Skip to main content

วารสาร

ยาอะไรที่คนไทยติดงอมแงม (๒)

883 ครั้ง
ข้อมูลผู้เขียน
ผู้เขียน: 
นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ และคณะ

ยาอะไรที่คนไทยติดงอมแงม (๒)

          ข้อมูลล่าสุดชี้ให้เห็นว่า รายจ่ายก้อนใหญ่ในชีวิตของคนไทย คือ รายจ่ายเพื่อการดูแลสุขภาพซึ่งกระโดดขยับไปไกลถึง ๑๗ เท่า ภายในเวลา ๒๕ ปี

              ในช่วงระหว่างปี ๒๕๒๓-๒๕๔๘ รายจ่ายเพื่อสุขภาพของประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว  จาก ๒.๕ หมื่นล้านบาท เป็น ๔.๓๔ แสนล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น ๑๗.๒ เท่า ใน ๒๕ ปี หรือถ้าหารเป็นรายจ่ายต่อหัวประชากรก็คือ เพิ่มขึ้นจากปีละ ๕๔๕ บาทต่อคน ไปเป็น ๖,๙๙๔ บาท/ปี

            เพียงช่วงเวลา ๑๐ นับจากปี ๒๕๓๘-๒๕๔๘ รายจ่ายสุขภาพโดยรวมของประเทศก็มีอัตราเพิ่มเกือบเท่าตัวดังที่ปรากฏในภาพที่ ๑

 

ภาพที่ ๑ แสดงรายจ่ายสุขภาพรวมของประเทศไทย พ.ศ.๒๕๓๘-๒๕๔๘

 

          ที่ชวนให้ตกใจคือ เมื่อนำมูลค่ารายจ่ายสุขภาพดังกล่าวมาคิดเป็นร้อยละของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หรือ จีดีพี (Gross Domestic Product : GDP) ซึ่งเป็นตัวสะท้อนสถานการณ์ภาคการผลิตของทั้งประเทศ ที่มีอัตราเพิ่มจาก ร้อยละ ๓.๘ ในปี ๒๕๒๓ เป็น ร้อยละ ๖.๑  ในปี ๒๕๔๘ พบว่ารายจ่ายสุขภาพของคนไทยมีอัตราเพิ่มอย่างรวดเร็วจนนำภาคการผลิตไปไกลลิบ เพราะขณะที่จีดีพีของประเทศไทยเพิ่มขึ้นเฉลี่ย ร้อยละ ๕.๗ ต่อปี แต่รายจ่ายด้านสุขภาพมีอัตราการเพิ่มเฉลี่ยถึง ร้อยละ ๗.๗ ต่อปี

ในจำนวนเม็ดเงินมหาศาลที่คนไทยใช้จ่ายไปกับเรื่องของสุขภาพ เงินส่วนใหญ่ใช้ไปเพื่อกิจกรรมการรักษาพยาบาล โดยเน้นหนักไปที่รายจ่ายในการซื้อยา ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนถึง ร้อยละ  ๔๒.๘ หรือเกือบครึ่งของรายจ่ายด้านสุขภาพทั้งหมดในปี ๒๕๔๘    

 

ภาพที่ ๒ แสดงรายจ่ายด้านสุขภาพและรายจ่ายด้านยาต่อจีดีพี และรายจ่ายด้านยาต่อสุขภาพรวมของประเทศไทย พ.ศ.๒๕๓๘-๒๕๔๘

            นี่คือความหมดเปลืองที่เกิดจากการ ซ่อมนำสร้างสุขภาพโดยแท้

ที่มา: 
การสาธารณสุขไทย พ.ศ.๒๕๔๘-๒๕๕๐

สื่อที่เกี่ยวข้อง

article
article
article