Skip to main content

บทความ / งานวิจัย

นักวิชาการเผย บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ นักสูบหน้าใหม่อยากลองเป็นของใหม่จากต่างประเทศ วัยรุ่นที่ใช้บุหรี่อิเล็กโทนิกส์ส่วนใหญ่เสี่ยงเกิดอันตรายต่อสุขภาพ...
ปฏิญญา เสนอต่อรัฐบาลและสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หนุนกฎหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย เพื่อแสดงเจตนารมณ์อันแน่วแน่ ในการสนับสนุนร่างพระราช บัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่...
กิจกรรมรณรงค์ "รักใครให้เลิก" จากขบวนรณรงค์ในวันงดสูบบุหรี่โลก ที่เคลื่อนที่ไปยังบริเวณรอบๆโรงพยาบาลและชุมชนใกล้เคียงท่าน้ำวังหลัง โรงพยาบาลศิริราช  ...
ตัวแทนเยาวชนไทยร่วมกับเยาวชนจากประเทศอาเซียนกว่า 80 คน ร่วมประกาศเจตนารมณ์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับบุหรี่ ได้แก่ กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว พม่า มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม สิงคโปร์ และไทย...
วิเคราะห์การตลาดพนันเสี่ยงโชคของตัน ภาสกรนที ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ศึกลุ้นโชคชาเขียวระหว่าง 2 ยี่ห้อยักษ์ใหญ่ของประเทศเป็นที่จับตามองและรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ทั้งในด้านมูลค่าของรางวัลที่แจก...
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสาเหตุปัจจัยแวดล้อม แบบแผนพฤติกรรมและผลกระทบจากการดื่มสุราของแรงงานข้ามชาติชาวพม่าในจังหวัดเชียงรายเพื่อหาแนวทางและมาตรการการป้องกัน และแก้ไขปัญหา...
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา กระบวนการขับเคลื่อนโครงการแค่หลวงปลอดเหล้า อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน วิธีการวิจัยดำเนินการตามแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ...
คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า มีรายงานจากการทบทวนงานวิจัยล่าสุด สรุปได้ว่าพบพฤติกรรมเยาวชนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าจะหันไปสูบบุหรี่ธรรมดาด้วยเกือบ 4 เท่าตัว...
จุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกู จ.บุรีรัมย์ นโยบาย คสช. ก่อน “คนใกล้ชิดฮุนเซน-นักการเมืองไทย” เปิดกาสิโนพื้นที่ทับซ้อนไทย-กัมพูชา 7 เม.ย.   กาสิโนดังกล่าวที่นายวีระ...
รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอตารางแสดงผลการสำรวจ การพรรณาผล พร้อมกับอภิปรายผล โดยจำแนกออกเป็นส่วนต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์ทั้งในเชิงวิชาการ...
เพื่อประเมินประสิทธิผลของโครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาระดับพื้นที่ (community-based campaign / ground-war activity) ที่จัดขึ้นในปีพ.ศ. 2558 โดยการศึกษานี้เป็นการกระตุ้น ส่งเสริม...
ผลสำรวจของสถาบันจัดการด้านการเงิน Barron ที่สำรวจความเห็นของนักลงทุนถึงระดับความน่าเชื่อถือของบริษัทยักษ์ใหญ่ในสหรัฐอเมริกาหนึ่งร้อยบริษัท ที่พบว่าบริษัทบุหรี่อยู่รั้งท้าย...