Skip to main content

สื่อ : หมวดหมู่ คลังวิชาการ

เรียงตาม:
document
ผู้เขียน:
รูปแบบการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาการดื่มสุราในระบบสุขภาพที่ได้ทดลองนำร่องใน 10 พื้นที่ทุกภาค โดยกำหนดตัวชี้วัดในแต่ละมาตการเพื่อทดลองและทดสอบความสามารถในการวัดและความเป็นไปได้ในการนำไปใช้ ซึ่งโดยภาพรวมพบว่ามาตรการสามารถบูรณาการเข้ากับระบบสุขภาพได้มากน้อยขึ้นอยู่กับบริบทของหน่วยงาน อ่านต่อ...
document
ผู้เขียน: อาทร ริ้วไพบูลย์ และคณะ (วิจัย)
การประเมินทางเศรษฐศาสตร์เป็นเครื่องมือสำคัญในการตัดสินใจเลือกใช้มาตรการทางสุขภาพทั้งในระดับปฏิบัติและระดับนโยบาย จึงมีการจัดทำรายการต้นทุนมาตรฐานเพื่อการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ และเพื่อให้ได้มาซึ่งรายการต้นทุนและค่าอ้างอิงมาตรฐาน ทำให้การประเมินทางเศรษฐศาสตร์มีความสะดวกรวดเร็ว อ่านต่อ...
document
ผู้เขียน: ประเวศ วะสี
เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ "อภิวัฒน์การเรียนรู้...สู่จุดเปลี่ยนประเทศไทย" : อภิวัฒน์การเรียนรู้...สู่จุดเปลี่ยนประเทศไทย อ่านต่อ...
document
ผู้เขียน:
เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ "อภิวัฒน์การเรียนรู้...สู่จุดเปลี่ยนประเทศไทย" : สรุปสาระสำคัญ การประชุมวิชาการอภิวัฒน์การเรียนรู้...สู่จุดเปลี่ยนประเทศไทย อ่านต่อ...
document
ผู้เขียน:
เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ "อภิวัฒน์การเรียนรู้...สู่จุดเปลี่ยนประเทศไทย" : รักการอ่าน ฐานสังคมเรียนรู้ อ่านต่อ...
document
ผู้เขียน: พัชรา เอี่ยมกิจการ
เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ "อภิวัฒน์การเรียนรู้...สู่จุดเปลี่ยนประเทศไทย" : พัฒนาการเด็กปฐมวัย รากแก้วแห่งชีวิต อ่านต่อ...
document
ผู้เขียน: ทิศนา แขมมณี
เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ "อภิวัฒน์การเรียนรู้...สู่จุดเปลี่ยนประเทศไทย" : ปลุกโลกการสอนให้มีชิวตสู่ห้องเรียนแห่งศตวรรษใหม่ อ่านต่อ...
document
ผู้เขียน: อมรวิชช์ นาครทรรพ
เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ "อภิวัฒน์การเรียนรู้...สู่จุดเปลี่ยนประเทศไทย" : เด็กด้อยโอกาส จุดพลิกผันอนาคตของชาติ อ่านต่อ...
document
ผู้เขียน: พิณสุดา สิริรังธศรี
เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ "อภิวัฒน์การเรียนรู้...สู่จุดเปลี่ยนประเทศไทย" : การยกระดับคุณภาพครูไทยในศตวรรษที่ 21 อ่านต่อ...
document
ผู้เขียน: ไกรยส ภัทราวาท,ทรงพล เจตนาวณิชย์,เจือจันทร์ จงสถิตอยู่
เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ "อภิวัฒน์การเรียนรู้...สู่จุดเปลี่ยนประเทศไทย" : All for Education จังหวัดปฏิรูปการเรียนรู้ อ่านต่อ...