Skip to main content

ห้องสมุด

เรียงตาม:
document
ผู้เขียน:
เนื่องในวโรกาสครบรอบครองราชย์ 60 ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในปี 2549 นี้ การชักชวนให้เยาวชนลุกขึ้นพัฒนาตนเองหรือทำสิ่งที่สร้างสรรค์ดีดีเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น ถือเป็นการทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ อ่านต่อ...
 เพื่อพัฒนากระบวนการสร้างสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน.jpg
document
ผู้เขียน:
เด็กและเยาวชนเป็นวัยที่เป็นกำลังสำคัญของชาติ แต่คุณภาพชีวิตโดยเฉพาะในด้านสุขภาพกลับไม่ได้รับการเอาใจใส่เท่าที่ควร ทั้งจากครอบครัวและหน่วยงานของรัฐ เด็กและเยาวชนประสบกับปัญหามากขึ้นมีผลที่ชี้ชัดว่าเด็กติดเหล้า ติดยาเสพติด สูบบุหรี่ มีพฤติกรรมทางเพศไม่เหมาะสม อ่านต่อ...
document
ผู้เขียน:
สถาบันพระปกเกล้าได้ก่อตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกล้า พ.ศ.2541 ให้เป็นสถาบันทางวิชาการแห่งชาติที่มุ่งมั่นพัฒนาประชาธิปไตยเพื่อสันติสุขสถาพรในสังคมไทย สถาบันฯ ได้จัดการศึกษาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง อ่านต่อ...
 โปรแกรมวิเคราะห์ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพสำหรับประชาชน.jpg
document
ผู้เขียน: ผศ.ดร.สุชาติ ทวีพรปฐมกุล
ในระบบโปรแกรมวิเคราะห์ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพนี้ ประกอบด้วยโปรแกรมการติดตั้ง โปรแกรมการใช้งานและวิธีทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพพร้อมทั้งเก็บข้อมูลในการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ อ่านต่อ...
 แกนนำเยาวชนมุสลิม.jpg
document
ผู้เขียน: ปิยวรรณ แก้วศรี
เนื้อหาของคู่มือนี้ได้รวบรวมข้อมูลและเรียบเรียงจากรายงานผลการดำเนินงาน บทเรียนการทำงาน บันทึกการให้สัมภาษณ์ของเยาวชนที่มีประสบการณ์ในการทำกิจกรรม รวมทั้งหนังสือเอกสารตลอดจนเว็บไซค์ต่างๆ ที่บอกเล่าวิถีชีวิต บทบัญญัติ ตลอดจนเรื่องราวที่เกี่ยวกับประเด็นอนามัยเจริญพันธ์ของชาวมุสลิม อ่านต่อ...
document
ผู้เขียน: ปิยวรรณ แก้วศรี
เขียนขึ้นจากบทเรียนการทำงานของโครงการเสริมสร้างสุขภาพและวางแผนชีวิตของแรงงานเด็ก ซึ่งเป็นการทดลองจัดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาทักษะกับกลุ่มแรงงานเด็กและเยาวชน อ่านต่อ...
document
ผู้เขียน: ปิยวรรณ แก้วศรี
เขียนจากบทเรียนการทำงานโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กและเยาวชนในงานประมงและการเกษตรภาคใต้ตอนล่าง ซึ่งเป็นการทดลองจัดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาทักษะให้กับเยาวชนในรูปแบบการให้เยาวชนมีส่วนร่วมดำเนินกิจกรรมด้วยตัวเอง ตั้งแต่การวางแผนกิจกรรมตลอดจนการดำเนินกิจกรรม อ่านต่อ...
document
ผู้เขียน: ปิยวรรณ แก้วศรี
เป็นการทดลองกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพเด็กและเยาวชนในกลุ่มเป้าหมายต่างกัน โดยเน้นการมีส่วนร่วมและพัฒนาทักษะของเด็กและเยาวชนให้เกิดแกนนำในการสร้างเสริมสุขภาพและรณรงค์เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความต้องการ อ่านต่อ...
 สำหรับคนทำงานพัฒนาแกนนำเยาวชนในชุมชนจัดตั้งใหม่.jpg
document
ผู้เขียน: ปิยวรรณ แก้วศรี
คู่มือเล่มนี้เขียนขึ้นจากบทเรียนการทำงานของโครงการสร้างสรรค์เยาวชนเพื่อรณรงค์สุขภาวะในชุมชน ซึ่งเป็นการทดลองจัดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาทักษะของความเป็นเยาวชนที่อาศัยชุมชนจัดตั้งใหม่ซึ่งจำเป็นต้องจัดกระบวนการเรียนรู้ การเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ในชุมชน อ่านต่อ...
document
ผู้เขียน: ปิยวรรณ แก้วศรี
คู่มือเล่มนี้เขียนขึ้นจากบทเรียนการทำงานเป็นระยะเวลา 2 ปี ซึ่งเป็นการทดลองจัดกระบวนการเรียนรู้โดยเฉพาะเป็นการพัฒนาทักษะการสื่อสารเพื่อการเผยแพร่ความรู้ให้กับกลุ่มเยาวชนม้ง อ่านต่อ...