Skip to main content

สื่อ : หมวดหมู่ คลังวิชาการ

เรียงตาม:
document
ผู้เขียน:
รูปแบบการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาการดื่มสุราในระบบสุขภาพที่ได้ทดลองนำร่องใน 10 พื้นที่ทุกภาค โดยกำหนดตัวชี้วัดในแต่ละมาตการเพื่อทดลองและทดสอบความสามารถในการวัดและความเป็นไปได้ในการนำไปใช้ ซึ่งโดยภาพรวมพบว่ามาตรการสามารถบูรณาการเข้ากับระบบสุขภาพได้มากน้อยขึ้นอยู่กับบริบทของหน่วยงาน อ่านต่อ...
document
ผู้เขียน: อาทร ริ้วไพบูลย์ และคณะ (วิจัย)
การประเมินทางเศรษฐศาสตร์เป็นเครื่องมือสำคัญในการตัดสินใจเลือกใช้มาตรการทางสุขภาพทั้งในระดับปฏิบัติและระดับนโยบาย จึงมีการจัดทำรายการต้นทุนมาตรฐานเพื่อการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ และเพื่อให้ได้มาซึ่งรายการต้นทุนและค่าอ้างอิงมาตรฐาน ทำให้การประเมินทางเศรษฐศาสตร์มีความสะดวกรวดเร็ว อ่านต่อ...
document
ผู้เขียน: คณะอนุกรรมการแผนงาน 1.3 โครงการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของครอบครัวเพื่อครอบครัวไทยไร้ควันบุหรี่
ถอดบทเรียน : การใช้รูปแบบการมีส่วนร่วมของครอบครัวเพื่อครอบครัวไทยไร้ควันบุหรี่ อ่านต่อ...
document
ผู้เขียน: ศิริวรรณ ศิริบุญ และคณะ
การติดตามประเมินผลโดยทีมประเมินภายในซึ่งรวบรวมข้อมูลประสบการณ์ตรงจากการศึกษาดูงานพื้นที่ และการร่วมประชุมกับทีมงานส่วนกลางของ มส.ผส. และทีมงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ รวมทั้งรวบรวมข้อมูลจากรายงานการประชุมและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรมในพื้นที่พบว่า อ่านต่อ...
document
ผู้เขียน: ชัยณรงค์ อริยะประเสริฐ และ วีรยา เอี่ยมฉ่ำ (ผู้วิจัย)
คู่มือมาตรฐานการนำเสนอเนื้อหาของพิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้ในอาคารสาธารณะด้วยการออกแบบที่เป็นธรรมสำหรับทุกคน เป็นการวิจัยที่สร้างแนวทางการออกแบบและจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้การศึกษาเปรียบเทียบ วิเคราะห์ อ่านต่อ...
document
ผู้เขียน:
การพัฒนาพฤติกรรมโภชนาการที่พึงประสงค์ให้กับเด็กปฐมวัย เป็นการวางรากฐานสุขภาพที่สำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต การพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอาหารและโภชนาการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตั้งแต่ระดับผู้บริหาร ผู้ดูแลเด็ก อ่านต่อ...
document
ผู้เขียน: ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ และคณะ
สูจิบัตรการประชุมวิชาการ "บุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม พ.ศ.2556 ณ โรงแรมมิราเคืล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ อ่านต่อ...
document
ผู้เขียน:
รายงานประจำปี ๒๕๕๕ กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ : ก้าวสู่ทศวรรษที่ ๒ สร้างสรรค์สังคมสุขภาวะเพื่อประโยชน์สุขของทุกคน เบื้องหลังความสำเร็จของ สสส. คือความร่วมมือร่วมใจของภาคีเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาวะ ซึ่งคือ ฐานพลังอันเข้มแข็ง ที่จะนำสังคมไทยไปสู่เส้นชัยสุขภาวะในทศวรรษที่สองของ สสส. ด้วยกัน อ่านต่อ...
document
ผู้เขียน:
แผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๕๗ ซึ่งแสดง รายละเอียดของวัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวชี้วัด ตลอดจนยุทธศาสตร์หรือแนวทางการดำเนินงาน แผน กลุ่มแผนงาน และงบประมาณในระยะเวลา ๑ ปี ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) อ่านต่อ...
document
ผู้เขียน: วิทยา กุลสมบูรณ์,สรชัย จำเนียรดำรงการ
รวบรวมสาระสำคัญจากการประชุม 2 เวที คือ การประชุมนานาชาติ ชื่อ “การประชุมเชิงยุทธศาสตร์เครือข่ายยกเลิกแร่ใยหินแห่งเอเชีย ปี 2555” และ การประชุมระดับชาติ ชื่อ”การประชุมเครือข่ายยกเลิกแร่ใยหินแห่งประเทศไทยปี 2555” อ่านต่อ...