Skip to main content

บทความ / งานวิจัย

การศึกษาศึกษานี้เป็นการสำรวจแบบเร่งด่วนมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบาดเจ็บ คดีและผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงสามสิบวันแรกของ...
มุ่งสำรวจการรับรู้ของประชาชนต่อประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับฉลากของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2558...
มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดเผยว่าขณะนี้มีหลายฝ่ายที่เข้าใจว่าควันบุหรี่ไฟฟ้ามีแต่ไอน้ำกับนิโคติน ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย และวัยรุ่นนิยมสูบเพราะว่ามีควันเยอะดี ขอชี้แจงว่า...
การติดตามกลยุทธ์และรูปแบบการตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนโลกออนไลน์จึงจัดทำขึ้นเพื่อ ติดตามความเคลื่อนไหวการตลาดเครื่องดื่มแอลกอออล์ที่มีกลยุทธ์หลากหลายมากขึ้นและได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม...
เพื่อติดตามกิจกรรมทางการตลาดของธุรกิจแอลกอฮอล์ และพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประชาชนในช่วงไว้ทุกข์โดยดำเนินการตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างประชาชน อายุ 15...
จากความหลากหลายของปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทำให้การควบคุมปัญหาดังกล่าวมีความซับซ้อนไปด้วยและมีจำเป็นที่จะต้องใช้นโยบายหลากหลายในการจัดการปัญหาในระดับต่างๆ ด้วยกลไกต่าง ๆ...
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เป็นสถานพยาบาลรักษาผู้ป่วย เป็นที่พึ่งของผู้มาใช้บริการจึงได้ตระหนักและให้ความสำคัญของการรณรงค์เรื่องการสูบบุหรี่อย่างต่อเนื่องพร้อมส่งเสริมการรักษาสุขภาพควบคู่กันไป  ...
คู่มือการตรวจประเมิน ตรวจติดตามและระบบการให้ข้อเสนอแนะการพัฒนาองค์กรสุขภาวะต้นแบบ ที่นำเสนอความเป็นมา ร้อยเรียงความสุขเล่าสู่องค์กรทุกภาคส่วน  องค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace)...
ปัญหาเยาวชนติดพนันเกิดจากค่านิยมและทัศนคติหนักไม่เอาเบาไม่สู้ และลักษณะนิสัยที่ไม่สามารถอดกลั้นต่อสิ่งเร้าที่ยั่วเย้าให้เข้าไปเล่นพนันจนถอนตัวไม่ขึ้น แต่ท่านทราบหรือไม่ว่า...
เวทีวิชาการในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันในแวดวงผู้ที่ทำงานด้านการควบคุมยาสูบทั้งนักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคประชาสังคม ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปที่จะมีโอกาสได้พบปะ แลกเปลี่ยน...
การทบทวนแนวคิด องค์กรแห่งความสุข และแนวทางก้าวสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุขในยุค 4.0  องค์กรแห่งความสุข  (Happy Workplace)สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)ปี 2560
รายงานวิจัยผลของการสูบบุหรี่ พบว่า จำนวนของผู้สูบบุหรี่ทั้งผู้หญิงและผู้ชายปรับลดลง แม้ผู้สูบบุหรี่จะลงลงแต่ตัวเลขผู้เสียชีวิตจากการสูบบุหรี่กลับเพิ่มขึ้น...