Skip to main content

บทความ / งานวิจัย

รายงานนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นของจุดจําหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับการบริโภคและผลกระทบในระดับประเทศ...
การศึกษาความสูญเสียทางเศรษฐกิจของผู้บริโภคสุราครั้งนี้ เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา ภาคตัดขวางในประชากรอายุระหว่าง 12-65 ปี ที่อาศัยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น โดยการสํารวจครัวเรือน...
งานวิจัยเพื่อติดตามผลการบังคับใช้กฎหมาย "กำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทางรถไฟ พ.ศ. 2558" โดย `นวลตา อาภาคัพภะกุล'' และคณะ...
แนวคิดหลักของเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมเป็นการผนวกจิตวิทยากับทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เข้าด้วยกัน เพื่อปรับปรุงข้อสมมติพื้นฐานของเศรษฐศาสตร์ให้สอดคล้องกับความเป็นจริงมากขึ้น...
รายงาน “การประเมินประสิทธิผลของการให้ความรู้ด้านโภชนาการต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารใน กลุ่มนิสิตนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” นี้มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ (1) เพื่อประเมิน...
รายงาน “ความโน้มเอียงจากการยึดติดกับการบริโภค: ผลของปริมาณอาหารที่จัดให้กับการบริโภค” เล่มนี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินประสิทธิผลของความโน้มเอียงจากการยึดติด หรือ Anchoring...
งานวิจัย “การทดลองเชิงเศรษฐศาสตร์เรื่องความโน้มเอียงจากทางเลือกมาตรฐานในการเลือกอาหาร ของนิสิตนักศึกษา” เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาเครือข่ายเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ...
จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศไทยที่มีการดำเนินเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งทำให้มีแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของประชากรที่เป็นโรคอ้วนเพิ่มขึ้นทุกปี รวมไปถึงโรคอ้วนในเด็กด้วยเช่นกัน...
การเชื่อมโยงอาหารอินทรีย์เข้าสู่ระบบการบริการอาหารของโรงพยาบาลในประเทศไทย: ความสำเร็จ โอกาสและความท้าทาย Linking organic food to hospital foodservice in Thailand: successes, opportunities, and...
สถานการณ์ของการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คือข้อมูลที่สะท้อนถึงความรุนแรงของปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งสามารถนำไปกำหนดนโยบาย วางแผนการควบคุมและป้องกันได้ทันต่อสถานการณ์ของปัญหาสุขภาพ...
วิวัฒนาการของมาตรการควบคุมช่องทางการจัดจําหน่ายและการดื่ม มาตรการควบคุมโดยกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรีและกฎระเบียบต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีต ตลอดจนถึงการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมและสอดคล้อง...
ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญ ทุกคนในสังคมก็มีมุมมองส่วนตนต่อสุรา ผลกระทบและมีแนวทางการจัดการกับปัญหาสุราที่ตนคิดว่าได้ผล วิธีที่สังคมมองสุราและผลกระทบนี่เองที่มีผลต่อวิธีการรับมือกับปัญหาจากสุรา...