Skip to main content

ห้องสมุด

เรียงตาม:
 2.jpg
document
ผู้เขียน: อรสม สุทธิสาคร
มุมมองชีวิตติดดินจาก "รากหญ้า" ของกระทรวงสาธารณสุข และบันทึกประสบการณ์การทำความดีของคนเล็กๆ ที่ให้ผลอันยิ่งใหญ่ต่อระบบบริการสุขภาพคนไทย อ่านต่อ...
document
ผู้เขียน:
เป็นชีวประวัติประกอบภาพของ ศ.นพ.เสม พริ้งพวงแก้ว ซึ่งเป็นปูชนียบุคคลรุ่นเก่าแก่ผู้หนึ่งในวงการแพทย์-สาธารณสุขไทย โดยมุ่งหมายจะอาศัยชีวประวัติและงานของท่าน เป็นกระจกสะท้อนภาพวิวัฒนาการทางการแพทย์และสาธารณสุขของไทยในช่วงค่อนศตวรรษที่ผ่านมา อ่านต่อ...
jpg
document
ผู้เขียน: รศ.ดร.ศิริพร ขัมภลิขิต และคณะ
การดำเนินการเพื่อวิเคราะห์หลักสูตรสาขาการพยาบาลศาสตร์ด้านการส่งเสริมสุขภาพจะทำให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนถึงเนื้อหาของหลักสูตร และการฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาทักษะในการพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสม และสามารถผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ อ่านต่อ...
-6 ปี.jpg
document
ผู้เขียน: พุทธรักษ์ สุดแดน และคณะ
รายงานการวิจัยในพื้นที่ราบเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลสองแคว จังหวัดน่าน ใน 5 หมู่บ้าน เพื่อสำรวจสภาวะการในเด็กแรกเกิด - อายุ 6 ปี และมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยภาวะทุพโภชนาการในเด็กแรกเกิด-6ปี เพื่อนำไปสู่การพัฒนาปรับปรุงรูปแบบการแก้ไขปัญหา เป็นรายงานเชิงพรรณนา ใช้การสำภาษณ์เชิงลึก อ่านต่อ...
document
ผู้เขียน: ผศ.นพ.รณภพ เอื้อพันธเศรษฐ
ในฐานะที่โรงเรียนแพทย์เป็นผู้นำทางด้านสุขภาพ และถูกคาดหวังให้เป็นต้นแบบที่ดีให้กับสังคมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจึงได้มีการปรับเปลี่ยนนโยบายการบริการสุขภาพจากเดิมที่ที่เน้นการรักษาเพียงอย่างเดียวมาเป็นการเน้นเรื่องการส่งเสริมสุขภาพควบคู่กันไปด้วยซึ่งนับได้ว่าเป็นการทำงานเชิงรุกที่ท้าทายมากขึ้น อ่านต่อ...
 กิจกรรมการพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของเด็กและเยาวชนไทย.jpg
document
ผู้เขียน: รศ.ดร.สุวิมล ว่องวาณิช
เด็กและเยาวชนไทยมีความเสี่ยงสูงที่จะมีปัญหาด้านการประพฤติตนให้อยู่ในกรอบของศีลธรรมอันดี หากไม่หาทางป้องกันโดยสร้างภูมิต้านทานที่ดี คนในสังคมจะเสื่อมคุณภาพมากขึ้น การพัฒนาลักษณะที่พึงประสงค์ให้เกิดกับเยาวชน เป็นหนทางหนึ่งที่ทำให้เด็กและเยาวชนมีคุณภาพช่วยสังคมและประเทศชาติให้ดำรงอยู่ได้อย่างมีความสุข อ่านต่อ...
document
ผู้เขียน: ศ.นพ.ประเวศ วะสี
โรงเรียนแพทย์ในฐานะสถาบันอันทรงเกียรติและมีศักยภาพไม่สามารถหลบเลี่ยงจากการเป็นผู้นำในการแก้ปัญหาวิกฤติการณ์และพัฒนาระบบบริการสุขภาพได้ ซึ่งเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและยากมาก นั่นก็คือจะทำอย่างไรจะปลดเปลื้องภาระที่หนักและโดยไม่จำเป็นและพัฒนาศักยภาพที่ซ่อนเร้นของโรงเรียนแพทย์ออกมาใช้ อ่านต่อ...
document
ผู้เขียน:
เป็นบันทึกส่วนหนึ่งที่รวบรวมจากประสบการณ์ของพยาบาลที่เข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้ เป็นเรื่องเล่าจากความรู้สึกจากหัวใจที่อาจสร้างแรงบันดาลใจให้ที่ทำให้หลายคนอยากทำงานวิจัย ทำงานวิชาการซึ่งเป็นการเพิ่มคุณค่าของวิชาชีพของพยาบาลที่สำคัญที่สุดและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นคุณค่าที่เกิดกับผู้ป่วย อ่านต่อ...
document
ผู้เขียน:
เรื่องราวการเรียนรู้ของ "ต้นกล้า" อย่างกลุ่มยุวชนสร้างสรรค์ ถูกถ่ายทอดไว้ในหนังสือเล่มนี้ เพื่อเป็นบทเรียนแห่งการบ่มเพาะการเรียนรู้ให้กับยุวชนที่สามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ และช่วยสร้างสรรค์สังคมต่อไป อ่านต่อ...
document
ผู้เขียน: นพ.สุริยเดว ทรีปาตี
นิทานเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีในเรื่องโรคอ้วนในเด็กที่เกิดจากการรับประทานน้ำอัดลมและขนมถุงที่มากเกินไป เด็กๆ จะสามารถได้รับความรู้ ความเข้าใจไปพร้อมๆ กับการฟังนิทาน อ่านต่อ...