Skip to main content

บทความ / งานวิจัย

กระทรวงการคลังออกประกาศว่าด้วย "วิธีการบริหารงานสุรา พ.ศ. ๒๕๔๓" ตามมติคณะรัฐมนตรีที่มีนโยบายเห็นชอบให้เปิดเสรีการผลิตและจำหน่ายสุรา ผ่านมาจนวันนี้ความขัดแย้งในเรื่องการผลิตและจำหน่ายสุรา...
เป็นที่ยอมรับกันว่า "พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฮอล์ของวัยรุ่น" เป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เพราะนอกจากจะมีผลเสียโดยตรงต่อสุขภาพและร่างกายของผู้ดื่มแล้ว ยังก่อให้เกิดผลกระทบอื่น ๆ...
การรณรงค์ลดและงดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ประสบความสำเร็จ เป็นตัวสะท้อนว่า แม้สถานการณ์การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะทวีความรุนแรงมากขึ้น...
หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจหรือทดสอบสารอันเกิดจากการเสพสุรานี้ จะสามารถนำมาเป็นแนวทางในการตรวจพิสูจน์ปัญหาความผิด เนื่องจากปัญหาการเสพสุรา...
รัสเซียเป็นประเทศหนึ่งที่มีอัตราการตายสูงมากในวัยทำงาน อัตราตายดังกล่าวเป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดวิกฤตด้านประชากร...
เป็นรายงานสถานการณ์สรุา ประจำปีฉบับที่ 5 ที่ศูนย์วิจัยปัญหาสุราจัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาและการดำเนินการควบคุมปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยย่อ...
ไฟล์รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการ การพัฒนารูปแบบการแก้ไขปัญหาการเสียชีวิต จากอุบัติเหตุจราจรอย่างมีส่วนร่วม โดยอาศัยทรัพยากรและศักยภาพในพื้นที่วงรอบที่ 3 จังหวัดภูเก็ต  จัดทำโดย ...
แสดงรูปผลการสำรวจคุณภาพการให้บริการและความปลอดภัย ของรถโดยสารสาธารณะ ทัง 4 ประเภท คือ รถเมล์ กทม., รถเมล์ระหว่างจังหวัด, รถตู้ กทม. และรถตู้ระหว่างจังหวัด   จัดทำโดย   ...
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการ การดําเนินงานแกนนํา (Core Group) หน่วยปฏิบตั ิการวิชาการ (Node Action) เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทาง ถนนในระดับพื้นที่  กลไกหลักในการวางแผนขับเคลื่อนงาน...
ปัจจุบันน้ำแข็งพบสารปนเปื้อน สิ่งแปลกปลอม ทั้งจากโรงงานที่ผลิต และระหว่างการขนส่ง เนื่องจากแหล่งผลิตน้ำแข็งในบ้านเราบางแห่งยังไม่ได้มาตรฐาน ดังนั้นจึงพบว่าผู้บริโภคบางคน พบสิ่งแปลกปลอมในน้ำแข็ง...
ทันทีที่คุณก้าวเท้าเข้าออฟฟิศ ความตั้งใจอันแรงกล้าที่จะไดเอทก็มลายหายวับไป เมื่อเห็นถุงกล้วยทอดเจ้าอร่อยที่ห้องคอฟฟี่เบรคของออฟฟิศ ไหนจะข้าวเหนียวไก่ทอดบนจานตรงนั้นอีก...
ประเทศภูฎานเดินหน้าแผนการสร้างประเทศของตนให้เป็นดินแดนแห่งความปลอดภัยทางอาหาร ตั้งเป้าอาหารที่ผลิตในภูฎานจะต้องปลอดจากสารเคมี 100 เปอร์เซ็นต์ ภายใน 10 ปี ขณะที่กษัตริย์จิกมี...