Skip to main content

วารสาร

สิบข้อเท็จจริงว่าด้วยเรื่องการสร้างภูมิคุ้มกันโรค

2063 ครั้ง

 

การฉีดวัคซีนต่อต้านโรคที่สามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีน เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้ถึงเป้าหมายที่สี่ของเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goal, MDG) ที่ว่าด้วยการลดอัตราการเสียชีวิตในเด็กอายุต่ำกว่าห้าขวบให้ได้สองในสามภายในปีค.ศ. 2015

การสร้างภูมิคุ้มกันโรคเป็นยุทธศาสตร์สำคัญที่จะสร้างความมั่นใจในเรื่องความมั่นคงด้านสุขภาพในระดับโลก และเพื่อสนองตอบต่อภัยคุกคามของการติดเชื้อที่อุบัติขึ้นมา เช่น ไข้หวัดที่ระบาดไปทั่วโลก

งานขององค์การอนามัยโลกในด้านนี้รวมเอา การกำหนดมาตรฐาน การสร้างความแข็งแกร่งในระบบภูมิคุ้มกันโรค การวางกฎในเรื่องคุณภาพและอุปทานของวัคซีน การเงิน การวิจัยและพัฒนา กิจกรรมต่าง ๆ ก็เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ในยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์การสร้างภูมิคุ้มกันโรคในระดับโลก  ยุทธศาสตร์นี้ถูกพัฒนาร่วมกันกับองค์การยูนิเซฟ นับเป็นการจัดหากลยุทธ์หลาย ๆ อย่าง นับตั้งแต่ประเทศต่าง ๆ สามารถเลือกยุทธศาสตร์ใดก็ได้เพื่อนำไปลงมือปฏิบัติตามความจำเป็นอันเฉพาะเจาะจงของแต่ละประเทศ

ข้อเท็จจริงที่หนึ่ง

นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ได้รับการบันทึกไว้ จำนวนของเด็กที่กำลังจะสิ้นใจ  ทุกปีได้ลดลงไปต่ำกว่าจำนวนสิบล้านคน  ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการเข้าถึงการสร้างภูมิคุ้มกันโรคที่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น การนำส่งที่มีการบูรณาการของการเข้าแทรกแซงสุขภาพอันจำเป็น รวมทั้งน้ำสะอาดและการสุขาภิบาล

ข้อเท็จจริงที่สอง

การสร้างภูมิคุ้มกันโรค ป้องกันการเสียชีวิตของเด็กได้ประมาณ 2.5 ล้านคนทุก ๆ ปี ในทุกกลุ่มของโรคคอตีบ โรคบาดทะยัก โรคไอกรน และโรคหัด ถือว่ามันเป็นหนึ่งในการเข้าแทรกแซงทางการสาธารณสุขที่คุ้มทุนและประสบความสำเร็จมากที่สุด

ข้อเท็จจริงที่สาม

มีเด็กจำนวนมากขึ้นที่ได้รับการเข้าถึงโดยการสร้างภูมิคุ้มกันโรค   ในปีค.ศ. 2008 มี  เด็ก ๆ จำนวนประมาณ 106 ล้านคนอายุต่ำกว่าหนึ่งขวบได้รับการฉีดวัคซีนสามโด๊สเพื่อสร้างภูมิป้องกันโรคคอตีบ โรคบาดทะยัก โรคไอกรน (หรือที่เรียกกันว่า  DTP3 vaccine) เด็ก ๆ เหล่านี้ได้รับการป้องกันจากโรคติดเชื้อที่สามารถสร้างผลกระทบที่ร้ายแรงตามมา เช่น ความเจ็บไข้ได้ป่วย ความพิการ หรือ การเสียชีวิต

ข้อเท็จจริงที่สี่

ทั้งที่มีความก้าวหน้า ก็ยังมีเด็กอีกประมาณ 24 ล้านชีวิตที่มีอายุต่ำกว่าหนึ่งปีที่ยังไม่ได้รับวัคซีนDTP3 vaccineในปีค.ศ. 2008     ราวสามในสี่ของเด็กเหล่านี้อาศัยอยู่ในสิบประเทศ ดังนี้ ชาด จีน คองโก เอธิโอเปีย อินเดีย อินโดนีเซีย อิรัก ไนจีเรีย ปากีสถาน และอูกันดา

