Skip to main content

วารสาร

สิบข้อเท็จจริงในเรื่องภาระโรคระดับโลก

1601 ครั้ง
ข้อมูลผู้เขียน
ผู้เขียน: 
Pierre Virot - WHO

รายละเอียด

การเก็บข้อมูลและเปรียบเทียบข้อมูลไปทั่วทั้งโลกเป็นวิธีหนึ่งที่จะพรรณนาปัญหาทางสุขภาพ แยกแยะแจกแจงแนวโน้ม และช่วยนักตัดสินใจที่จะกำหนดความสำคัญว่าอะไรมาก่อนมาหลังได้

งานศึกษาวิจัยชิ้นล่าสุด พรรณนาถึงสภาพสุขภาพในระดับโลก โดยการวัดภาระโรค ขยายความคือ การสูญเสียสุขภาพไปเนื่องเพราะสาเหตุต่าง ๆ ของความเจ็บไข้ได้ป่วย และการเสียชีวิตทั่วทั้งโลก มันให้รายละเอียดว่า สาเหตุนำของการเสียชีวิตทั่วโลก และในทุก ๆ ภูมิภาค รวมถึงจัดหาข้อมูลโรคและการบาดเจ็บต่าง ๆ มากกว่า 130 อย่างทั่วทั้งโลก

1. เด็ก ๆ ที่มีอายุต่ำกว่าห้าขวบราว 10 ล้านคนเสียชีวิตทุกปี

เกือบ ๆ ทุกชีวิตของเด็กเหล่านี้อาจสามารถมีชีวิตรอดด้วยการเข้าถึง การเข้าแทรกแซงที่สามารถจ่ายได้ องค์การอนามัยโลกกำลังทำงานกับรัฐบาล และภาคีทั่วโลกเพื่อที่จะนำส่งการดูแลรักษาที่บูรณาการและมีประสิทธิผล และเสริมความแข็งแกร่งให้กับระบบสุขภาพ ซึ่งทั้งสองอย่างมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อการลดการเสียชีวิตของเด็ก ๆ

2. โรคเกี่ยวกับหัวใจ เป็นสาเหตุนำของการเสียชีวิตในโลก

โรคเกี่ยวกับหัวใจคือโรคต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหัวใจและเส้นเลือดที่สามารถเป็นสาเหตุของหัวใจวายและเส้นเลือดในสมอง อย่างน้อยร้อยละ 80 ของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรมาจากโรคที่เกี่ยวกับหัวใจและเส้นเลือดในสมอง ซึ่งสามารถป้องกันได้ ผ่านการทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ การออกกำลังกายเป็นกิจวัตร และการหลีกเลี่ยงที่จะสูบบุหรี่

3. เอชไอวี/เอดส์ คือสาเหตุต้น ๆ ของการเสียชีวิตในผู้ใหญ่ในทวีปแอฟริกา

ทั้ง ๆ ที่มีความก้าวหน้าอย่างสำคัญในการป้องกันและการรักษาเชื้อเอชไอวี/เอดส์ การเสียชีวิตก็ยังสูงอยู่ การขาดซึ่งการเข้าถึงการบริการสุขภาพจำกัดการมีชีวิตรอด อุปสรรคต่าง ๆ ต่อการดูแลรักษาที่ดีกว่า รวมไปถึงระบบการดูแลรักษาสุขภาพที่อ่อนแอ และการขาดแคลนทรัพยากรมนุษย์

4. การเข้าสู่วัยชราของประชากรกำลังเอื้อต่อการเพิ่มขึ้นในโรคมะเร็งและโรคหัวใจ

สัดส่วนการเพิ่มขึ้นของคนชราในประชากรโลก กำลังส่งผลให้กับการเพิ่มขึ้นของโรคเรื้อรังต่าง ๆ ที่เกี่ยวโยงกับอายุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศกำลังพัฒนา ผู้ให้บริการสุขภาพ ระบบสุขภาพ และสังคมจำเป็นที่จะต้องพร้อมในการรับมือกับความจำเป็นที่เพิ่มมากขึ้นของผู้สูงอายุในทุก ๆ ส่วนของโลก  

5. มะเร็งปอดคือสาเหตุการเสียชีวิตที่เป็นปกติที่สุดจากการเป็นมะเร็งทั้งหมดในโลกนี้

การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุของโรคมะเร็งที่สามารถป้องกันได้ซึ่งเป็นสาเหตุใหญ่ที่สุดเพียงอันเดียวในโลก    ในประเทศกำลังพัฒนาทั้งหลาย การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุมากกว่าร้อยละ 80 ของมะเร็งปอด

