Skip to main content

บทความ / งานวิจัย

รายงานฉบับนี้เป็นการศึกษารายงานโครงการ “สำรวจพื้นที่กรณีศึกษาการตั้งจุดบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงเทศกาลสงกรานต์” กรณีศึกษา อบต.เขาสวนกวาง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น...
รายงานโครงการ “สำรวจพื้นที่กรณีศึกษาการตั้งจุดบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงเทศกาลสงกรานต์” เพื่อศึกษาหลักเกณฑ์โดยทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการตั้งจุดบริการ...
รายงานวิจัยการสํารวจประวัติการได้ใบขับขี่ การทดสอบการขับขี่ของเยาวชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีศึกษาสถาบันการศึกษาจังหวัดพิษณุโลก  ...
แนวทางการพัฒนาระบบการเฝ้าระวัง สอบสวน และตอบโต้ กรณี NCDs นี้เป็น version แรกประกอบด้วยเนื้อหาสาระสำคัญดังนี้ 1) แนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวังการโฆษณาและส่งเสริมการขาย: กรณียาสูบ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์...
การศึกษาเรื่องสุราต่างประเทศที่ผ่านมามีไม่มากนัก ความจําเป็นต้องศึกษาเรื่องสุราเพราะสุราเป็นสินค้าที่ไม่ธรรมดา การเพิ่มปริมาณการจําหน่ายนั่นหมายความว่าเป็นการเพิ่มอันตรายต่อสุขภาพของผู้ดื่ม...
การวิจัยเรื่อง "การทบทวนองค์ความรู้เกี่ยวกับมาตรการป้องกันแก้ไข เพื่อลดผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์" เกิดจากความตระหนักในพิษภัยผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์...
การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาองค์ความรู้ที่มีอยู่ในด้านกระบวนการและแบบแผนการบริโภคสุราใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1) สาเหตุ ปัจจัยเอื้อ กลไกที่ส่งผลต่อการบริโภคสุราและแบบแผนการบริโภค 2)...
ผู้หญิงยังเป็นเพศที่คอยอุ้มชูดูแลคนในครอบครัวและมีบทบาทสำคัญต่อการยึดโยงครอบครัวเข้าไว้ด้วยกัน ผู้หญิงจึงมีพันธกิจในเกือบทุกมิติชีวิตของคนในครอบครัว...
เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อมและกระบวนการห่วงโซ่ อุปทานผักอินทรีย์และวิเคราะห์ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ของกระบวนการผลิตและจําหน่ายผักอินทรีย์...
ในกระบวนการนโยบายแอลกอฮอล์ อุตสาหกรรมสุราได้เผยแพร่ชุดความคิดของอุตสาหกรรมสุรา ไปยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและไปยังสังคมโดยรวม คุณค่าเชิงนโยบายสำคัญที่อุตสาหกรรมสุราเผยแพร่นั้นเช่น...
งานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาผลกระทบของการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อบุคคลรอบข้างผู้ดื่มในประเทศไทย (Thailand Alcohol’s Harm to Others project)...
สถาบันวิจัยสุราร่วมกับภาคีเครือข่ายแอลกอฮอล์และครอบครัวในประเทศสกอตแลนด์รายงานว่า การดื่ม แอลกอฮอล์ของพ่อแม่แม้เพียงปริมาณเล็กน้อย สามารถเกิดผลกระทบเชิงลบต่อลูกหลานได้...