Skip to main content

บทความ / งานวิจัย

คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.) ได้จัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเรื่อง “การพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายการบริหารจัดการน้ำ...
แก้ปัญหาให้ถูกจุด ต้องเริ่มจากผู้ใหญ่ คนติดเกม ติดพนันออนไลน์ มีทุกรุ่นมองไปทางไหนก็หาได้ทั้งนั้น ถ้าจะแก้ไขปัญหาต้องจัดการไปพร้อมกัน ไม่ใช่เอาแต่ควมคุมเด็ก และอย่าลืม “...
พลวัตการพนัน ณ ช่องสะงำ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว มีความคึกคักชัดเจนบริเวณจุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ โดยมีศูนย์กลางอยู่ในฝั่งกัมพูชาคือ คาสิโน ที่ใช้ชื่อเป็นทางการว่า...
เข้าตาจนก็จะมีแต่พ่อแม่ที่คอยช่วยเหลือ นั่นเป็นคำบอกเล่าของประสบการณ์ตรงจากเด็กๆ ที่ล้วนเคยผิดพลาดมาก่อน  ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน (CGS)สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)ปี 2558
ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบแบบลูกโซ่ต่อระบบนิเวศและสิ่งมีชีิวิต ผลกระทบดังกล่าวจะส่งผลต่อภูมิภาคต่างๆของโลกอย่างไม่เลือกเขตแดน...
เป็นการนำเสนอข้อมูลแนวคิดเรื่องเมืองสุนทรียภาพ ทั้งในเชิงประสาทสัมผัส รูปทรงและสัญลักษณ์ เพื่อเผยแพร่แนวทางการสร้างเสริมเมืองเชียงของให้เป็นเมืองสุขภาวะที่ดี...
ปัญหาจริงๆ ของอุตสาหกรรมการท่องเทียวไทย ไม่ใช่การขาดแคลนนักท่องเที่ยวต่างชาติ แต่อยู่ที่การไม่สามารถกระจายนักท่องเที่ยวไปยังส่วนต่างๆ ของประเทศได้...
เครื่องมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ใช้อยู่ไม่เพียงพอ จำเป็นที่ต้องมีกลไกใหม่เก็บภาษีมลพิษจากแหล่งกำเนิด ปล่อยมากเสียมาก ปล่อยน้อยเสียน้อย สร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม...
การเล่นพนันเพื่อการเสี่ยงโชค เพื่อความบันเทิง อาจนำไปสู่ปัญหาที่มากกว่าการเสียพนันหรือปัญหาสังคมดังที่เคยรับรู้กันทั่วไป เพราะล่าสุดวงการแพทย์พบว่า การเล่นพนันมีผลต่อการพัฒนาของสมอง...
ตลาดธุรกิจพนันในประเทศจอร์เจียมีการเปลี่ยนแปลงไปหลังการแก้ไขกฎหมายพนัน เพื่อที่จะสนับสนุนธุรกิจบ่อนพนันของประเทศจอร์เจีย  ...
ตะลึงมาเลเซียผุดกาสิโนระดับโลกใกล้ชายแดน สถานการณ์ที่บ่อนกาสิโนพื้นที่ชายแดนไทย-มาเลเซีย เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ สร้างรายได้ให้กับรัฐบาลมาเลเซียอย่างมาก ...
การประชุมเวทีวิชาการนโยบายสาธารณะในหัวข้อ “ผังเมืองกับการรองรับสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 4 (เชียงของ-ห้วยทราย)  เพื่อให้ข้อมูลกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ อ.เชียงแสน และเชียงของ...