Skip to main content

ห้องสมุด

เรียงตาม:
document
ผู้เขียน: นพ.สุริยเดว ทรีปาตี
การดูแลรักษาสุขภาพฟันโดยการแปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง อ่านต่อ...
document
ผู้เขียน: ผศ.พิมลพรรณ สุวรรณโถง และคณะ
ท่ามกลางปัญหาต่างๆ ของสังคมที่ทวีความรุนแรงขึ้นตามลำดับ ทำให้หลายๆ ฝ่ายตระหนักถึง "อนาคตของชาติ" นั่นก็คือเด็กและเยาวชน ซึ่งเรามักจะพบว่าปัญหาสังคมต่างๆ เหล่านั้นส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน และจะตกเป็นเหยื่อหรือเป็นผู้ก่อให้เกิดปัญหาขึ้นเอง และในที่สุดก็จะกลายเป็นภาระของสังคม อ่านต่อ...
document
ผู้เขียน:
การแพทย์ที่มีหัวใจความเป็นมนุษย์ หรือ Humanized Health Care HHC)จะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยให้ทั้งแพทย์ พยาบาล บุคลากรทุกระดับ ผู้ป่วย และญาติมีความสุขมากกว่าแต่ก่อน อ่านต่อ...
document
ผู้เขียน:
เป็นหนังสือที่รวบรวมผลงานนิทานที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน 6 เรื่อง จากการประกวดนิทานในโครงการ "สุขภาพในนิทาน" เพื่อกระตุ้นแบละส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพแก่สังคมผ่านการสร้างสรรค์ผลงานนิทาน และพัฒนาสื่อด้านสุขภาพแก่เด็กและเยาวชน อ่านต่อ...
document
ผู้เขียน: ผศ.ดร.ทพ.สุปรีดา อดุลยานนท์, อ.ทพญ.ปิยะฉัตร พัชรานุฉัตร
เป็นหนังสือที่บอกถึงคุณลักษณะและแนวทางในการผลิตทันตบุคลากรนักสร้างสุขภาพ และยังใช้เป็นแนวทางในการปรับกระบวนการเรียนการสอนให้บัณฑิตทันตแพทย์ที่จะเป็นนักสร้างสุขภาพต่อไป อ่านต่อ...
document
ผู้เขียน: สถาบันรามจิตติ
สุขภาวะและความเป็นอยู่ที่ดีของเด็กและเยาวชนย่อมหมายถึงสภาวะและความเป็นอยู่ที่ดีของสังคมไทยในอนาคตด้วย ด้วยเหตุนี่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจึงให้ความสำคัญต่อการศึกษาวิจัยและเอาใจใส่อย่างจริงจังมากขึ้น และโครงการติดตามสภาวการณ์เด็กและเยาวชนรายจังหวัด หรือ Child watch อ่านต่อ...
document
ผู้เขียน:
เป็นการรวบรวมประสบการณ์ และบทเรียนที่ได้รับตลอดระยะเวลา 2 ปี ของแต่ละภาคีเครือข่ายบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ในการทำงานการสร้างเสริมสุขภาพ อ่านต่อ...
document
ผู้เขียน: นพ.สุริยเดว ทรีปาตี
นิทานเสริมสร้างการบริโภคที่ถูกสุขลักษณะเรื่องเกี่ยวกับ อาการที่เกิดจากการรับประทานแต่น้ำอัดลมและขนมถุง อ่านต่อ...
jpg
document
ผู้เขียน: ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
พยาบาล เป็นบุคลากรด้านสุขภาพที่มีจำนวนมาก และทำงานใกล้ชิดกับประชาชนมีโอกาสมีส่วนร่วมอย่างมากในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่บุคคล ประชาชนทั่วไปด้านการสร้างเสริมสุขภาพ พยาบาลจึงต้องมีสมรรถนะด้านการสร้างเสริมสุขภาพ อ่านต่อ...
document
ผู้เขียน:
รายงานสถานการเด็ก ประกอบไปด้วย ผลการศึกษา การสำรวจ ผลการวิจัย ทั้งทางภาครัฐและเอกชน ทำให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เกิดขึ้นกับเด็กไทยในปัจจุบัน และเพื่อจะได้หาทางแก้ไขและวางนโยบายแผนงานให้เหมาะสมกับเด็กไทยในปัจจุบันต่อไป อ่านต่อ...