Skip to main content

บทความ / งานวิจัย

รมต.สาธารณสุขประเทศอินเดียถูกปลดออกจากตำแหน่ง หลังจากที่ออกประกาศเมื่อวันที่ 15 ตุลาคมที่ผ่านมา ให้ผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกประเภทที่จำหน่ายในอินเดีย ต้องพิมพ์ภาพคำเตือนขนาด 85% บนซอง เริ่มตั้งแต่วันที่ 15...
แนวทางการทำงานเกี่ยวกับโปรแกรมการเลิกสูบบุหรี่ได้เกิดขึ้นในปี 2558  จังหวัดกรุงเทพมหานครรวมบุคลากรทั้งสิ้น 33 คนเป้าหมายของการทำงานก็คือ เพื่อส่งเสริมการเลิกสูบบุหรี่ของบุคลากร...
หนังสื่อการ์ตูนไทย ที่จะสร้างความสุขไปพร้อมๆ กับสาระสำคัญเกี่ยวกับสุขภาพซึ่งจะทำให้เด็กๆ รู้เท่าทันสื่อในยุคนี้ได้  Happy Workplaceสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)ปี 2558
นักวิชาการเรียกร้อง สนช. รักษาเนื้อหาร่าง พ.ร.บ.คุมยาสูบ เผยผลวิจัยขยายคำเตือนบนซองบุหรี่ 85% ช่วยให้เยาวชนตั้งใจลด ละ เลิก ย้ำผลิตภัณฑ์ต้องเปิดเผยสารประกอบ เพื่อปกป้องสุขภาพคนไทย  ...
การพัฒนาระบบข้อมูลของสถานพยาบาลด้านการช่วยเลิกบุหรี่ เป็นเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลด้านการบริโภคยาสูบ เริ่มจากการคัดกรองและติดตามผู้ป่วยทั่วไปกับผู้ป่วยกลุ่มโรค NCDs...
มีรายงานถึงระดับหมอกควันไฟป่าในจังหวัดภาคเหนือตอนบนโดยเฉพาะเชียงใหม่ และเชียงรายที่สูงเกินมาตรฐานความปลอดภัยตลอดหนึ่งเดือนที่ผ่านมา...
แถลงข่าว โคราชขานรับมติ ครม. เป็น “จังหวัดปลอดบารากู่” จับมือ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ชูร้านอาหาร C&C สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนนครราชสีมา ร่วมต้นแบบปลอดบารากู่  ...
เราทราบหรือไม่ว่า ในช่วยหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมารูปร่างของคนไทยกำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างช้าๆ ในทิศทางที่ทวีความ "หนา" ขึ้นตามลำดับ หรือเรียกง่ายๆ ว่า "อ้วนขึ้น" เพียง 5 ปีหลัง...
เครือข่ายนักวิชาการเรียกร้องให้ สนช. รักษาเนื้อหาร่าง พ.ร.บ.คุมยาสูบตามที่ผ่านการเห็นชอบโดยกรรมาธิการสภา สนช. เพื่อปกป้องสุขภาพของคนไทย โดยเฉพาะเด็กไทยจากพิษภัยของบุหรี่   ...
การเข้าถึงบุหรี่ได้ง่ายเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลสูงสุดที่ทำให้เยาวชนทดลองสูบบุหรี่ในระยะเริ่มแรก รวมถึงมีผลต่อการเพิ่มขึ้นของจำนวนมวนบุหรี่ที่เยาวชนสูบในแต่ละวัน...
ถอดบทเรียน การแสดงนิทรรศการในประเทศไทยของบริษัทบุหรี่ข้ามชาติ TABinfo ภาคธุรกิจยาสูบมีการกำหนดให้ประเทศไทยเป็นสถานที่จัดงานเพื่อส่งเสริมการตลาดยาสูบภายใต้ชื่อ งาน TABINFO ASIA 2009  ...
ผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่ (new tobacco product) หรือ ผลิตภัณฑ์ยาสูบอื่นที่ไม่ใช่บุหรี่ธรรมดา เป็นปัญหาและความท้าทายมาตรการควบคุมยาสูบของประเทศไทย...