Skip to main content

วารสาร

ไทยหมดเปลืองค่ายามากกว่าประเทศพัฒนาแล้ว

1475 ครั้ง
ข้อมูลผู้เขียน
ผู้เขียน: 
ศูนย์วิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

          สุขภาพคนไทยเสื่อมโทรมกว่าคนชาติอื่นๆ หรือไม่อาจไม่เคยมีใครเปรียบเทียบไว้ แต่ที่มีการเปรียบเทียบให้เห็นชัดเจนแล้วก็คือ คนไทยหมดเปลืองเงินไปกับการจ่ายค่ายาปีละเกือบ ๒ แสนล้านบาท หรือคิดเป็นค่าใช้จ่ายสุขภาพที่นำหน้าประเทศร่ำรวยของโลกมากกว่าหนึ่งเท่าตัว

          ในแต่ละปี เงินที่คนไทยเราใช้จ่ายเป็นค่ายาสูงถึงกว่าแสนล้านบาท เฉพาะข้อมูลในปี ๒๕๔๘ พบว่า ถ้าหากคิดในราคาขายส่งก็คือประมาณปีละ ๑๐๓,๕๑๗ บาท ต่อเมื่อบวกค่าใช้จ่ายทางการตลาดในราคาขายปลีกก็จะปรับเพิ่มเป็น ๑๘๖,๓๓๑ ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ ๔๒.๘ ของรายจ่ายด้านสุขภาพทั้งหมด

            สัดส่วนค่าใช้จ่ายที่หมดเปลืองไปกับค่ายาของไทยต่อค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพทั้งหมดในปีดังกล่าว เมื่อคิดนำไปเปรียบเทียบกับประเทศต่าง ๆ พบว่าคนไทยเราใช้เงินซื้อยาเพื่อรักษาสุขภาพมากกว่าประเทศที่พัฒนาแล้วหลายประเทศ ดังที่แสดงให้เห็นในภาพที่ ๑

 

ภาพแสดงค่าใช้จ่ายด้านยาต่อค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพในประเทศต่าง ๆ

            สถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ทำให้น่าเหลียวกลับมาใคร่ครวญว่า สาเหตุเกิดจากอะไร?

ที่มา: 
รายงานการสำรวจสภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ ๓

สื่อที่เกี่ยวข้อง

article
article
article