Skip to main content

บทความ / งานวิจัย

สัมมนาวิชาการประจำปีสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ เรื่อง “การพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาบทบาทการเฝ้าระวังเตือนภัย...
เพื่อสนับสนุนให้มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ จัดกระบวนการสนับสนุนการทำงานข้อมูลเพื่อยกร่างแผนยุทธศาสตร์...
เมื่อเดินทางไปตามเส้นทางสายนี้ในเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว(สปป.ลาว ) หรือเส้นทางสาย R3a จนถึงเมืองบ่อเต็น แขวงหลวงน้ำทา ที่อยู่ห่างจากเมืองห้วยทรายไปประมาณ 245 กิโลกเมตร(กม.) ที่เป็น Gate Way...
หนังสือเล่มนี้ นำเสนอกลยุทธ์การขับเคลื่อนด้านองค์ความรู้ เพื่อกระตุ้นและก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยใช้รูปแบบกระบวนการอบรมให้ความรู้ สัมมนาเชิงปฏิบัติและถอดองค์ความรู้จากทุกกิจกรรม...
เมื่อความเป็นเมืองเป็นเสมือนพื้นที่แห่งโอกาส ความเป็นเมืองจึงผุดขึ้นทั่วโลก และทำหน้าที่ไม่แตกต่างกัน เมืองเป็นพื้นที่แห่งการค้า การแลกเปลี่ยน ความเจริญเติบโต...
มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่เปิดเผยตามที่มีผู้สอบถามมายังมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ว่า การที่ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา นายโดนัล ทรัมพ์ มีแนวโน้มจะดำเนินนโยบายการค้า “...
เรียกเสียงฮือฮาได้พอสมควร เมื่อคำสั่ง คสช. ที่ 11/2558 ได้กำหนดให้มี “กองทุนสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อพัฒนาสังคม” ได้รับจัดสรรเงินจากการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลถึงร้อยละ 3 สมทบเข้ากองทุน...
ในนาม 721 องค์กรที่ห่วงใยสุขภาพประชาชน ขอขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีที่มีมติผ่านร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ...
แต่ละสังคมอาจมีนโยบายกำกับดูแลการพนันแตกต่างกัน แต่ทุกสังคมล้วนยอมรับว่าการพนันอาจทำให้ประชาชนไม่สนใจเอาเวลาไปประกอบอาชีพ และคนติดการพนันเป็นปัญหาทั้งระดับบุคคล ครอบครัว และสังคม...
หนังสือเล่มนี้ จะนำพาผู้อ่านได้รู้จักกับองค์กรที่มุ่งเน้นการสร้างความสุข ควบคู่ไปกับการสร้างคุณธรรมให้เกิดขึ้นในใจของพนักงาน บริษัท เอเซีย พรีซีชั่น จำกัด (มหาชน)  Happy...
เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เสนอให้รัฐบาลปรับปรุงกฎหมาย ยกเลิกหรือลดจำนวนบุหรี่ปลอดภาษีที่ผู้เดินทางจะนำติดตัวเข้าประเทศได้ จากสิบซองในปัจจุบันให้เหลือหนึ่งซองต่อคน...
ตามที่กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ในระหว่างการพิจารณาออกประกาศห้ามนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้าและบารากู่ โดยอาศัย พ.ร.บ.นำเข้า-ส่งออกสินค้า พ.ศ. 2522 ภายหลังจากที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา กล่าวใน...