ข้อเท็จจริงที่ห้า

เด็กอ่อนและเด็กเล็กประมาณ 1.3 ล้านคนจากไปทุก ๆ ปีอันเนื่องมาจากโรคปอดบวม และโรคท้องร่วงจากเชื้อโรต้าไวรัส   ยอดการเสียชีวิตเหล่านี้สามารถป้องกันได้โดยผ่านการฉีดวัคซีน

ข้อเท็จจริงที่หก

ในปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์วัคซีนจำนวนมากมายกำลังอยู่ในขั้นตอนดำเนินการและคาดว่าจะพร้อมใช้ภายในปีค.ศ. 2012    ในจำนวนมากมายนี้มีวัคซีนจำนวนมากกว่า 80 ชนิดอยู่ในขั้นตอนท้าย ๆ ของการทดสอบทางคลินิก    อีกประมาณ 30 ชนิดของวัคซีนเหล่านี้มีเป้าหมายที่จะใช้ป้องกันเพื่อต่อต้านโรคใหญ่ ๆ เช่น ไข้เลือดออกและมาลาเรีย

ข้อเท็จจริงที่เจ็ด

โครงการวัคซีนป้องกันโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ (Meningitis Vaccine Project) กำลังทำงานค้นคว้าวัคซีนป้องกันโรคไข้กาฬหลังแอ่นชนิดใหม่ การะบาดของโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบชนิดเอ (Meningitis A) ส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงในพื้นที่ประเทศใต้เขตทะเลทรายซาฮารา วัคซีนป้องกันมาลาเรียรุ่นแรก ได้แสดงให้เห็นถึงระดับของความมีประสิทธิภาพในระดับหนึ่งในเด็กเล็ก และอาจมีพร้อมใช้ในปีค.ศ. 2015

ข้อเท็จจริงที่แปด

การฉีดวัคซีนได้นำไปสู่การขจัดโรคหัดในพื้นที่องค์การอนามัยโลกภูมิภาคอเมริกา การเสียชีวิตจากโรคหัดในระดับโลกได้ลดลงไปร้อยละ 74 จากจำนวนผู้เสียชีวิต 750, 000 คนในปีค.ศ. 2000 เหลือ 197,000 คนในปี ค.ศ. 2007 เรื่องนี้ต้องขอบคุณการรณรงค์ในเรื่องการฉีดวัคซีนที่เข้มข้นเอาจริงเอาจัง  

ข้อเท็จจริงที่เก้า

โรคโปลิโอ ถูกขจัดให้หมดสิ้นไปในพื้นที่สามภูมิภาคที่องค์การอนามัยโลกรับผิดชอบ อยู่และในปัจจุบันก็เป็นโรคที่แพร่กระจายเพียงแค่ในสี่ประเทศ นั่นคือ อัฟกานิสถาน อินเดีย ไนจีเรีย และปากีสถาน ลดลงจาก 125 ประเทศในปีค.ศ. 1988 อัตราการเสียชีวิตประจำปีจากโรคบาดทะยักแรกเกิดได้ลดลงเช่นกัน คือลดลงเหลือประมาณ 128, 000 จาก 790, 000 รายที่เสียชีวิตในปีค.ศ. 1988

ข้อเท็จจริงที่สิบ

การสร้างภูมิคุ้มกันไม่เพียงแต่ป้องกันเด็ก ๆ จากโรคที่สามารถป้องกันได้โดยวัคซีน มันยังรับใช้เป็นดั่งวิธีที่จะนำส่งมาตรการรักษาชีวิตอื่น ๆ ด้วย เช่น อาหารเสริมวิตามินเอที่จะช่วยป้องกัน ภาวะทุพโภชนาการ มุ้งชุบสารเคมีเพื่อใช้ป้องกันเชื้อมาลาเรีย และยาถ่ายพยาธิสำหรับ พยาธิลำไส้  

ที่มา: 
http://www.who.int/features/factfiles/immunization/en/

สื่อที่เกี่ยวข้อง

article
article
article