Skip to main content

วารสาร

รายจ่ายสุขภาพคนไทยก้าวนำเพื่อนบ้าน

1793 ครั้ง
ข้อมูลผู้เขียน
ผู้เขียน: 
นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ และคณะ
ตำแหน่ง: 
กรรมการบริหารแผนงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

ข้อเท็จจริงที่สังคมไทยกำลังเผชิญหน้าก็คือ ชวนให้ตกใจคือ รายจ่ายสุขภาพของคนไทยมีอัตราเพิ่มอย่างรวดเร็วจนนำภาคการผลิตไปไกลลิบ เพราะขณะที่จีดีพีของประเทศไทยเพิ่มขึ้นเฉลี่ย ร้อยละ ๕.๗ ต่อปี แต่รายจ่ายด้านสุขภาพมีอัตราการเพิ่มเฉลี่ยถึง ร้อยละ ๗.๗ ต่อปี

เมื่อสืบสาวไปถึงที่มาของเงินจำนวนหลายแสนล้านที่หมดเปลืองไปกับรายจ่ายเพื่อสุขภาพในแต่ละปี พบว่าผู้ควักกระเป๋ารายใหญ่ที่สุดก็คือ ประชาชนทั่วไปนั่นเอง

ในปี ๒๕๔๘ รายจ่าภาคเอกชน ที่รวมถึงรายจ่ายจากครัวเรือนมีสัดส่วนสูงถึง ร้อยละ ๖๖.๘  ของรายจ่ายสุขภาพทั้งหมดในปีนั้น รายจ่ายที่ครัวเรือนใช้ไปกับเรื่องของสุขภาพมีทั้งที่มาจากการจ่ายเงินค่าบริการรักษาพยาบาลเอง เพราะไม่มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล หรือมีแต่ไม่ใช้ รวมทั้งการซื้อยากินเอง

ในช่วง ๒๕ ปี ระหว่าง พ.ศ.๒๕๓๒-๒๕๔๘ ประชาชนเป็นผู้ที่ “ควักกระเป๋า”จ่ายเงินเพื่อการดูแลสุขภาพเป็นหลักมาโดยตลอด โดยมีสัดส่วนเกิน ร้อยละ ๖๐ ของรายจ่ายสุขภาพทั้งหมดมาโดยตลอด และแม้รัฐบาลเริ่มระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) แล้ว แนวโน้มดังกล่าวก็ยังไม่ลดลงเท่าไรนัก สะท้อนให้เห็นว่า ประชาชนยังเลือกใช้บริการสุขภาพที่ไม่อยู่ชุดสิทธิประโยชน์ของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เช่น ซื้อยากินเอง การใช้คลินิกและโรงพยาบาลเอกชน หรือใช้บริการข้ามขั้นตอนหรือข้ามเขตพื้นที่จากสถานพยาบาลที่ระบุว่ามีสิทธิรักษาฟรีตามบัตรทอง

เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศต่าง ๆ ในเอเชียจะเห็นว่า เมื่อนำมูลค่ารายจ่ายสุขภาพของไทยในปี ๒๕๔๗ เทียบเคียงกับจีดีพี ประเทศไทยนำลิ่วเป็นอันดับหนึ่ง นอกจากนี้ยังเป็นประเทศที่ประชาชนแบกรับภาระค่าใช้จ่ายสุขภาพมากที่สุดอีกด้วย

ตารางแสดงรายจ่ายด้านสุขภาพเปรียบเทียบกับประเทศต่าง ๆ ในเอเชีย

 

ข้อมูลนี้ฝากประเด็นที่น่าคิดไว้ไม่น้อยเลย เพราะเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศใกล้เคียงแล้วค่าใช้จ่ายสุขภาพและการบริโภคยาของเราจึงเติบโตรวดเร็วราวกับมะเร็งร้ายเลยทีเดียว

ที่มา: 
ข้อมูลจาก การสาธารณสุขไทย พ.ศ.2548-2550

สื่อที่เกี่ยวข้อง

article
article
article