Skip to main content

บทความ / งานวิจัย

จากการสำรวจ พบร้านค้าบริเวณสถานี พบเฉพาะที่สถานีรถไฟกรุงเทพฯ มี 3 ร้านค้า จาก 6 ร้าน ที่ฝ่าฝืนพรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ โดยโชว์ซองบุหรี่หน้าร้าน สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ...
จังหวัดตากเริ่มดำเนินการควบคุมการบริโภคยาสูบตั้งแต่ปี 2554 มีเครือข่ายประชาคมจังหวัดตากซึ่งจดทะเบียนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ในปี 2553 มี คุณศิวะพร คงทรัพย์ เป็นผู้ประสานงาน...
บุหรี่เป็นสาเหตุการเสียชีวิต 1 ใน 10 ทั่วโลก โดยครึ่งหนึ่งอยู่ในแค่ 4 ประเทศเท่านั่น อันได้แก จีน อินเดีย สหรัฐ และรัสเซีย...
ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) เผย การดำเนินงานของภาคีเครือข่ายควบคุมยาสูบ และภาคีสสส.ระดับพื้นที่ สามารถลดจำนวนคนที่สูบบุหรี่มวนเอง จาก 5.3 ล้านคนในปีพ.ศ.2554 เหลือ ไม่ถึง 4...
ภาคีเครือข่ายสื่อท้องถิ่นจาก 4 ภาค หนุนประเด็น “บุหรี่ : ภัยคุกคามต่อการพัฒนา” เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 2560 ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ กล่าวว่า...
การหักดิบไม่ใช่เรื่องง่าย ควรมีการเตรียมตัวให้พร้อมทุกครั้ง การหยุดสูบบุหรี่ ไม่ใช่แค่เพียงเหวี่ยงบุหรี่ใกล้ตัวออกไปห่างๆ แล้วทุกอย่างจะจบสิ้น ยิ่งกับคนที่สูบมาอย่างต่อเนื่องนับสิบปี...
รัฐสภาสหภาพยุโรป ( the European Parliament) และสภาบริหารสหภาพยุโรป (the Council of the EU) ได้ร่วมกันเห็นชอบร่างมาตรการควบคุมยาสูบ (Tobacco Product Directive) ฉบับใหม่...
กระทรวงสาธารณสุขฝรั่งเศสจะเริ่มบังคับใช้ซองบุหรี่ปราศจากโลโก้ ปี 2560 เพื่อพยายามลดอัตราการสูบบุหรี่ที่คร่าชีวิตคนวันละ 200 คน ในฝรั่งเศส  ...
ภาคใต้มีปัญหาการระบาดของบุหรี่รุนแรงกว่าพื้นที่อื่น ๆ แต่หากมองให้ลึกถึงบริบทของพื้นที่ โดยเฉพาะจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะพบว่าบริบททางสังคม วัฒนธรรม ศาสนา และความเชื่อต่าง ๆ นั้น...
ประสบการณ์จากการทำงานร่วมกันระหว่างนักเรียนกับนักเรียนและครูกับนักเรียน ในการรณรงค์โรงเรียนปลอดบุหรี่ ของโรงเรียนสมาชิกเครือข่ายครูนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ แม้เป็นเพียงกลุ่มเล็กๆในสังคม...
จดหมายข่าวสานพลังปี 2556 ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 : นำเสนอประเด็นต่างๆ ดังนี้ เกณฑ์ประเมินองค์กรผู้บริโภค เพื่อสร้างความเข้มแข็งยั่งยืน /ระบบเตือนภัยระดับชุมชน ก้าวใหม่ Single windows /เตรียมรับมือ "...
การถอดบทเรียนความสำเร็จและจัดทำวีดิทัศน์ เรื่องการต่อต้านงาน TABINFO ASIA 2009 นี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อจัดการองค์ความรู้การดำเนินการต่อต้าน งาน TABINFO ASIA 2009...