6. การมีภาวะแทรกซ้อนคิดเป็นเกือบ ๆ ร้อยละ 15 ของการเสียชีวิตในสตรีที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์ทั่วโลก

มากกว่าจำนวนครึ่งล้านของสตรีเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนที่สามารถป้องกันได้ระหว่างการตั้งครรภ์หรือการให้กำเนิดทารก องค์การอนามัยโลกทำงานเพื่อปรับปรุงสุขภาพของมารดา โดยช่วยเหลือประเทศต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงการดูแลรักษาก่อน ระหว่าง และหลังการให้กำเนิดบุตร

7. ความผิดปกติทางจิต เช่น ภาวะซึมเศร้า อยู่ในกลุ่ม สาเหตุนำ 20 อย่างของความพิกลพิการทั่วโลก

ภาวะซึมเศร้าส่งผลกระทบผู้คนราว ๆ 120 ล้านคนทั่วโลก และจำนวนตัวเลขนี้ก็ถูกคาดว่าจะมากขึ้นด้วย  มีเพียงแค่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของผู้ได้รับผลกระทบเหล่านี้ได้เท่านั้นที่เข้าถึงการดูแลรักษาทางสุขภาพที่เพียงพอ

8. การสูญเสียการได้ยิน ปัญหาการมองเห็น และความผิดปกติทางจิตเป็นสาเหตุที่ปกติทั่วไปที่สุดของความพิการ

ความผิดปกติเหล่านี้ สามารถส่งผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้คน แต่หลาย ๆ อย่างสามารถรักษาให้หายได้อย่างง่ายดาย (เช่น การสูญเสียการได้ยิน และต้อ) สถิติแตกต่างกันระหว่าง ประเทศที่มีรายได้สูงและรายได้ต่ำกว่า แต่อัตราที่สูงก็คือ อัตราในภาพรวมของความผิดปกติเหล่านี้เน้นย้ำความจำเป็นสำหรับ การเข้าถึงที่กว้างขวางมากขึ้นต่อการเข้าแทรกแซงที่จะเข้ามาช่วยผู้คนให้มีชีวิตอย่างมีผลิตภาพมากขึ้น

9. การบาดเจ็บจากอุบัติภัยบนท้องถนนถูกคาดว่าจะเพิ่มมากขึ้น คือจากสาเหตุนำอันดับเก้าของการเสียชีวิตในปี 2004 ทั่วทั้งโลก ขึ้นมาสู่ที่อันดับห้าในปี 2030

มากกว่า 3, 500 ชีวิตที่ต้องสังเวยให้กับการชนกันบนท้องถนนทุกวัน และเป็นล้าน ๆ คนที่ได้รับบาดเจ็บหรือพิการไปตลอดชีวิต องค์การอนามัยโลกทำงานเพื่อเพิ่มความตระหนักในเรื่องนี้อันเป็นสาเหตุการเสียชีวิตที่ป้องกันได้ โดยการโปรโมทการปฏิบัติที่ปลอดภัยบนท้องถนน เช่น การสวมหมวกกันน็อค และเข็มขัดนิรภัย และก็ไม่เร่งเครื่องให้เต็มสูบ หรือการขับภายใต้อิทธิพลของน้ำเมา พูดง่าย ๆ ก็คือ ดื่มแล้วไม่ขับนั่นเอง

10. ภาวะโภชนาการที่ต่ำกว่าปกติ คือ สาเหตุการพื้นฐานของการเสียชีวิตอย่างน้อยร้อยละ 30ของเด็กทุกคนที่มีอายุต่ำว่าห้าขวบ

เด็ก ๆ เกือบ 20 ล้านคนทั่วโลก อยู่ในภาวะทุพโภชนาการอย่างรุนแรง มีการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่ไม่เพียงพอ อาหารที่ไม่เหมาะสม และการขาดการเข้าถึงอาหารที่มีโภชนาการสูงเอื้อให้เกิดปัญหาดังกล่าว โรคต่าง ๆ ที่เกิดในวัยเด็กทั่วไปส่งผลกระทบแก่ความสามารถของเด็กในการทานหรือดูดซึมสารอาหารอันจำเป็นจากอาหาร

ที่มา: 
http://www.who.int/features/factfiles/global_burden/facts/en/index.html

สื่อที่เกี่ยวข้อง

article
article
article