Skip to main content

วารสาร

นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ ต่างจากนโยบายสาธารณสุขอย่างไร

7654 ครั้ง
ข้อมูลผู้เขียน
ผู้เขียน: 
นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์
ตำแหน่ง: 
ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนการจัดการความรู้ กรมอนามัย

ถาม : นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ ต่างจากนโยบายสาธารณสุขอย่างไร
ตอบ : นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์  ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนการจัดการความรู้ กรมอนามัย
    โดยธรรมชาติของนโยบายทุกนธยบายเป็นนธยบายสาธาณะอยู่แล้ว ในแง่ที่ว่าทุกนโยบายย่อมมีผลต่อสาธารณะ (และความเป็นจริงควรได้มาจากการมีส่วนร่วมของสาธารณะ) แต่กรมอนามัยดูจะมีโจทย์ที่ยากกว่า กรมวิชาการอื่นตรงที่ว่า ต้องไปทำให้เกิดนโยบายสาธารณะอีกประเภทหนึ่งที่เรียกกันว่า “นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ Healthy Public Policy (HPP)”
    แนวคิดนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ (HHP) เป็นการบอกว่ามีนโยบายอีกประเภทหนึ่งที่เป็น “นโยบายสาธารณะของภาคส่วนอื่น ๆ ที่ไม่ได้รับผิดชอบเรื่องสุขภาพอนามัยของประชาชน แต่มีผล ต่อสุขภาวะของประชาชน”
    ถ้านโยบายเหล่านี้ไม่ดี จะทำให้สุขภาพประชาชนเสื่อมโทรม
    ถ้านโยบายเหล่านี้ดี ก็จะมีผลต่อสุขภาพประชาชน
    เช่น นโยบายสิ่งแวดล้อม นโยบายส่งเสริมการลงทุน นโยบายการเกษตร นโยบายอาหาร นโยบายเกี่ยวกับการสื่อสาร นโยบายการค้าทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ฯลฯ
    กฏบัตรออตตาวา (พ.ศ. 2529) และกฏบัตรกรุงเทพฯ (พ.ศ. 2548) ว่าด้วยยุทธศาสตร์การสร้างเสริมสุขภาพ ชี้ให้เห็นว่า กลไกที่รับผิดชอบดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชน ไม่อาจเพิกเฉย แต่ต้องทำงานเชิงรุกกับหน่วยงานที่มีหน้าที่พัฒนานโยบายสาธารณะเหล่านี้
    กรมอนามัยจรคงไม่ได้มีหน้าที่เพียงการพัฒนานโยบายสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพโดยตรง แล้วไประดมความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อทำหน้าที่ให้เกิดผลตามนโยบายที่พัฒนาขึ้นมา
    แต่มีหน้าที่กระตุ้น ส่งเสริม ชี้ขวน หรือถึงขั้นลงไปช่วยพัฒนานโยบายของภาคส่วนอื่น ๆ เพื่อให้เป็นนโยบายที่มีผลดีต่อสุขภาพ
 

สื่อที่เกี่ยวข้อง

article