Skip to main content

ห้องสมุด

เรียงตาม:
document
ผู้เขียน:
เป็นรายงานโครงการการติดตามสภาวะการณ์เด็กและเยาวชนรายจังหวัด หรือโครงการ Child watch ได้ดำเนินการเก็บข้อมูลเด็กและเยาวชนในเดือนมีนาคม 2548 โดยใช้ตัวบ่งชี้ 27 รายการ ครอบคลุมสภาวะการณ์ 3 ด้าน คือด้านสุขภาพอนามัย การศึกษา และภาวะทางสังคม เก็บข้อมูลระดับประถมจนถึงระดับอุดมศึกษา อ่านต่อ...
document
ผู้เขียน:
การพูดคุยหรือสุนทรียะสนทนาจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหา รวมทั้งการสร้างกลไกป้องกันปัญหา ลดการฟ้องร้องของแพทย์ลง ขณะเดียวกันผู้ป่วยก็ได้รับบริการดีขึ้นเป็นที่พอใจ และมีความรักกันมากขึ้นด้วย อ่านต่อ...
 พลังชุมชน.jpg
document
ผู้เขียน: วิฑูรย์ คุ้มหอม
ผลพวงจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการปรับเปลี่ยนพื้นที่เขตการปกครองท้องถิ่น ทำให้ชุมชนเกิดการตื่นตัวต่อการพัฒนาหมู่บ้านในด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านสาธารณูปโภคอันเป็นแผนงานพื้นฐานของการบริหารท้องถิ่น ส่วนในด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนจะเกิดขึ้นตามนโยบายของภาครัฐ เช่น กรรมการหมู่บ้าน กองทุนเงินล้าน เป็นต้น อ่านต่อ...
jpg
document
ผู้เขียน:
ในสภาพสังคมปัจจุบัน เด็กและเยาวชนเป็นประชากรกลุ่มหนึ่งที่มีความสำคัญต่อประเทศชาติเป็นอย่างยิ่ง ค่านิยมที่ผิดต่อพฤติกรรมการดื่มสุราและสารเสพติดมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จากการศึกษา วิจัยและสำรวจจากหน่วยงานต่างๆ ทั่วไป พฤติกรรมเสี่ยงเหล่านี้มีผลต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนส่วนรวมด้วย อ่านต่อ...
jpg
document
ผู้เขียน: ดร.นพดล กรรณิกา และคณะ
ปัญหาสังคมแอบแฝงอยู่กับความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีทุกวันนี้คงหนีไม่พ้นปัญหาเด็กติดเกมออนไลน์ เนื่องจากเกือบทุกครัวเรือนมีคอมพิวเตอร์ และคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทในการเชื่อมโยงสิ่งต่างๆให้เปิดกว้างเข้าหากัน ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดในโลกก็ตาม ส่งผลให้เปิดโรคของเกมให้กว้างมาขึ้นสำหรับเด็กและเยาวชนตามไปด้วย อ่านต่อ...
 2.jpg
document
ผู้เขียน: อรสม สุทธิสาคร
มุมมองชีวิตติดดินจาก "รากหญ้า" ของกระทรวงสาธารณสุข และบันทึกประสบการณ์การทำความดีของคนเล็กๆ ที่ให้ผลอันยิ่งใหญ่ต่อระบบบริการสุขภาพคนไทย อ่านต่อ...
document
ผู้เขียน:
เป็นชีวประวัติประกอบภาพของ ศ.นพ.เสม พริ้งพวงแก้ว ซึ่งเป็นปูชนียบุคคลรุ่นเก่าแก่ผู้หนึ่งในวงการแพทย์-สาธารณสุขไทย โดยมุ่งหมายจะอาศัยชีวประวัติและงานของท่าน เป็นกระจกสะท้อนภาพวิวัฒนาการทางการแพทย์และสาธารณสุขของไทยในช่วงค่อนศตวรรษที่ผ่านมา อ่านต่อ...
jpg
document
ผู้เขียน: รศ.ดร.ศิริพร ขัมภลิขิต และคณะ
การดำเนินการเพื่อวิเคราะห์หลักสูตรสาขาการพยาบาลศาสตร์ด้านการส่งเสริมสุขภาพจะทำให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนถึงเนื้อหาของหลักสูตร และการฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาทักษะในการพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสม และสามารถผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ อ่านต่อ...
-6 ปี.jpg
document
ผู้เขียน: พุทธรักษ์ สุดแดน และคณะ
รายงานการวิจัยในพื้นที่ราบเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลสองแคว จังหวัดน่าน ใน 5 หมู่บ้าน เพื่อสำรวจสภาวะการในเด็กแรกเกิด - อายุ 6 ปี และมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยภาวะทุพโภชนาการในเด็กแรกเกิด-6ปี เพื่อนำไปสู่การพัฒนาปรับปรุงรูปแบบการแก้ไขปัญหา เป็นรายงานเชิงพรรณนา ใช้การสำภาษณ์เชิงลึก อ่านต่อ...
document
ผู้เขียน: ผศ.นพ.รณภพ เอื้อพันธเศรษฐ
ในฐานะที่โรงเรียนแพทย์เป็นผู้นำทางด้านสุขภาพ และถูกคาดหวังให้เป็นต้นแบบที่ดีให้กับสังคมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจึงได้มีการปรับเปลี่ยนนโยบายการบริการสุขภาพจากเดิมที่ที่เน้นการรักษาเพียงอย่างเดียวมาเป็นการเน้นเรื่องการส่งเสริมสุขภาพควบคู่กันไปด้วยซึ่งนับได้ว่าเป็นการทำงานเชิงรุกที่ท้าทายมากขึ้น อ่านต่อ...