Skip to main content

บทความ / งานวิจัย

เมืองแม่สายกับการพนันใน “พื้นที่ทับซ้อน”ในการศึกษาการพนันพื้นที่ชายแดนเมืองแม่สายกับเมืองท่าขี้เหล็กในฐานะเมืองแฝดชายแดน ทั้งสองเมืองมีการติดต่อไปมาหาสู่ มาตั้งแต่ครั้งอดีต...
ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันจึงประสงค์ให้มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาสลากฯ เกินราคาและความเห็นของผู้ซื้อต่อการแก้ไข จึงได้ร่วมกับศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ (SAB) ดำเนินโครงการ “...
ผลการศึกษาเป็นประเด็นเกี่ยวกับประเภทของการเล่นการพนันของแรงงานข้ามชาติ พฤติกรรมการเล่นการพนัน เหตุผลของการเล่นการพนันและผลกระทบที่ตามมา...
งานวิจัยนี้ต้องการศึกษาแนวทางการป้องกันการพนันสำหรับเด็กและเยาวชนในประเทศสิงคโปร์ฮ่องกง และมาเก๊า โดยมุ่งเน้นศึกษานโยบาย กลไกควบคุมและป้องกันปัญหาการพนันในเด็กและเยาวชน...
โครงการวิจัยเรื่อง “การสำรวจชุดการเรียนรู้การป้องกันการพนันสำหรับเด็กและเยาวชนในประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา”...
เป้าหมายของรายงานนี้ คือ การสำรวจคู่มือ เครื่องมือ สื่อ หรือชุดการเรียนรู้เรื่อง (ปัญหา) การพนัน (Gambling Education Toolkit/Resource) ทีมีความเชื่อมโยงกับหลักสูตร...
พัฒนาเกณฑ์การจัดลําดับความสําคัญของสินค้าไม่ปลอดภัย เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการคัดเลือกปัญหาสินค้าไม่ปลอดภัยที่เป็นปัญหาหลักมาดําเนินการเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค...
งานวิจัยนี้ต้องการศึกษาแนวทางการป้องกันการพนันสำหรับเด็กและเยาวชนในประเทศเกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และแอฟริกาใต้ โดยมุ่งเน้นศึกษานโยบาย กลไกควบคุมและป้องกันปัญหาการพนันในเด็กและเยาวชน...
รายงานส่วนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการการศึกษา เพื่อจัดทำภาพรวมผลการศึกษาด้านการขยายอายุการทำงานของผู้สูงอายุในประเทศไทย โดยการศึกษาบทเรียนและประสบการณ์การขยายการเกษียณอายุในประเทศต่างๆ...
การศึกษาชิ้นนี้นั้นเป็นการทบทวนบทเรียนและประสบการณ์การขยายอายุเกษียณของ สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส และสิงคโปร์ ขั้นตอนในการดำเนินการ สังเคราะห์ข้อดีและข้อด้อย ผลกระทบ ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ...
CSR ที่ดีต้องเป็นกิจกรรมที่ไม่มุ่งเน้นแค่การเสริมภาพลักษณ์บริษัทให้ดีขึ้น แต่ต้องให้เกิดผลประโยชน์ต่อสังคมอย่าง แท้จริงด้วย เราจึงจะนับว่า CSR นั้นเป็น CSR ที่ดี ...
งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแผนพัฒนาวงการกีฬาของการกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อศึกษาการได้รับการสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรอื่น...