Skip to main content

วารสาร

สุขภาพจิต

2620 ครั้ง

 

สุขภาพจิตได้รับการนิยามว่าเป็นสภาพหนึ่งของการมีสุขภาวะ เป็นสภาพที่ปัจเจกชน  ทุกคนตระหนักในศักยภาพของพวกเขาและเธอเองว่าสามารถรับมือกับความเครียดแรงกดดันต่าง ๆ อันเป็นปกติของชีวิต   สามารถทำงานอย่างมีผลิตภาพและอย่างได้ผล และสามารถรับผิดชอบต่อชุมชนของพวกเขาและเธอได้

มิติเชิงบวกของสุขภาพจิตได้รับการเน้นย้ำในคำนิยามคำว่าสุขภาพขององค์การอนามัยโลกดังที่ได้รับการบรรจุไว้ในธรรมนูญว่า “สุขภาพคือสภาพของการมีสุขภาวะที่ดีสมบูรณ์พร้อมทั้งทางสังคม จิต และทางกาย หาใช่แค่เพียงการที่ไม่มีโรคหรือการเจ็บไข้ได้ป่วย”

ชุดข้อมูลข้อเท็จจริงฉบับนี้ทำการไฮไลต์ ลักษณะอันสำคัญของสุขภาพจิตและความผิดปกติต่าง ๆ   

 

ข้อเท็จจริงที่ 1

เกือบครึ่งหนึ่งของความผิดปกติทางจิตเริ่มก่อนวัย 14 ปี   ราว ๆ ร้อยละ 20 ของเด็กทั่วโลกและวัยรุ่นได้รับการคาดว่ามีความผิดปกติทางจิตหรือมีปัญหาหลาย ๆ อย่าง และชนิดของความผิกปติที่คล้าย ๆ กันก็ได้รับการรายงานว่ามีอยู่ทั่วทุกวัฒนธรรม กระนั้นก็ดี ภูมิภาคต่าง ๆ ในโลก พร้อมด้วยกลุ่มประชากรที่มีจำนวนสูงที่สุดคือผู้ที่มีอายุต่ำกว่า    19 ปี มีระดับทรัพยากรสุขภาพจิตที่แย่ที่สุด ประเทศรายได้ต่ำและรายได้ปานกลางส่วนใหญ่ มีจิตแพทย์เด็กเพียงแค่หนึ่งคนต่อประชากรทุก ๆ 1 ถึง 4 ล้านคน

ข้อเท็จจริงที่ 2

ภาวะซึมเศร้า ถูกกำหนดลักษณะโดยความเศร้าเสียใจที่คงอยู่และการสูญเสียความสนใจไป พร้อมกันกับอาการทางกาย พฤติกรรม และทางจิต  มันได้รับการจัดอันดับให้เป็นสาเหตุนำของความพิการทั่วโลก 

ข้อเท็จจริงที่ 3

โดยเฉลี่ย มีผู้คนประมาณ 800, 000 คนทำการอัตวินิบาตกรรมทุกปี ร้อยละ 86 ของผู้คนเหล่านี้อยู่ในประเทศรายได้ต่ำและรายได้ปานกลาง มากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้คนที่ตัดสินใจจบชีวิตตนเองคือคนที่มีอายุระหว่าง 15และ 44 ปี อัตราการฆ่าตัวตายที่สูงที่สุดถูกพบในกลุ่มผู้ชายในประเทศทางยุโรปตะวันออก ความผิดปกติทางจิตในหลาย ๆ ด้านเป็นหนึ่งในสาเหตุที่รักษาได้และสังเกตเห็นได้ชัดเจนของการทำอัตวินิบาตกรรม

ข้อเท็จจริงที่ 4

สงครามและหายนะใหญ่ ๆ มีผลกระทบใหญ่หลวงต่อสุขภาพจิต และสุขภาวะทางจิต อัตราของความผิดปกติทางจิต มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าหลังเกิดภาวะฉุกเฉินต่าง ๆ 

ข้อเท็จจริงที่ 5

ความผิดปกติทางจิตอยู่ในกลุ่มปัจจัยเสี่ยงสำหรับโรคที่ติดต่อและไม่ติดต่อ  ทั้งสองโรค สามารถก่อให้เกิดการบาดเจ็บได้ทั้งแบบที่ไม่ตั้งใจและตั้งใจ

