Skip to main content

บทความ / งานวิจัย

โครงการสํารวจพฤติกรรมการบริโภคผักผลไม้อาหารเสี่ยงต่อสุขภาพและภาวะโภชนาการในพื้นที่โครงการภายใต้แผนอาหารเพื่อสุขภาวะนี้...
งานวิจัยเรื่องการพนันแฝงในงานวัด : กระบวนการเปลี่ยนสภาพของกิจกรรมงานวัดและผลกระทบที่มีต่อพฤติกรรมการเล่นพนันของเยาวชนไทย มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อ 1)...
เกมพนันทางอินเทอร์เน็ตหรือเกมพนันออนไลน์ (online gambling) เป็นเกมการพนันข้ามชาติที่มีอัตราการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญเป็นอย่างมากในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา...
รายงานการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ1. เพื่อศึกษาการแสดงบทบาทของหนังสือพิมพ์ต่อเรื่องการพนันฟุตบอล2. เพื่อศึกษาการนาเสนอข่าวสารของหนังสือพิมพ์ต่อเรื่องการพนันฟุตบอล3....
การศึกษาการพนันชนไก่ในภาคเหนือตอนบน ประสงค์ที่จะทำความเข้าใจพัฒนาการความเป็นมาของการพนันชนไก่ตัง้ แต่อดีตจนถึงปัจจุบัน...
ความเชื่อ ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ วรรณนา ในพื้นที่ชายแดนจังหวัดศรีสะเกษ และ 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการดื่มสุราและ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในด้านชาติพันธุ์วรรณนา...
ในปี พ.ศ. 2558 มีอุบัติเหตุจราจรเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ โดยในช่วงเทศกาลปีใหม่มีอุบัติเหตุจราจรทั้งหมด 2,997 ครั้ง ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บจำนวน 3,117 ราย และมีผู้เสียชีวิตจำนวน...
รายงานฉบับนี้เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งของผลของการดำเนินงานของโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุระดับท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา...
โรคสมองเสื่อมเป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตและการสูญเสียจำนวนปีของชีวิตที่อยู่อย่างมีสุขภาพดีของประชาชนไทยทั้งชายและหญิง โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุ โรคสมองเสื่อมที่พบได้บ่อยที่สุดได้แก่โรคอัลไซเมอร์...
สรุปสาระสำคัญสิทธิประโยชน์ของประกันสังคมที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุอาทิ สิทธิประโยชน์กรณีชราภาพ การคำนวณการจ่ายบำนาญชราภาพ การจ่ายเงินบำเหน็จชราภาพ การรับเงินบำนาญของลูกจ้าง ผู้ประกันตน สุจิตรา...
ในรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทยประจำปี 2558 ได้รวบรวมสถิติข้อมูลสถานการณ์การสูงวัยของประชากรไทยในปัจจุบัน เพื่อแสดงให้เห็นการฉายภาพสถานการณ์ผู้สูงอายุไทยที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต ในรายงานประจำปีนี้...
รายงานฉบับนี้เป็นรายงานประจำปี 2557 ซึ่งได้รวบรวมสถิติข้อมูลสถานการณ์การสูงวัย ของประชากรไทยในปัจจุบัน เพื่อแสดงให้เห็นการฉายภาพสถานการณ์ผู้สูงอายุไทยที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต ในรายงานประจำปีนี้...