Skip to main content

บทความ / งานวิจัย

โครงการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย เป็นโครงการสำรวจสถานะสุขภาพของประเทศที่สำคัญที่ช่วยเฝ้าระวังสภาวะทางสุขภาพประชาชนไทย การดำเนินการสำรวจครั้งที่ 5 นี้เริ่มต้นเตรียมการมาตั้งแต่ปี 2555...
ประเทศไทยได้กลายเป็นสังคมสูงอายุมาตั้งแต่ปี 2548 แล้ว อันเป็นผลจากการที่อัตราเกิดของคนไทยลดลงอย่างมากและชีวิตของคนไทยที่ยีนยาวขึ้น...
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) ร่วมกับเครือข่ายที่จัดให้มีการสัมมนาแรงงานสูงวัยลมหายใจแห่งอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญในการสร้างความรู้...
แม้สังคมมีกฎเกณฑ์ที่แสดงว่าการพนันเป็นสิ่งไม่ดี เป็นสิ่งเลวร้าย แต่ในรอบทศวรรษที่ผ่านมาการพนันเติบโตแบบก้าวกระโดดและขยายตัวในวงกว้างมากขึ้น แทรกซึมอยู่ในชีวิตประจำวัน ในทุกส่วนของสังคม...
หนึ่งในผลงานของโครงการจัดการความรู้เพื่อขับเคลื่อนสังคมปลอดพนัน มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ ที่พยายามรวบรวมและประมวลข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพนันออนไลน์ ทั้งของต่างประเทศและของไทย...
การนำเสนอข้อมูลที่คัดมาจากการสำรวจความคิดเห็นต่อข้อเสนอเพื่อแก้ปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาล ที่สำรวจประชากร 2 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ซื้อสลากฯ ในปี 2557 ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 3,005 ตัวอย่าง...
จากการสำรวจสถานการณ์การพนันระดับท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานีและ อำนาจเจริญ ในงานวิจัยเรื่อง การพนันที่สัมพันธ์กับวิถีชีวิต กรณีศึกษาบ่อนไพ่ พนัน ฟุตบอลเว็บไซต์ และไฮโล...
สภาพการณ์ของสังคมที่การพนันพบเห็นกันได้ทั่วไป ทั้งที่ชัดเจนว่ามีลักษณะเป็นการพนัน และที่ไม่ชัดเจนหรือเป็นกิจกรรมที่มีสีเทา อย่างเช่น การซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล การส่งข้อความสั้นชิงรางวัล เป็นต้น...
บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานวิจัย โครงการ “มาตรการทางกฎหมายเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการพนันในต่างประเทศ” (2556)  กฎหมายป้องกันและแก้ไขปัญหาการพนันของมาเลเซียและแอฟริกาใต้ และ...
การสำรวจพฤติกรรมรับชมและการเล่นพนันทายผลฟุตบอลโลก 2014 กลุ่มนักพนันมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา” ครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และอาชีวศึกษา (ปวช.1 - ปวช.3)...
การสำรวจพฤติกรรมรับชมและการเล่นพนันทายผลฟุตบอลโลก 2014 กลุ่มนักพนันประชาชนทั่วประเทศ เก็บรวบรวมข้อมูลกับประชาชนทั่วไปที่มีอายุระหว่าง 15 - 69 ปี ใน 23 จังหวัดทั่วประเทศ...
โครงการศึกษาการพนันกับการแข่งเรือยาวประเพณี  ใช้วิธีการศึกษาใช้กรอบแนวคิดเรื่องตลาดมาวิเคราะห์รูปแบบการพนันแข่งขัน  เครือข่ายความสัมพันธ์และพฤติกรรมการเล่นพนัน  ...