Skip to main content

บทความ / งานวิจัย

การจัดการศึกษาของไทยมักสะท้อนความเสื่อมมากกว่าความเจริญ ตลาดอุดมศึกษาที่อยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐ ประสบความสำเร็จเพียงประการเดียวคือ การเพิ่มสัดส่วนผู้ที่เข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา...
ในมิติของการสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันในสังคมโลก ประเทศเล็กๆ ที่เคยยากจนอย่างฟินแลนด์ที่ มีพื้นที่ราว 1 ใน 3 ของประเทศไทย และมีพลเมืองประมาณ 5.3 ล้านคน...
ริมี SEX ควรรู้หญิงตกไข่มากกว่าเดือนละครั้ง เตือนคู่รักที่คิดมีเซ็กซ์โดยไม่สวมถุงยางอนามัย อย่าคิดว่าใช้วิธีนับวัน “ไข่สุก” แล้วจะปลอดภัยจากการตั้งครรภ์ เพราะอาจพลาดได้...
เอกสารวิชาการที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาโครงการวิจัยนโยบายสาธารณะเพื่อยกระดับประเทศไทย ให้พ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลาง ซึ่งอยู่ในชุดโครงการสมุดปกขาวว่าด้วยอนาคตไทย...
ความเหลื่อมล้ำของการศึกษากับค่าจ้างแรงงานที่ห่างกันมากขึ้น ในช่วงกว่าสองทศวรรษ สะท้อนความล้มเหลวของคุณภาพการศึกษา “ ที ดีอาร์ไอ” วิจัยพบ...
สมศ. เปิดเผยว่า การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาพบว่า จากการประเมินคุณภาพการศึกษาอุดมศึกษา แม้ส่วนมากจะได้รับการรับรองผ่านประเมินจาก สมศ....
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ได้จัดสัมมนาวิชาการประจำปี เรื่อง “ยกเครื่องการศึกษาไทย : สู่การศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง”...
สหภาพยุโรปเตรียมจะระงับการนำเข้าพืชผักจากไทย เนื่องจากมีสารเคมีอันตรายหลายชนิดตกค้างสร้างความกังวลใหญ่โตให้กับรัฐบาลและสาธารณะ เนื่องจากจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมอาหารและเกษตรกรจำนวนมาก...
ภาระงบประมาณด้านค่ารักษาพยาบาลสวัสดิการข้าราชการได้เพิ่มมาก ขึ้นกว่า 62,195.57 ล้านบาทต่อปีภายในปี 2553 และในอนาคตอันใกล้จะเพิ่มถึงแสนล้านบาท ล่าสุด กระทรวงการคลังต้องออกมาตรการควบคุมการเบิกจ่ายยา...
โซ่อุปทาน คือการเชื่อมโยงกิจกรรมที่ทำให้ supply เจอกับ demand ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ในอุตสาหกรรมทั่วไป การเชื่อมโยงจะเกิดขึ้นบนกระบวนการทางธุรกิจ...
วารสารเพื่อการดูแลและรักษามรดกทางวัฒนธรรมของเวียงเชียงใหม่ ฉบับที่ ๕ เดือนธันวาคม ปี 2555 ตอน "มหัศจรรย์คนในเวียง" สนับสนุนคนเวียงเก่า ดูแลเวียงเก่า ความยั่งยืนอันงดงาม  ...
โฆษกกรมการแพทย์เผยอากาศที่ร้อนอบอ้าวส่งผลให้คนไทยมีปัญหาเกี่ยวกับผิวหนัง พบโรคกลิ่นตัวเหม็นทำให้ผู้ป่วยขาดความมั่นใจในการเข้าสังคม แนะดูแลรักษาความสะอาดร่างกาย...