Skip to main content

บทความ / งานวิจัย

ผู้แทนจากเครือข่ายควบคุมยาสูบทั่วประเทศ 375 องค์กร ซึ่งเป็นผู้เข้าร่วม “การประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 15” วันที่ 27-29 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 จำนวน 716 คน...
ตามที่ศาลสูงประเทศออสเตรเลียพิพากษายกคำฟ้องของบริษัทบุหรี่ข้ามชาติ ฟิลิป มอร์ริส แจแปนโทแบคโก บีเอที และอิมพีเรียลโทแบคโก ที่ขอให้ศาลสั่งให้กฎหมายซองบุหรี่ไร้สีสันของรัฐบาลออสเตรเลียเป็นโมฆะ...
อัตราการสูบบุหรี่ของประชาชนซึ่งมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องโดยตลอดในช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่าน แต่หลังจากปี 2550 ได้เริ่มทรงตัว และอัตราการสูบบุหรี่ในกลุ่มเยาวชน มีแนวโน้มสูงขึ้นคือเยาวชนอายุ 15 – 18...
รัฐสภาเวียดนามได้เห็นชอบร่างกฎหมายควบคุมยาสูบ ด้วยเสียงสนับสนุนของสมาชิกรัฐสภาถึง 88% เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน ที่ผ่านมา โดยกฎหมายนี้ได้ยกร่างตามข้อกำหนดต่าง ๆ ภายใต้อนุสัญญาควบคุมยาสูบ...
หนุนกฎหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย พวกเรา ในฐานะ ผู้แทนจากเครือข่ายควบคุมยาสูบต่างๆทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนไทย ...
หลายหมู่บ้านใน ต.บ้านติ้ว ชาวบ้านได้เปลี่ยนอาชีพจากการปลูกต้นยาสูบซึ่งปลูกมาตั้งแต่รุ่นพ่อแม่ มาปลูกพืชชนิดอื่น จึงมีความสงสัยว่า...
ถอดบทเรียนของศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบเรื่อง ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์ (Quit Lines) การประชุมสัมมนาเพื่อสร้างเสริมความเข้มแข็งและ...
บริษัทยาไฟเซอร์ (Pfizer) และมูลนิธิบิลและเมลินดาเกตส์แถลงข้อตกลงร่วมกันที่จะให้ผู้หญิงในกลุ่มประเทศยากจนที่สุดจำนวน 69 ประเทศ ที่ได้มีโอกาสใช้ยาคุมกำเนิดประเภทออกฤทธิ์นาน...
เอกสารที่เป็นเครื่องมือที่ทันสมัยเพื่อควบคุมยาสูบในศตวรรษที่ 21 เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้และเพิ่มเติมสมรรถนะเกี่ยวกับการบริการเลิกบุหรี่ทั้งด้านวิชาการและด้านอื่นๆ  ...
โต๊ะบอล เป็นธุรกิจการพนันที่เติบโตมานานกว่า 15 ปี มีเครือข่ายธุรกิจที่ซับซ้อน ไม่ต่างจากรูปแบบการขายปลีก คือ มีทั้งระดับผู้จัดจำหน่าย นั่นคือเจ้ามือหรือโต๊ะ บอล ต่อสายลงมาที่ระดับค้าส่ง...
มิติทางสังคมวัฒนธรรมของการพนันชนไก่ "ชนไก่" เป็นการแข่งขันระหว่างกลุ่มคน (ญาติ พวกพ้อง หมู่บ้าน) การที่คน “บ้า ไก่ชน” ประคบประหงมไก่เสมือนดูแลเด็ก เล็ก วิเคราะห์ได้ว่า...
เอกสารวิชาการที่จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้บริหาร อาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างๆ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์และการสาธารณสุข ได้รู้เท่าทันกลยุทธ์ของอุตสาหกรรมยาสูบ...