Skip to main content

วารสาร

ตัวชี้วัดร่วมกับการแบ่งปันความสำเร็จ เพื่อขับเคลื่อน Social Impact

1639 ครั้ง
Breakthroughs in Shared Measurement and Social Impact

FSG เป็นองค์กรที่ปรึกษาระหว่างประเทศที่ไม่แสวงหากำไร มีบทบาทให้คำปรึกษาและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ให้ร่วมกันผลักดันให้เกิดการยกระดับการสร้างผลกระทบทางสังคมผ่านการพัฒนายุทธศาสตร์และการประเมินผล Mark Kramer, Marcie Parkhurst และ Lalitha Vaidyanathan แห่ง FSG ได้ร่วมกันเขียนบทความเกี่ยวกับการทำงานร่วมกันขององค์กรนวัตกรรมจำนวนนับร้อยที่ทำงานในด้านพัฒนาสังคมได้ร่วมกันพัฒนาและรายงานความก้าวหน้า Outcomes ของงานผ่านระบบ Web-based ความพยายามนี้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับวิสัยทัศน์และประสิทธิผลที่องค์กรเหล่านี้ได้สร้างขึ้นร่วมกัน

กล่าวโดยย่อ การทำงานในลักษณะดังกล่าวจำแนกเป็น 3 ลักษณะคือ

 1. กำหนดการวัดความสำเร็จร่วมกัน: วิธีนี้ยินยอมให้แต่ละองค์กรพิจารณาเลือกชุดตัวชี้วัดที่เหมาะสมกับงานของตน แล้วใช้การรวบรวม วิเคราะห์ และรายงานผลทั้งระดับการดำเนินงานและผลลัพธ์ผ่านระบบ Web-based ประโยชน์ที่ได้คือประสิทธิภาพในการเก็บข้อมูล ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ต้นทุนต่ำ เพิ่มความน่าเชื่อถือให้แก่องค์กร
 2. เปรียบเทียบประสิทธิภาพ: องค์กรภายใต้ระบบนี้จะรายงานข้อมูลมายังระบบซึ่งการวัดผลจะเป็นระบบเดียวกัน คำนิยามและหลักการเดียวกัน ด้วยวิธีนี้ทำให้ผู้ใช้สามารถเปรียบเทียบการดำเนินงานระหว่างองค์กร เช่น ผู้รับทุนสามารถเรียนรู้ประสิทธิภาพของตนเทียบกับองค์กรอื่นๆ ในขณะที่ผู้ให้ทุนมีทางเลือกในการเดินยุทธศาสตร์มากขึ้น
 3. ปรับปรุงการเรียนรู้: ระบบนี้เปิดให้องค์กรจำนวนมากที่ทำงานในประเด็นเดียวกันแต่ในบริบทที่แตกต่างกัน ได้เปรียบเทียบและเรียนรู้ประสบการณ์จากการทำงานระหว่างกัน ประโยชน์ที่ได้คือการร่วมกันกำหนดเป้าหมายในระดับผลกระทบสังคม ร่วมกันผลักดันเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่เป้าหมายนั้น เรียนรู้ และแบ่งปันความสำเร็จนั้นร่วมกัน

การกำหนดวิธีการวัดร่วมนี้อาจต้องใช้เวลาพัฒนาหลายปีและเงินจำนวนมากในช่วงแรกๆ แต่การประหยัดงบประมาณจากหลายๆ องค์กรที่ใช้ระบบนี้ร่วมกัน รวมถึงการเรียนรู้และสร้างความสำเร็จร่วมกันภายหลังจากนั้นนับว่าเป็นผลที่คุ้มค่ากับเวลาและงบประมาณที่เสียไปในระยะแรก

ระบบนี้จะไม่ได้เข้ามาแทนที่การวิจัยหรือประเมินโดยนักวิชาการจากสถาบันการศึกษาซึ่งยังคงมีความสำคัญต่อการสร้างความเข้าใจว่าความสำเร็จนั้นๆ เกิดขึ้นได้อย่างไร และอะไรเป็นปัจจัยผลักดันให้เกิดสิ่งเหล่านั้น เพียงแต่ระบบนี้จะเข้ามาเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยสร้างการเรียนรู้ในระหว่างที่โครงการกำลังดำเนินอยู่และการวิเคราะห์ในเชิงการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของงบประมาณ

องค์ประกอบ 8 ประการที่จำเป็นต่อการพัฒนาระบบนี้ ได้แก่

 • การสนับสนุนจากผู้นำและงบประมาณในช่วงของการพัฒนา
 • การทำงานร่วมกันและความเข้าใจที่ตรงกันขององค์กรจำนวนมาก
 • องค์กรอาสาสมัครในช่วงแรก
 • ระบบ Web-based ที่มีประสิทธิภาพ
 • การพัฒนาตัวชี้วัดและการจัดการระบบขององค์กรให้ทุน
 • บุคลากรดูแลและปรับปรุงข้อมูล
 • การทดสอบและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
 • การแลกเปลี่ยนข้อมูล การร่วมมือ และการเรียนรู้ระหว่างกัน

บทเรียนสำคัญจากระบบนี้คือการแก้ปัญหาหรือการสร้างความเปลี่ยนแปลงในระดับผลกระทบของสังคมไม่สามารถผลักดันหรือสร้างด้วยองค์กรใดองค์กรหนึ่ง แต่ต้องการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างขึ้น ดังนั้น การร่วมกันกำหนดเป้าหมายความสำเร็จที่เป็นเป้าหมายร่วมขององค์กรต่างๆ ร่วมแลกเปลี่ยนบทเรียน และมีส่วนในผลสำเร็จร่วมกัน จะทำให้เป้าหมายความสำเร็จนั้นๆ เกิดขึ้นได้ในที่สุด

ข้อมูลเพิ่มเติมที่ - Breakthroughs in Shared Measurement and Social Impact

AttachmentSize
breakthroughs-in-shared-measurement-and-social-impact.doc1.51 MB

สื่อที่เกี่ยวข้อง

article
article
article