Skip to main content

บทความ / งานวิจัย

คนไทยมีลูกน้อยลง อายุยืนขึ้น โครงสร้างประชากรในประเทศกำลังเปลี่ยนแปลง วัยแรงงานย้ายถิ่นเข้ามาทำงานในเขตเมืองมากขึ้น ประชากรส่วนใหญ่มีข้อจำกัดด้านเงินออมและสวัสดิการสังคม...
การศึกษาเชิงคุณภาพของ จ.ชัยภูมิ ฉบับนี้ ทำขึ้นเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ต.โนนสำราญ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ...
พบกับข้อมูล “สถานการณ์อนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่นและเยาวชน ปี 2558” ที่จัดทำโดยสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย ข้อมูลดังกล่าวประกอบด้วย อัตราการคลอดของหญิงวัยรุ่น,...
เพื่อสำรวจพฤติกรรมในการตั้งจุดบริการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในพื้นที่กรณีศึกษา เพื่อค้นหาและถอดบทเรียน แนวทางการตั้งจุดบริการในกรณีศึกษาที่ดี เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการตั้งจุดบริการของพื้นที่กรณีศึกษา...
รายงานโครงการ "สำรวจพื้นที่กรณีศึกษาการตั้งจุดบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วง เทศกาลสงกรานต์" เพื่อศึกษาหลักเกณฑ์โดยทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการตั้งจุดบริการ...
สรุปบทเรียนการพัฒนากลไกการทำงานของ ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) ระดับอำเภอ กรณีศึกษา : อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์...
การเชื่อมโยงอาหารอินทรีย์เข้าสู่ระบบการบริการอาหารของโรงพยาบาลในประเทศไทย: ความสำเร็จ โอกาสและความท้าทาย (Linking organic food to hospital foodservice in Thailand: successes, opportunities, and...
รายงานการสังเคราะห์ระบบการดูแลผู้สูงอายุในระยะยาว (Long-term Care) สำหรับประเทศไทยฉบับนี้...
โครงการนี้เป็นการศึกษาแบบไปข้างหน้า (Cohort study) เพื่อทราบถึงสถานการณ์และการ เปลี่ยนแปลงของภาวะโภชนาการและพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีปริมาณไขมัน นํ้าตาล โซเดียม และพลังงานสูง รวมถึงผักผลไม้...
รายงานโครงการพัฒนาหลักเกณฑ์ในการจําแนกอาหาร เพื่อส่งเสริมการบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพ (The Development of Nutrient Profile for Promoting Healthy Diet)  ...
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเป็นเรื่องที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้ การลดอัตราคลอดในวัยรุ่นอายุ 15-19 ปี เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดของเป้าหมายการพัฒนา แห่งสหัสวรรษ (Millennium Development...
ผลการสำรวจ “การเปิดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในประเทศไทย” มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอสถานการณ์ปัจจุบันของการอัตราการเปิดไฟหน้าในรถจักรยานยนต์...