Skip to main content

สื่อ : หมวดหมู่ คลังวิชาการ

เรียงตาม:
document
ผู้เขียน:
รูปแบบการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาการดื่มสุราในระบบสุขภาพที่ได้ทดลองนำร่องใน 10 พื้นที่ทุกภาค โดยกำหนดตัวชี้วัดในแต่ละมาตการเพื่อทดลองและทดสอบความสามารถในการวัดและความเป็นไปได้ในการนำไปใช้ ซึ่งโดยภาพรวมพบว่ามาตรการสามารถบูรณาการเข้ากับระบบสุขภาพได้มากน้อยขึ้นอยู่กับบริบทของหน่วยงาน อ่านต่อ...
document
ผู้เขียน: อาทร ริ้วไพบูลย์ และคณะ (วิจัย)
การประเมินทางเศรษฐศาสตร์เป็นเครื่องมือสำคัญในการตัดสินใจเลือกใช้มาตรการทางสุขภาพทั้งในระดับปฏิบัติและระดับนโยบาย จึงมีการจัดทำรายการต้นทุนมาตรฐานเพื่อการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ และเพื่อให้ได้มาซึ่งรายการต้นทุนและค่าอ้างอิงมาตรฐาน ทำให้การประเมินทางเศรษฐศาสตร์มีความสะดวกรวดเร็ว อ่านต่อ...
document
ผู้เขียน:
รายงานสุขภาพคนไทย 2557 เล่มนี้ ได้หยิบประเด็นร้อน เรื่อง ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง สู่การปฏิรูปประเทศจากฐานราก เป็นเรื่องพิเศษประจำฉบับนี้ สำหรับสถานการณ์เด่นทางสุขภาพปีนี้ เป็นเรื่องของ นโยบายจำนำข้าว นอกจากนี้ยังมีผลงานดีๆ เพื่อสุขภาพคนไทย และตัวชี้วัดทางสุขภาพปีนี้ นำเสนอเรื่อง “โรคอ้วน” อ่านต่อ...
document
ผู้เขียน:
สุขภาพคนไทย 2556 ฉบับครบรอบ 10 ปี ฉบับนี้นำเสนอ รายงานสถานการณ์เด่นในรอบปี และตัวชี้วัด โดยเรื่องพิเศษประจำฉบับนี้ เสนอเรื่อง “ปฏิรูปประเทศไทย ปฏิรูปโครงสร้างอำนาจเพิ่มพลังพลเมือง” เป็นการจุดประกายทางออกของปัญหารากฐาน อ่านต่อ...
document
ผู้เขียน:
มูลนิธิสยามกัมมาจล สนับสนุนให้ สถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.) มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา เป็นผู้ดำเนิน โครงการส่งเสริมการจัดการความรู้ของเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น (4 ภาค) ในพื้นที่เป้าหมาย 13 จังหวัดขึ้น เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต พัฒนาอาชีพ อ่านต่อ...
document
ผู้เขียน: วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ และคณะ
Facts and Figures 2013 : ข้อเท็จจริงและสถิติภาวะคุกคามสุขภาพภาคใต้ 2556 หนังสือที่รวบรวมภาวะคุกคามสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ เนื้อหาในเล่มนี้ได้รวบรวมสถิติด้านสุขภาพไว้หลายเรื่อง เช่น ไข้เลือดออก ไข้มาเลาเรีย วัณโรค อนามัยแม่และเด็ก ฯลฯ อ่านต่อ...
document
ผู้เขียน: จริยาภรณ์ กระบวนแสง
๑ ทศวรรษ ดัชนีสุขภาพคนไทย (2546, 2548-2556) รวบรวมรายงานสุขภาพคนไทย ทั้ง 10 เล่ม เล่มนี้เป็นเสมือนสามัญประจำบ้าน ที่หยิบใช้ได้ง่ายในยามต้องการข้อมูลด้านสุขภาพ ที่เหมาะจะมีไว้ข้างกาย อ่านต่อ...
document
ผู้เขียน: คณะอนุกรรมการแผนงาน 1.3 โครงการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของครอบครัวเพื่อครอบครัวไทยไร้ควันบุหรี่
ถอดบทเรียน : การใช้รูปแบบการมีส่วนร่วมของครอบครัวเพื่อครอบครัวไทยไร้ควันบุหรี่ อ่านต่อ...
document
ผู้เขียน: ศิริวรรณ ศิริบุญ และคณะ
การติดตามประเมินผลโดยทีมประเมินภายในซึ่งรวบรวมข้อมูลประสบการณ์ตรงจากการศึกษาดูงานพื้นที่ และการร่วมประชุมกับทีมงานส่วนกลางของ มส.ผส. และทีมงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ รวมทั้งรวบรวมข้อมูลจากรายงานการประชุมและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรมในพื้นที่พบว่า อ่านต่อ...
document
ผู้เขียน: ชัยณรงค์ อริยะประเสริฐ และ วีรยา เอี่ยมฉ่ำ (ผู้วิจัย)
คู่มือมาตรฐานการนำเสนอเนื้อหาของพิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้ในอาคารสาธารณะด้วยการออกแบบที่เป็นธรรมสำหรับทุกคน เป็นการวิจัยที่สร้างแนวทางการออกแบบและจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้การศึกษาเปรียบเทียบ วิเคราะห์ อ่านต่อ...