Skip to main content

บทความ / งานวิจัย

มากและชีวิตของคนไทยที่ยีนยาวขึ้น สังคมไทยได้รับรู้และตระหนักถึงสถานการณ์การสูงวัยของประชากรพอสมควรแล้ว แต่สิ่งที่สังคมยังไม่ตระหนักชัดและยังได้รับข้อมูลไม่มากนักคือ...
ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ข้อมูลสถานการณ์ทางประชากรจากแหล่งต่างๆ แสดงให้เห็นตรงกันว่าประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมสูงวัย และยังคงดำเนินต่อไปในอนาคตด้วยอัตราที่เร็วมาก...
จากการทบทวนสถานการณ์ด้านผู้สูงอายุในปี พ.ศ.2554 พบประเด็นเร่งด่วนที่สามารถดำเนินการได้ทันทีและสามารถทำให้การดำเนินงานด้านผู้สูงอายุของประเทศไทยสัมฤทธิผลอย่างเป็นรูปธรรมได้ภายในระยะเวลาอันสั้น ...
จากสถานการณ์ผู้สูงอายุไทยที่มีสัดส่วนของประชากรสูงอายุเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในปี พ.ศ.2553 เป็นร้อยละ 11.9 และในอีก 20 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2573) จะเพิ่มเป็นมากกว่า 2 เท่าตัว อยู่ที่ร้อยละ 25...
จากข้อมูลของรายงานสถานการณ์ที่ประมวลโดยหน่วยงานต่างๆ ทั้งหมด...
ข้อมูลในรายงานฉบับนี้น่าจะช่วยชี้ให้เห็นความจำเป็นที่จะต้องจัดการทั้งในส่วนปัจเจก ในระดับชุมชนและที่สำคัญคือในระดับประเทศ เพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มความสุขให้กับผู้สูงอายุ ที่สำคัญคือ...
รายงานวิจัยฉบับนี้หยิบยกการดูแลระยะยาวผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครขึ้นมาวิเคราะห์โดยมีวัตถุประสงค์หลักได้แก่ ศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับความต้องการระบบการดูแลผู้สูงอายุ...
ภาวะสมองเสื่อมเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สําคัญในผู้สูงอายุ เนื่องจากอุบัติการณ์การเกิดภาวะสมองเสื่อมจะเพิ่มมากขึ้นเมื่ออายุเพิ่มขึ้น ภาวะสมองเสื่อมคือภาวะที่การทํางานของสมองเสื่อมถอยลง (cognitive...
ทําการศึกษาทบทวนวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลทางวิชาการการจัดสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์เชิงลึกภาคี เครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนการจ้างงานผู้สูงอายุรวมทั้งองค์กรที่มีส่วนได้และ...
การศึกษามาตรการทางกฎหมายของต่างประเทศในการจัดสวัสดิการและสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุ...
 เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพด้วยการถอดบทเรียนจากการสัมภาษณ์องค์กร 2 องค์กรคือ บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด และ บริษัท เจเอส อุตสาหกรรม จำกัด โดยทั้ง 2 องค์กรเป็นองค์กรแห่งความสุขต้นแบบสำนัก...