Skip to main content

บทความ / งานวิจัย

จากผลสำรวจ โดย สถิติบัญชีประชาชาติของประเทศไทย พ.ศ. 2558 ธนาคารแห่งประเทศไทย พบว่า  ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)ปี...
เนื้อหาในส่วนนี้เป็นการให้คำแนะนำเพิ่มเติมถึงความสำคัญของการออมเงิน การจัดการบริหารการเงินส่วนบุคคล การวางแผนทางการเงิน เช่น รู้จักจัดสรรรายรับที่ได้รับในวัยทางาน รู้จักและเข้าใจที่มาของเงินออม (...
รางวัลเวิลด์ โน โทแบคโค เดย์ อวอร์ด ในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2560 โดยองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้มอบรางวัลแด่บุคคลในการณรงค์ควบคุมการบริโภคยาสูบ  ...
แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ จัดแถลงข่าว เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก (31 พฤษภาคม 2560) มีคำขวัญว่า “บุหรี่ :...
ศูนย์ศึกษามหานครและเมือง วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต มอบรางวัลโครงการเมืองดีเด่นด้านการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม ประจำปี 2559 แก่ "กลุ่มสายบุรี ลูคเกอร์"  กลุ่มสายบุรี ลูคเกอร์...
องค์การเภสัชกรรม ศึกษาและวิจัยยาอมสารสกัดจากสมุนไพรหญ้าดอกขาว โดยสกัดเอาสารสำคัญที่มีสรรพคุณในการช่วยลดอาการอยากสูบบุหรี่ เนื่องจากสมุนไพรนี้มีสารไนเตรทที่มีฤทธิ์ทำให้ประสาทรับรสบริเวณลิ้นรู้สึกชา...
บุหรี่มือสองบุหรี่มือสามความเป็นธรรมทางอากาศและสุขภาพเด็ก การศึกษานี้พบว่า เด็กที่อาศัยอยู่กับผู้สูบบุหรี่ในคอนโดมีเนียม อพาร์ตเม้นต์ แฟลต และการอยู่อาศัยกับผู้ที่สูบบุหรี่มากกว่า 20 มวนต่อวัน...
ตัวแทนเยาวชนไทยร่วมกับเยาวชนจากประเทศอาเซียน เข้าพบเพื่อขอบคุณนายกและคณะรัฐบาล ที่ให้ความสำคัญในการกำหนดนโยบาย และสนับสนุนมาตรการต่าง ๆ ในการปกป้องเด็กและเยาวชน จากบุหรี่และสารเสพติดทุกชนิด ...
ภาษีเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ หรือภาษีบาปเพื่อสุขภาพ เป็นแนวคิดในการแบ่งรายได้จากภาษีที่รัฐจัดเก็บได้ทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนจากภาษีบาป เช่น เหล้า บุหรี่ น้ำมัน ล๊อตเตอรี่...
การศึกษามาตรการในชุมชนเพื่อควบคุมการจําหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการเข้าถึงทั้งในระบบตลาดและทางสังคมในจังหวัดหนองคาย มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1)...
ประเทศไทยประสบความสำเร็จในการควบคุมยาสูบจนเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและระดับโลก ด้วยการมีนโยบายที่ชัดเจน มีกฎหมายการควบคุมยาสูบที่ดีที่สุด มีการปฏิบัติการเพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบในกลุ่มเป้าหมายต่างๆ...
การประมวลสังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้จากรายงานการวิจัย 5 เรื่อง ที่ได้เสนอต่อศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการวิจัยการพนันพื้นบ้าน  รายงานการวิจัย 5...