Skip to main content

ห้องสมุด

เรียงตาม:
document
ผู้เขียน: คณะอุนกรรมการเฉพาะกิจจัดทำนโยบายแผนยุทธศาสตร์
เยาวชนเป็นส่วนสำคัญต่อการพัฒนาประเทศชาติ เพราะฉะนั้นการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้ได้ดีต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เริ่มตั้งแต่ครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น สังคม และทุกหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน ต้องมีนโยบายและแผนงานยุทธศาสตร์ในการพัฒนาตามแนวทาง " อ่านต่อ...
document
ผู้เขียน: กร ศิริวัฒโณ
นวนิยาย "มือปราบตัวจริง" คือหนึ่งในผลงานวรรณกรรมเพื่อสุขภาพที่ผู้เขียนได้เข้าร่วมในกระบวนการวิจัยและพัฒนานักสื่อสารสุขภาพด้านสื่อสิ่งพิมพ์ อ่านต่อ...
document
ผู้เขียน:
การที่เด็กคนหนึ่งจะเปลี่ยนตัวตน มีวิธีคิดอีกแบบที่ไม่เหมือนคนทั่วไปในสังคม เด็กจะมุ่งมั่นไปสู้กับปัญหาไปช่วยชาวบ้าน ยืนข้างความถูกต้องเป็นธรรม รู้สึกทุกข์และเห็นช่องทางที่จะช่วยเขาขจัดควมทุกข์ของคนอื่นๆ นั่นก็คือ อ่านต่อ...
document
ผู้เขียน: บดินทร์ แวลาเดะ
เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเยาวชน โดยผ่านการนำเสนอในรูปแบบของการ์ตูน นอกจากจะทำให้เยาวชนได้รับความรู้เรื่องพิษภัยของยาเสพติดผ่านตัวละครในเรื่อง ยังส่งเสริมนิสัยรักการอ่านหนังสืออีกด้วย เป็นนิทานพื้นบ้านแฝงข้อคิดและคติสอนใจ อ่านต่อ...
jpg
document
ผู้เขียน:
แผนเด็กสร้างชาติ เป็นส่วนหนึ่งของประเด็นเด็กและเยาวชนจากแผนสุขภาพจังหวัดสงขลา ที่จะใช้เป็นเครื่องมือบอกเล่าสื่อสารเรื่องราวเหล่านี้ออกไปสู่สังคมวงกว้างในอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งเชื่อมั่นว่าจะก่อให้เกิดผลสมฤทธิ์ด้านต่างๆ สำหรับเด็กและเยาวชนอีกทางหนึ่งแน่นอน อ่านต่อ...
document
ผู้เขียน:
กระบวนการงานวิจัยท้องถิ่น เด็กๆเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการวิจัยจากทั่วทุกภูมิภาค และก็พบว่าเด็กๆ สามารถทำวิจัยได้และทำได้หลากหลายรูปแบบ บางโครงการเด็กๆ ทำร่วมกับผู้ใหญ่หรือบางที่เด็กๆ สามารถโชว์ฝีมือได้อย่างเต็มที่ และสิ่งที่ได้จากงานวิจัยก็เป็นคุณูปการที่มีคุณค่า อ่านต่อ...
document
ผู้เขียน:
เป็นการรวมเรื่องรักจากประสบการณ์จริงของทั้งเด็กมัธยมและอดีตเด็กมัธยม ที่ผ่านประสบการณ์รักในวัยเรียนหลากหลายรูปแบบหลายเรื่องราว ซึ่งเรื่องราวเหล่านี้เป็นเรื่องที่คัดสรรมาจาก Webblog ที่บรรดาเด็กๆ เข้าไปเขียนเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์รักของพวกเขา และบางเรื่องได้รับความนิยมอย่างมาก อ่านต่อ...
document
ผู้เขียน:
นิทานเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยในชนบท และวัยแรกเกิดถึง 6 ปี เราเรียกกันว่าเด็กปฐมวัย ซึ่งเป็นช่วงวัยที่สำคัญที่สุดในการวางรากฐานเพื่อชีวิตทั้งหมดในวัยผู้ใหญ่ และผู้ที่จะวางรากฐานให้แข็งแรงอันดับแรกคือพ่อแม่ รองลงมาคือครู และบุคคลอื่นในสังคม ดังนั้นความรู้และวิธีการที่ถูกต้องสมบูรณ์จึงจำเป็นอย่างยิ่ง อ่านต่อ...
Take Care Teen 2000.jpg
document
ผู้เขียน:
บอกเล่าวัฏจักรต่างๆ พฤติกรรมและปัญหาของวัยรุ่น เช่น ความก้าวร้าวรุนแรง ความรุนแรงในหมู่วันรุ่ย วัยรุ่นกับการใช้สารเสพติด วัยรุ่นกับการใช้โทรศัพท์ อ่านต่อ...
 2549 สสส. 60 ปี 60 ล้านความดี.jpg
document
ผู้เขียน:
รายงานการดำเนินงานประจำปี 2549 ของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เป็นรายงานการปฏิบัติงานของปี 2549 ผลการดำเนินงานในแต่ละเดือน ผลการประเมินผลการทำงานเพื่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรม อ่านต่อ...