ข้อเท็จจริงที่ 6

รอยด่างเกี่ยวกับความผิดปกติทางจิต และการแบ่งแยกกีดกันที่มีต่อผู้ป่วยและครอบครัว ขัดขวางผู้คนที่จะแสวงหาการดูแลรักษาสุขภาพจิต  ในประเทศแอฟริกาใต้ การสำรวจสาธารณะชิ้นหนึ่งแสดงให้เห็ว่า ผู้คนส่วนใหญ่คิดว่าความเจ็บป่วยทางจิตเกี่ยวข้องกับความเครียดหรือไม่ก็ขาดความตั้งใจจริงมากกว่าความผิดปกติทางการแพทย์         ตรงกันข้ามกับความคาดหวังหลาย ๆ เรื่อง  ระดับของตราบาปนั้นมีสูงกว่าในพื้นที่เขตเมืองและในกลุ่มผู้คนที่มีระดับการศึกษาที่สูงกว่า

ข้อเท็จจริงที่ 7

การละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อผู้ป่วยทางจิตได้รับการรายงานเป็นประจำในประเทศส่วนใหญ่ เรื่องเหล่านี้รวมเอาการหน่วงเหนี่ยวทางกาย การโดดเดี่ยวเก็บตนเอง และการปฏิเสธจัดหาปัจจัยพื้นฐานและความเป็นส่วนตัว  มีเพียงแค่สามสี่ประเทศเท่านั้นที่มีกรอบทางกฎหมายช่วยปกป้องสิทธิของคนที่มีความผิดปกติอย่างเพียงพอ

ข้อเท็จริงที่ 8

มีความเหลื่อมล้ำขนาดมหึมาในเรื่องการกระจายทรัพยากรมนุษย์ที่มีทักษะในการรักษาทางจิตทั่วทั้งโลก  การขาดแคลนจิตแพทย์ พยาบาลที่ดูแลทางจิต นักจิตวิทยา และ นักสังคมสงเคราะห์ เป็นหนึ่งในพันธนาการที่จะจัดหาการรักษาและการดูแลผู้ป่วยในประเทศรายได้ต่ำและปานกลาง สำหรับประเทศรายได้ต่ำมีจิตแพทย์เพียง 0.05 คน และพยาบาล 0.16 คน ต่อประชากร 100, 000 คน เปรียบเทียบกับ ประเทศที่มีรายได้สูงซึ่งมีมากกว่าถึง 200 เท่า

ข้อเท็จจริงที่ 9

เพื่อที่จะเพิ่มการมีอยู่หาได้ของการให้บริการสุขภาพจิต มีเรื่องที่เป็นอุปสรรคกีดขวางอยู่ห้าเรื่องที่จำเป็นต้องเอาชนะได้ นั่นก็คือ การขาดหายไปของสุขภาพจิตในวาระการสาธารณสุขและนัยต่าง ๆ เพื่อการสนับสนุนทุน เรื่องที่สองคือ องค์กรที่ให้บริการสุขภาพจิตในปัจจุบัน สามคือ การขาดการบูรณาการภายในการดูแลรักษาขั้นปฐมภูมิ เรื่องที่สี่คือ ทรัพยากรมนุษย์สำหรับสุขภาพจิตที่ไม่เพียงพอ และเรื่องสุดท้ายคือการขาดภาวะผู้นำสุขภาพจิตทางสาธารณะ

ข้อเท็จจริงที่ 10

รัฐบาล ผู้ให้ทุน และกลุ่มต่าง ๆ ที่เป็นตัวแทนคนทำงานด้านสุขภาพจิต ผู้ป่วย และครอบครัว จำเป็นต้องทำงานด้วยกันเพื่อที่จะเพิ่มพูนการให้บริการด้านสุขภาพจิต โดยเฉพาะในประเทศรายได้ต่ำและรายได้ปานกลาง ทรัพยากรด้านเงินทุนที่จำเป็น ค่อนข้างที่จะต่ำ นั่นคือในประเทศรายได้ต่ำตกอยู่ที่ 2 ดอลลาร์ต่อคนต่อปี และ 3-4 ดอลลาร์ในประเทศรายได้ปานกลางระดับล่าง 

ที่มา: 
http://www.who.int/features/factfiles/mental_health/mental_health_facts/en/index2.html

สื่อที่เกี่ยวข้อง

article
article
article