Skip to main content

บทความ / งานวิจัย

ภาพ Infographic อธิบายการเลิกบุหรี่ วิธีการที่จะอดบุหรี่ให้ได้ผล โดยต้องเริ่มจากตัวเองเป็นหลัก  ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ...
ในโอกาสวันวัณโรคของโลก 24 มีนาคม ผู้เชี่ยวชาญโรคระบบทางเดินหายใจเชิญชวนให้เลิกสูบบุหรี่เพื่อลดโอกาสการเกิดวัณโรค ทั้งนี้จากรายงานที่พบว่าประเทศไทยยังมีผู้ป่วยวัณโรคจำนวนมากโดยเป็น 1 ใน 14...
การให้ความสำคัญกับการรักษาเมืองน่านให้เป็นเมืองแห่งศิลปวัฒนธรรม แต่ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาเมืองน่านให้เป็นเมืองสะอาดและเป็นเมืองแห่งความปลอดภัย เพื่อให้ประชาชนในเมืองน่านมีอายุยาวขึ้นอย่างมีคุณภาพ...
เป็นงานศึกษาที่เริ่มต้นจากกรอบคิดว่าด้วยสังคมวิทยาที่นำมาใช้ในการศึกษาการพนัน โดยมุ่งเน้นศึกษาสถานการณ์การพนันในจังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญและความเปลี่ยนแปลงในมิติการพนันที่เกิดขึ้น...
ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)มีมติเอกฉันท์ 202 เสียงเห็นชอบวาระ 3 ร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ เห็นควรให้ประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป หลังที่ประชุมพิจารณาต่อเนื่องสองวันรวมเวลา 7.45 ชั่วโมง...
สภาผู้แทนราษฎรประเทศอังกฤษที่ผ่านร่างกฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบด้วยคะแนน 367 ต่อ 113 เสียง เมื่อวันที่ 11 มีนาคมที่ผ่านมา โดยกฎหมายดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2559...
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกในการบำบัดรักษาภาวะติดบุหรี่ฉบับปรับปรุง ปี 2551 (The 2008 Update to Treating Tobacco Use and Dependence Clinical Practice Guideline)...
การประชุมเสวนา บ้านเราปลอดบุหรี่ ลดความเสี่ยงการติดบุหรี่ของลูก โดยมีเนื้อหาการเสวนาในประเด็นต่างๆ เช่น ควันบุหรี่อันตรายร้ายแรงต่อผู้ไม่สูบบุหรี่ โดย ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ...
ดังที่ทราบกันดีว่าพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้อันประกอบด้วย จังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา และ จังหวัดปัตตานี นั้นอยู่ในภาวะไม่สงบอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายปี...
ท่านที่เปิดอ่านหนังสือเล่มนี้จะพบกับ "ความสุข” ในหมู่บ้านนักคิดสร้างสรรค์แห่งนี้ที่เปล่งประกาย เจิดจรัสท่ามกลางแนวความคิดสมัยใหม่และสร้างสรรค์ขององค์กรแห่งนี้  Happy...
ขณะนี้ทุกฝ่ายกำลังร่วมกันผลักดันกฎหมายบุหรี่ฉบับใหม่ ที่มีความเข้มแข็งกว่าฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยสาระสำคัญคือมาตรการต่าง ๆ ที่จะทำให้เด็กเข้าถึงบุหรี่ยากขึ้น เช่น การห้ามแบ่งซองขาย...
รายงานสรุปการประชุมประเทศภาคีของกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบ ครั้งที่ 6 (Sixth session, Conference of Parties, FCTC at World Trade Center, Moscow, Russia)...