Skip to main content

บทความ / งานวิจัย

ปัจจุบันนี้บุหรี่เป็นสินค้าอุปโภคที่มีการฟ้องร้องต่อศาลมากที่สุด ทั้งศาลภายในประเทศ ที่องค์การการค้าโลก และต่ออนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ จากการที่ประเทศต่าง ๆ ทยอยออกกฎหมายเพื่อควบคุมยาสูบ...
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ที่พบว่าผู้สูบบุหรี่ที่เลิกได้เป็นผู้ที่มาจากบ้านที่มีการห้ามสูบบุหรี่ในทุกพื้นที่ ในสัดส่วนที่สูงกว่าบ้านที่ไม่มีการห้ามสูบบุหรี่...
บุหรี่ก็เป็นปัจจัยบั่นทอนคุณภาพชีวิตผู้ใช้แรงงาน ไม่น้อยไปกว่าเรื่องเหล้า การพนันและยาเสพติด กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตจึงใช้วิธีการเริ่มต้นที่ลด ละ เลิก บุหรี่ เหล้า...
สถานการณ์อัตราการบริโภคยาสูบมีแนวโน้มลดลงในช่วง 10 ปี จากร้อยละ23 เป็นร้อยละ20 ของประชากรอายุ 15ปีขึ้นไป อย่างไรก็ตามพบว่าอัตราการบริโภคยาสูบในเยาวชนที่เคยเพิ่มสูงขึ้นในช่วงพ.ศ.2550-2554...
มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เชิญชวนผู้สูบบุหรี่เริ่มต้นเลิกสูบบุหรี่ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเฉลิมฉลอง 50 ปี...
เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ “เครือข่ายเด็กและเยาวชนไทยขอภาพคำเตือน 85 %” เพราะซองบุหรี่จะบอกความจริงแก่ผู้บริโภคได้ชัดเจนยิ่งกว่าเดิม และคำเตือนขนาด 85% นี้จะมีประสิทธิภาพสูงขึ้น...
ผลการวิจัยว่า บุหรี่ซิกาแรตที่มีรสเมนทอลมีอันตรายต่อสุขภาพมากยิ่งกว่าบุหรี่ทั่วไป จากการที่ทำให้ผู้สูบรู้สึกเย็นในลำคอ และทำให้ชา ทำให้ลดการระคายเคืองเวลาสูบ ทำให้คนที่ทดลองสูบบุหรี่ประเภทนี้ติดง่าย...
การควบคุมสถานการณ์การสูบบุหรี่เริ่มได้ผลน้อยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เพราะบุหรี่นอกตีตลาดเข้ามามากขึ้น โดยจำนวนผู้สูบยังสูงถึง 11 ล้านคน หากไม่ปรับปรุงพรบ....
สถานการณ์การสูบบุหรี่ของเด็กไทยสูงเป็นอันดับ 3 ในประเทศอาเซียน เมื่อเทียบจากการสำรวจการสูบบุหรี่ในเยาวชน ระหว่างปีพ.ศ. 2550-2556 (Global Youth Tobacco Survey) อัตราการสูบบุหรี่ของเด็กชายไทยอายุ 13-15...
เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ เดินหน้ายุทธศาสตร์ป้องกันนักสูบหน้าใหม่ สร้างค่านิยมที่ไม่สูบบุหรี่กับเด็กในวัยเรียน เพื่อให้เด็กไทยมีภูมิคุ้มกันที่ดีปลอดบุหรี่และยาเสพติด...
จากการติดตามข่าวในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา พบว่า มีความพยายามให้ ข้อมูลที่บิดเบือนว่า ร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้จะทำให้ชาวไร่ยาสูบตกงาน และจะมีการห้ามปลูกยาสูบ ภายใน 5 ปี ซึ่งไม่เป็นความจริงแม้แต่น้อย...
คำพิพากษาของศาลปกครองกลาง ได้มีคำสั่งให้บรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาคดีให้ระงับโครงการ หรือกิจกรรมซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและหน่วยงานของรัฐรวม 8 แห่ง...