Skip to main content

บทความ / งานวิจัย

รวบรวมแนวคิดนวัตกรรมการพัฒนาเมืองใหม่จากไอเดียเมืองทั่วโลก ซึ่งนวัตกรรมเหล่านี้เป็นไอเดียการลดการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง เนื่องจากในอนาคตเมืองจะมีการขยายตัวมาก โดย อรุณ สถิตย์พงศ์สถาพร และคณะ...
ประเทศไทยต้องเผชิญหน้ากับความสูญเสียอย่างมหาศาลจากอุบัติเหตุทางถนนมาเป็นเวลาหลายทศวรรษ พฤติกรรมการใช้ความเร็วของผู้ขับขี่ (Speeding)...
อันตรายที่เกิดจากการจัดฟันแฟชั่น รวมถึงการทําฟันเทียมที่ผิดกฎหมายต่อผู้บริโภค จากการโฆษณาทางสื่อออนไลน์ต่างๆ แนวทางในการดําเนินงานให้ถูกต้องเหมาะสม โดย แผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.)/...
แร่ใยหินอันตราย ป้องกันได้ด้วยการให้ความรู้ "...มะเร็งเยื่อหุ้มปอด เป็นแล้วตายร้อยเปอร์เซ็นต์ เมื่อมีโอกาสป้องกันได้...
การขับรถเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด เป็นสาเหตุหลักอันดับต้นของอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทย โดยจากระบบข้อมูลคดีอุบัติเหตุจราจรของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในช่วงสิบปีที่ผ่านมา...
รายงานผลสำรวจ “อัตราการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2559”...
มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดผลศึกษาวิจัยใหม่ซึ่งพบว่า “บุหรี่ไฟฟ้า” เป็นอันตรายต่อระบบไหลเวียนโลหิตและหลอดเลือดทั้งแบบเฉียบพลันและส่งผลระยะยาว โดยในการประชุม Cardiovascular...
เผยการสำรวจครั้งล่าสุดเมื่อ พ.ศ.2554 พบว่าเด็กไทยอายุ 15-18 ปี สูบบุหรี่กว่า 4 แสนคน และเกินครึ่งหรือเกือบ 3 แสนคนสูบบุหรี่ซิกาแรตเพียงอย่างเดียว ซึ่งเด็กจำนวนกว่า 2...
การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการห้ามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างสิ้นเชิง (Total Alcohol Advertising Ban) ในต่างประเทศบ่งชี้ว่าประเด็นส าคัญในการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ส...
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงการรับรู้และการจดจำและความคิดเห็นต่อรูปแบบ ฉลากคำเตือนข้างบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อศึกษาแนวทางและข้อเสนอแนะ...
“พนันพื้นบ้าน : การรุกคืบของธุรกิจการพนันสู่วิถีชุมชน” พ็อคเก็ตบุ๊คเล่มเล็กๆ ที่ร้อยเรียงขึ้นจากชุดโครงการวิจัยการพนันที่เกี่ยวข้องกับประเพณีท้องถิ่น...
การพนันออนไลน์มีแนวโน้มที่จะเติบโตและได้รับความนิยมมากขึ้น เนื่องจากความไร้ขอบเขต (borderless) และการไม่เปิดเผยตัวตน (anonymity) ของผู้ใช้ อันเป็นลักษณะเฉพาะตัวของโลกอินเทอร์เน็ต...