงการนี้เป็นการศึกษาแบบไปข้างหน้า (Cohort study) เพื่อทราบถึงสถานการณ์และการ เปลี่ยนแปลงของภาวะโภชนาการและพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีปริมาณไขมัน นํ้าตาล โซเดียม และพลังงานสูง รวมถึงผักผลไม้...
รายงานโครงการพัฒนาหลักเกณฑ์ในการจําแนกอาหาร เพื่อส่งเสริมการบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพ (The Development of Nutrient Profile for Promoting Healthy Diet)  ...
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเป็นเรื่องที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้ การลดอัตราคลอดในวัยรุ่นอายุ 15-19 ปี เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดของเป้าหมายการพัฒนา แห่งสหัสวรรษ (Millennium Development...
ผลการสำรวจ “การเปิดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในประเทศไทย” มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอสถานการณ์ปัจจุบันของการอัตราการเปิดไฟหน้าในรถจักรยานยนต์...
สถานการณ์สำคัญของปัญหาการใช้ความเร็วในประเทศไทย มูลเหตุสันนิษฐานของคดีอุบัติเหตุจราจรในประเทศไทย สาเหตุของคดีอุบัติเหตุจราจรในประเทศไทยมากกว่า 1 ใน 3 เกี่ยวข้องกับการใช้ความเร็ว เช่น...
พนันพื้นบ้าน: การรุกคืบของธุรกิจการพนันสู่วิถีชุมชน เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยการพนันที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ที่ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันได้ให้ทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยในช่วงปี พ.ศ...
หนังสือคู่มือที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณได้เข้าใจพฤติกรรมการพนันของคุณ  เข้าใจสาเหตุที่คุณเล่นการพนัน และเข้าใจว่าเหตุใดการพนันจึงกลายเป็นปัญหาชีวิตของคุณ...
สถานการณ์การควบคุมการบริโภคยาสูบของประเทศไทย พ.ศ.2552 นี้เป็นการศึกษาเพิ่มเติมจากรายงานสถานการณ์การสูบบุหรี่ของประชากรไทย อายุ 15 ปีขึ้นไป ปีพ.ศ.2534-2550 ที่...
การลดการเกิดอุบัติทางการจราจรภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น นักศึกษา บุคลากรมีส่วนสาคัญที่ทุกคนทุกฝ่ายต้องช่วยกันป้องกันแก้ไข เนื่องจากเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นจะทำให้เกิดความสูญเสียทั้งต่อบุคคลและทรัพย์สิน...
การเปลี่ยนแปลงของตัวเลขการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บมีความแปรปรวนค่อนข้างสูง ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงตัวเลขในระยะสั้นๆ ไม่ได้สะท้อนสภาพการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงในระยะยาวระบบข้อมูล...
รายงานโครงการพัฒนาหลักเกณฑ์ในการจําแนกอาหาร เพื่อส่งเสริมการบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพ (The Development of Nutrient Profile for Promoting Healthy Diet)  ...