Skip to main content

วารสาร

การขับเคลื่อนนโยบาย ไม่เกินความตั้งใจ

4646 ครั้ง
ข้อมูลผู้เขียน
ผู้เขียน: 
บังอร ฤทธิภักดี
ตำแหน่ง: 
ผู้อำนวยการ เครือข่ายนักรณรงค์เพื่อการควบคุมการบริโภคยาสูบแห่งอาเซี่ยน

สิ่งสำคัญในการทำงาน การขับเคลื่อนนโยบาย ไม่เกินความตั้งใจ คือ ไม่ท้อที่จะสร้างกระแสการรณรงค์ ขับเคลื่อน  ตัวอย่างมีเห็นชัดในหลายประเทศ    อาทิ    ในประเทศลาวมีผู้หญิงคนหนึ่งได้ผลัดดัน นโยบายควบคุมยาสูบ ออกเป็นกฏหมายควบคุมยาสูบ ผ่านมาทางสภาแห่งชาติของลาวเรียบร้อยแล้ว


ทุกคนสามารถสร้างแรงขับเคลื่อนได้ เพียงแต่ต้องมีเทคนิค , ทักษะ หรือความรู้เป็นเครื่องมือสำคัญ ซึ่งการ  workshop ในวันนี้จะนำไปสู่วัตถุประสงค์นี้ได้


เรื่องการรณรงค์มีการพูดมานาน ในช่วง 10 ปี 20 ปี ที่ผ่านมา ซึ่งสามารถแบ่งได้  2  แบบ  คือ

  • การรณรงค์ให้ความรู้ (Educate )
  • การรณรงค์เคลื่อนนโยบาย ( Advocate)

ทั้ง 2 แบบนี้ต่างกันโดยสิ้นเชิง ทั้งในเชิงเทคนิค ทักษะ และอีกหลายด้าน เพียงแต่การรณรงค์ให้ความรู้ อาจนำไปสู่การรณรงค์เคลื่อนโยบายได้

สำหรับวัตถุประสงค์ ในการรณรงค์ให้ความรู้ คือ การเปลี่ยนแปลง  KAP  ซึ่งย่อมาจาก  Knowledge Attitude Practive    เพื่อที่นำไปสู่การเปลี่ยน โดยวิธีการเพิ่มความรู้ที่ได้ให้กับผู้คนสามารถเปลี่ยนแปลงทัศนะคติได้มากยิ่งขึ้น  เช่น  การเปลี่ยนพฤติกรรมจาก กินหวานเป็นไม่กินหวาน เพราะ มีทัศนคติที่ถูกต้อง จากการได้รับความรู้ที่ถูกต้อง


ถ้าจะประเมินความสำเร็จในการรณรงค์  ถือได้ว่าจำนวนของกลุ่มเป้าหมายที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ มีผลต่อการวัดความสำเร็จ  จากจำนวนคนหลักสิบเป็นหลักล้านจะทำให้เกิดขึ้นได้อย่างไร  นั้นคือ การ  Approach   ถือเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์ให้ความรู้
 ซึ่งต่างกันโดยสิ้นเชิงกับวัตถุประสงค์ ในการรณรงค์ขับเคลื่อนนโยบาย ( Advocate)  คือ  การปรับเปลี่ยนนโยบาย  โดยเป้าหมายการทำงานมุ่งไปที่คนใคคนหนึ่งที่มีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงนโยบาย มุ่งไปที่จุดหนึ่งที่ชัดเจนที่สุด  ซึ่งต่างจากเป้าหมายการทำงานรณรงค์ให้ความรู้  จะเน้นการให้ความรู้ในวงกว้างมากที่สุดเท่าที่ทำได้


ปัญหาในการทำงานด้านการขับเคลื่อนนโยบายนั้น  ไม่ได้อยู่ที่การไม่มีอำนาจ-บารมี,  การเข้าไม่ถึงสื่อมวลชน หรือกลุ่มคนที่มีอำนาจในสังคม , ไม่มีความรู้เรื่องการรณรงค์มาก่อน  หรือการไม่มีข้อมูล   


แต่หัวใจสำคัญอยู่ที่  การนำข้อมูลที่มีอยู่  ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ถ้าเรามีระบบการจัดการที่ดี การวางกลยุทธ์ที่ดีที่มีประสิทธิภาพร่วมด้วย
ตัวอย่างการทำงานที่มีหลักข้างต้นนั้น  อาทิ โครงการไม่สูบบุหรี่ , โครงการผลักดัน พรบ. เรื่องเหล้า , การจัดตั้ง สสส. เป็นต้น

ที่มา: 
-

สื่อที่เกี่ยวข้อง

article
article
article