Skip to main content

บทความ / งานวิจัย

แนวคิดว่าด้วยการปฏิรูปกองสลาก เพื่อตั้งเป็นกองทุนพัฒนาสังคมจึงเกิดขึ้น ภายใต้แนวคิดที่ว่าด้วย ‘สลากเพื่อสังคม’...
เกมพนันทางอินเทอร์เน็ตหรือเกมพนันออนไลน์ (online gambling) เป็นเกมการพนันข้ามชาติที่มีอัตราการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญเป็นอย่างมากในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา...
การศึกษาเรื่องการพนันแข่งม้าในประเทศไทย ดำเนินการวิจัยโดยใช้วิธีการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) และวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informants)...
การพนันในประเทศไทยมีประวัติความเป็นมาอันยาวนานซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากทั้งประเทศอินเดียและประเทศจีน โดยทางอินเดียอาจติดมากับคัมภีร์ทางศาสนาหรือชาดก ส่วนทางจีนน่าจะมีอิทธิพลมากกว่าทางอินเดีย ...
จากบรรดาการพนันที่มีอยู่ทั้งหมดในประเทศไทย หวยใต้ดินเป็นการพนันชนิดที่มีผู้นิยมเล่นกว้างขวางมากที่สุดโดยเฉพาะในกลุ่มคนชั้นล่าง คนเล่นหวยใต้ดินนั้นประกอบไปด้วยผู้คนหลากหลายอาชีพ...
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการแสดงบทบาทของหนังสือพิมพ์ต่อเรื่องการพนันฟุตบอล, เพื่อศึกษาการนำเสนอข่าวสารของหนังสือพิมพ์ต่อเรื่องการพนันฟุตบอล,...
รายงานวิจัยเชิงคุณภาพชิ้นนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเครือข่ายและองค์กรทางสังคมของกลุ่มคนที่เล่นคาสิโนในพื้นที่พรมแดนระหว่างไทยและกัมพูชา  บริเวณชายแดนช่องสะงำ อ. ภูสิงห์ จ. ศรีสะเกษ และช่องจอม...
งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเครือข่ายทางเศรษฐกิจการเมืองในการดำเนินธุรกิจบ่อนคาสิโนในบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ในเขตจังหวัดภาคตะวันออก...
การศึกษาเพื่อสำรวจสถานการณ์และพฤติกรรมการเล่นพนันในกลุ่มนักศึกษาเกี่ยวกับสัดส่วนที่เล่นพนัน ประเภทเกมพนันที่เล่นพนัน วิธีการและช่องทางการเล่นพนันของแต่ละประเภทเกมพนัน จำนวนเงินที่เล่นพนัน...
สาระสําคัญของการศึกษามุ่งประเด็นไปเพื่อต้องการให้ทราบถึงปัจจัยกําหนด รวมถึงเหตุผลทางเศรษฐกิจและสังคม ที่มีต่อการตัดสินใจของผู้เสพติด ทั้งนี้ เพื่อนําไปสู่การวางแผนเชิงนโยบายผ่านการใช้กลไกทางด้านราคา...
งานวิจัยเรื่อง “การพนันที่สัมพันธ์กับวิถีชีวิต : กรณีศึกษาบ่อนไพ่ พนันฟุตบอลเว็บไซด์และไฮโล  จังหวัดอุบลราชธานีและอำนาจเจริญ”...