Skip to main content

บทความ / งานวิจัย

กลุ่มพวงหรีดหนังสือไม่ใช่แค่เพียงกลุ่มเพื่อการประดิษฐ์และส่งออกหรือกลุ่มที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักสูตรท้องถิ่นเท่านั้น แต่ยังเป็นกลุ่มที่ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม...
กฎหมายคุ้มครองอนามัยการเจริญพันธุ์: ช่วยลดจำนวนทำแท้ง และจำนวนนักเรียนออกจากโรงเรียนกลางคัน รายงานสุขภาพคนไทย 2554 “อนามัยการเจริญพันธุ์”...
ณ บ้านท่ากกตาล ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่บ้าน คุณตาบุญจันทร์ ทองมุก มีคุณลุง คุณตา มารวมกันนั่งสานตะกร้า โดยกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เกิดขึ้นจากการสนับสนุนของ อบต.ดงมูลเหล็ก...
คณะกรรมการแพทยสภามีมติเห็นชอบแนวทางปฏิบัติของแพทย์เกี่ยวกับเอชไอวี 2557 เพื่อให้คนทุกกลุ่มทุกวัยได้เข้าถึงบริการการตรวจและรักษาการติดเชื้อเอชไอวีโดยไม่จำกัดอายุ โดยลงมติในการประชุมครั้งที่ 9/2557...
การมีหน้าท้องแบนราบคงเป็นสิ่งที่หญิงสาวและใครหลายคนปรารถนา แต่กลุ่มออกกำลังกายฮูลาฮูปของที่ตำบลไกรนอก อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ไม่ได้ตั้งมาเพื่อความสวยความงามเป็นหลัก...
เครือข่ายภาคประชาสังคม ขับเคลื่อนการจัดทำร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองและส่งเสริมสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์และสุขภาพทางเพศ ฉบับภาคประชาชน ตั้งแต่ปี 2555 โดยร่างดังกล่าวได้จัดทำแล้วเสร็จและมีการแถลงข่าว...
กระทรวงการคลังออกประกาศว่าด้วย "วิธีการบริหารงานสุรา พ.ศ. ๒๕๔๓" ตามมติคณะรัฐมนตรีที่มีนโยบายเห็นชอบให้เปิดเสรีการผลิตและจำหน่ายสุรา ผ่านมาจนวันนี้ความขัดแย้งในเรื่องการผลิตและจำหน่ายสุรา...
เป็นที่ยอมรับกันว่า "พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฮอล์ของวัยรุ่น" เป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เพราะนอกจากจะมีผลเสียโดยตรงต่อสุขภาพและร่างกายของผู้ดื่มแล้ว ยังก่อให้เกิดผลกระทบอื่น ๆ...
การรณรงค์ลดและงดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ประสบความสำเร็จ เป็นตัวสะท้อนว่า แม้สถานการณ์การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะทวีความรุนแรงมากขึ้น...
หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจหรือทดสอบสารอันเกิดจากการเสพสุรานี้ จะสามารถนำมาเป็นแนวทางในการตรวจพิสูจน์ปัญหาความผิด เนื่องจากปัญหาการเสพสุรา...
รัสเซียเป็นประเทศหนึ่งที่มีอัตราการตายสูงมากในวัยทำงาน อัตราตายดังกล่าวเป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดวิกฤตด้านประชากร...
เป็นรายงานสถานการณ์สรุา ประจำปีฉบับที่ 5 ที่ศูนย์วิจัยปัญหาสุราจัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาและการดำเนินการควบคุมปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยย่อ...