Skip to main content

สื่อ : ประเภท วารสาร

article
14 มิถุนายน 2553
จำนวนคนอ่าน: 1,793 ครั้ง
ข้อเท็จจริงที่สังคมไทยกำลังเผชิญหน้าก็คือ ชวนให้ตกใจคือ รายจ่ายสุขภาพของคนไทยมีอัตราเพิ่มอย่างรวดเร็วจนนำภาคการผลิตไปไกลลิบ เพราะขณะที่จีดีพีของประเทศไทยเพิ่มขึ้นเฉลี่ย ร้อยละ ๕.๗ ต่อปี แต่รายจ่ายด้านสุขภาพมีอัตราการเพิ่มเฉลี่ยถึง ร้อยละ ๗.๗ ต่อปี
อ่านต่อ »
article
21 พฤษภาคม 2553
จำนวนคนอ่าน: 3,449 ครั้ง
นิยามของข่าว 1. ข้อเท็จจริง, เหตุการณ์, ความคิด-ความเห็นที่เกิดขึ้น ที่ปรากฏอยู่ ที่เพิ่งได้รับได้รับการค้นพบ หรือที่มีการคาดการณ์ 2. มีความสำคัญ ความน่าสนใจ ต่อคนส่วนใหญ่ในสังคม โดยสามารถวัดระดับความสำคัญและความน่าสนใจได้ 3. ได้รับการหยิบยกขึ้นมารายงานข่าว ผ่านสื่อมวลชน หากไม่มีการสื่อข่าว สิ่งนั้นก็ยังคงเป็นเพียงข้อเท็จจริง
อ่านต่อ »
article
21 พฤษภาคม 2553
จำนวนคนอ่าน: 8,268 ครั้ง
เป้าหมายของการเรียนรู้ในเรื่องนี้ ได้แก่ การสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนและบุคลากรในโรงเรียนเกิดความรู้ความ เข้าใจและตระหนักถึงความเสี่ยง การเตรียมพร้อม การระวังเลี่ยงภัย รู้จักรักษาตนและคนรอบข้างเพื่อให้สามารถใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยในสังคมได้ ดังนั้น ครูจำต้องมียุทธวิธีที่ถูกต้องและมีทักษะในการให้ความรู้แก่เด็กๆ รวมทั้งประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองในการให้ความรู้แก่เด็ก เมื่ออยู่นอกห้องเรียน
อ่านต่อ »
article
21 พฤษภาคม 2553
จำนวนคนอ่าน: 3,295 ครั้ง
การผลักดันโครงการต่างๆ ของ สสส. ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนั้น เราสามารถนำตัวอย่างโครงการรณรงค์จากต่างประเทศมาปรับใช้ในแต่จะชุมชนได้ เช่น กรณีขององค์การอนามัยโลกได้กำหนดว่าควรห้ามโฆษณา , ควรจะขึ้นภาษี , ควรมีคำเตือนติดนั้น เราก็นำมาเป็นปัจจัยในการผลักดัน
อ่านต่อ »
article
21 พฤษภาคม 2553
จำนวนคนอ่าน: 7,103 ครั้ง
จากสถานการณ์ปัญหาการบาดเจ็บและเสียชีวิตของเด็กทั่วโลกที่มีแนวโน้มรุนแรง มากขึ้น ส่งผลให้หลายประเทศให้ความสำคัญกับเรื่อง สวัสดิศึกษา (safety education) หรือความปลอดภัยในโรงเรียนมากขึ้น เพราะ เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลักประกันอุบัติเหตุในชีวิตและทรัพย์สินของทุก คนในโรงเรียนและชุมชนรอบข้าง
อ่านต่อ »
article
21 พฤษภาคม 2553
จำนวนคนอ่าน: 7,928 ครั้ง
แนวคิดนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ (HHP) เป็นการบอกว่ามีนโยบายอีกประเภทหนึ่งที่เป็น “นโยบายสาธารณะของภาคส่วนอื่น ๆ ที่ไม่ได้รับผิดชอบเรื่องสุขภาพอนามัยของประชาชน แต่มีผล ต่อสุขภาวะของประชาชน”
อ่านต่อ »
article
09 พฤษภาคม 2553
จำนวนคนอ่าน: 1,488 ครั้ง
ในการบรรยายครั้งนี้ Fran Baum ได้อภิปรายถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสุขภาวะทางร่างกายและจิตใจโดยเฉพาะการมี สุขภาพที่ดีและความเสมอภาคในสังคม
อ่านต่อ »
article
09 พฤษภาคม 2553
จำนวนคนอ่าน: 3,441 ครั้ง
สื่อมวลชนมี 2 ประเภท คือ 1. สื่อร้อน คือ สื่อโทรทัศน์ และสื่อวิทยุ เป็นสื่อที่มาเร็วไปเร็ว เก็บไม่ได้นาน พื้นที่เก็บได้น้อย เวลาสั้นมาก เช่นการนำเสนอข่าวที่ยาวสุดคือ 2 นาที ถือว่ายาวมากแล้ว และถ้าความยาวถึง 3 นาที จะนับเป็นรายงานพิเศษ ไม่นับว่าเป็นข่าวแล้ว
อ่านต่อ »
article
09 พฤษภาคม 2553
จำนวนคนอ่าน: 3,425 ครั้ง
ในยุคที่มีการรายงานว่าเด็กไทยได้รับพลังงานสูงถึง ร้อยละ 23 หรือประมาณ 1 ใน 4จากขนมขบเคี้ยว ผลวิจัยขององค์การวิจัยทางการตลาด ‘ยูโรมอนิเตอร์’ พบว่า การขายขนมขบเคี้ยวถูกขับเคลื่อนโดยมุ่งเป้าไปที่กลุ่มเด็กและวัยรุ่นที่มีอายุระหว่าง 5-24 ปี
อ่านต่อ »
article
09 พฤษภาคม 2553
จำนวนคนอ่าน: 2,834 ครั้ง
ในช่วง 15 ปีที่ผ่านมา จำนวนผู้สูบบุหรี่ในประเทศไทยมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากจำนวนผู้สูบบุหรี่ปัจจุบันและประจำลดลงตามลำดับ จากปี 2534 ที่มีผู้สูบบุหรี่ปัจจุบัน 12.26 ล้านคน เป็น 10.85 ล้านคนในปี 2550 และผู้สูบประจำลดลงจาก 11.67 ล้านคนเป็น 9.48 ล้านคน
อ่านต่อ »