Skip to main content

บทความ / งานวิจัย

ปอเนาะสร้างสุข หลักคิดและการพัฒนา “ปอเนาะ” เป็นสถาบันการศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดสถาบันหนึ่งของสังคมมุสลิมในประเทศไทยและในภูมิภาคอาเซียนมีบทบาททั้งทางศาสนา การศึกษาและสังคม...
ในยุคของท่านศาสนทูตมูฮัมมัด (ซ็อลฯ) ยังไม่มีใครรู้จักใบยาสูบ และไม่มีการสูบบุหรี่เหมือนกับการดื่มเหล้า จึงเป็นความจริงว่าไม่มีโองการกุรอาน หรือหะดีษกล่าวถึงบุหรี่โดยเฉพาะ...
ทุกประเทศทั่วโลกถือว่ายาเสพติด หรือสิ่งเสพติดเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย หรือเป็นสิ่งที่ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของกฎหมายในการซื้อหรือขายอย่างเคร่งครัด แต่น่าแปลกเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งเสพติดสองชนิด คือ...
โครงการวิจัยศึกษาการพัฒนาดัชนีและการส่งเสริมกิจกรรมทางกายสำหรับเด็กพิเศษ มีจุดประสงค์ในการวิจัยเพื่อพัฒนาเต็นท์กระตุ้นพัฒนาการแบบเคลื่อนที่สำหรับการเด็กที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการ...
รายงานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ กิจกรรมทางกายผู้สูงอายุแบบองค์รวม โดยมีเนื ้อหาสาระกิจกรรมการเรียนรู้ 6กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมทางกาย นันทนาการ และการท่องเที่ยว...
สำหรับแนวทางในการป้องกัน ช่วยลดการหกล้มในผู้สูงอายุได้ ซึ่งสามารถจำได้ง่ายๆ 4 ข้อง่ายๆ  คือ “ออก ปรับ ลด เลือก”  ได้แก่  1.ออก คือ...
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและตรวจวัดคุณภาพของน้ำในกอเลาะฮ์ ศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของน้ำในกอเลาะฮ์ ศึกษาและวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อสุขภาวะของผู้ที่ใช้น้ำในกอเลาะฮ์...
ผลงานของอาสาสมัครพาเลิกบุหรี่ที่มุ่งเป้าหมายกับผู้ป่วยที่เป็นวัณโรคในการช่วยให้เลิกบุหรี่ ซึ่งมีทั้งอาสาสมัครจาก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา และอำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส...
การที่จะเสริมสร้างสุขภาวะที่ดี จำเป็นจะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย ซึ่งต่างก็ต้องมีความรับผิดชอบร่วมกันทั้งในระดับบุคคลหรือสังคมโดยรวม...
คำแนะนำในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2012 ( MERS-CoV) MERS-CoV ย่อมาจาก Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus...
ปัญหาความไม่เท่าเทียมกัน (Inequality) เป็นปัญหาสำคัญในทุกสังคม โดยหลักวิชาการแล้วปัญหานี้แยกได้เป็น 2 มิติ มิติแรกเรียกว่า ความไม่เท่าเทียมในแนวดิ่ง (Vertical Inequality หรือ VI) มิติที่สองเรียกว่า...
ได้เห็นอย่างแน่ชัดแล้วว่า การสูบบุหรี่มิได้ก่อให้เกิดประโยชน์ใด ๆ ต่อผู้สูบเลย ซ้ำร้ายการสูบบุหรี่ของท่านยังทำลายสุขภาพต่อตัวเองและคนรอบข้าง ถึงเวลาแล้วที่จะให้เกิดความเข้าใจเสียใหม่เสียที...