Skip to main content

บทความ / งานวิจัย

ศูนย์พยากรณ์ศัตรูพืช โหรหลวงแห่งหนองสาหร่าย ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี  กลุ่มนี้เริ่มต้นเมื่อปี 2531 ชุมชนมีปัญหาหนูนาแพร่ระบาด ต่างคนใช้วิธีจัดการที่หลากหลาย...
การไม่มีที่ทางให้ผู้หญิงได้พูดประสบการณ์ทางเพศของตัวเองจึงเป็นการปิดช่องทางเยียวยาตัวเอง และไม่สามารถกอบกู้ความภาคภูมิใจกลับคืนมาได้ทางออกของปัญหาการละเมิดทางเพศอาจไม่ได้อยู่ที่ภาครัฐอีกต่อไปแล้ว...
บนถนนหลวงสาย 304 เส้น นครราชสีมา – กบินทร์บุรี ไม่ว่าใครขับรถผ่าน หรือ นั่งรถผ่านถนนสายนี้ จะเห็นว่า ตลอดแนว 2 ข้างทาง นั้นสะอาดสะอ้านปลอดขยะ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยสายตรวจขยะของ อบต....
การมีเพศสัมพันธ์ขณะมีประจำเดือน ในต่างประเทศที่เขาศึกษากันมา พบได้ประมาณ 3-30% ในประชากรที่มีเพศสัมพันธ์สม่ำเสมอ คนที่มีเพศสัมพันธ์ในช่วงเวลาดังกล่าวให้เหตุผลกันว่า...
กลุ่มพวงหรีดหนังสือไม่ใช่แค่เพียงกลุ่มเพื่อการประดิษฐ์และส่งออกหรือกลุ่มที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักสูตรท้องถิ่นเท่านั้น แต่ยังเป็นกลุ่มที่ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม...
กฎหมายคุ้มครองอนามัยการเจริญพันธุ์: ช่วยลดจำนวนทำแท้ง และจำนวนนักเรียนออกจากโรงเรียนกลางคัน รายงานสุขภาพคนไทย 2554 “อนามัยการเจริญพันธุ์”...
ณ บ้านท่ากกตาล ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่บ้าน คุณตาบุญจันทร์ ทองมุก มีคุณลุง คุณตา มารวมกันนั่งสานตะกร้า โดยกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เกิดขึ้นจากการสนับสนุนของ อบต.ดงมูลเหล็ก...
คณะกรรมการแพทยสภามีมติเห็นชอบแนวทางปฏิบัติของแพทย์เกี่ยวกับเอชไอวี 2557 เพื่อให้คนทุกกลุ่มทุกวัยได้เข้าถึงบริการการตรวจและรักษาการติดเชื้อเอชไอวีโดยไม่จำกัดอายุ โดยลงมติในการประชุมครั้งที่ 9/2557...
การมีหน้าท้องแบนราบคงเป็นสิ่งที่หญิงสาวและใครหลายคนปรารถนา แต่กลุ่มออกกำลังกายฮูลาฮูปของที่ตำบลไกรนอก อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ไม่ได้ตั้งมาเพื่อความสวยความงามเป็นหลัก...
เครือข่ายภาคประชาสังคม ขับเคลื่อนการจัดทำร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองและส่งเสริมสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์และสุขภาพทางเพศ ฉบับภาคประชาชน ตั้งแต่ปี 2555 โดยร่างดังกล่าวได้จัดทำแล้วเสร็จและมีการแถลงข่าว...
กระทรวงการคลังออกประกาศว่าด้วย "วิธีการบริหารงานสุรา พ.ศ. ๒๕๔๓" ตามมติคณะรัฐมนตรีที่มีนโยบายเห็นชอบให้เปิดเสรีการผลิตและจำหน่ายสุรา ผ่านมาจนวันนี้ความขัดแย้งในเรื่องการผลิตและจำหน่ายสุรา...
เป็นที่ยอมรับกันว่า "พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฮอล์ของวัยรุ่น" เป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เพราะนอกจากจะมีผลเสียโดยตรงต่อสุขภาพและร่างกายของผู้ดื่มแล้ว ยังก่อให้เกิดผลกระทบอื่น ๆ...