Skip to main content

วารสาร

ปฏิรูปสภาพแวดล้อมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

1563 ครั้ง
ข้อมูลผู้เขียน
ผู้เขียน: 
ศูนย์วิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

ปฏิรูปสภาพแวดล้อมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ                                             

 

การสร้างสภาพแวดล้อมและปัจจัยที่ช่วยเกื้อหนุนให้ผู้สูงวัยสามารถใช้ชีวิตในบั้นปลายได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุข ต้องเริ่มต้นตั้งแต่ภายในบ้านที่อาศัย  ชุมชน และสังคมโดยจากการศึกษาวิจัยของหน่วยวิจัยสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระบุว่า มาตรฐานการออกแบบขั้นพื้นฐานด้านสภาพแวดล้อมและที่พักอาศัยของผู้สูงอายุ ต้องคำนึงถึงความเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย อาทิ ความสูง โดยเฉลี่ยจะมีความสูงลดลงประมาณ ๒.๕ เซนติเมตร น้ำหนักตัวลดลง กระดูกข้อเสื่อม ลักษณะท่าทางเปลี่ยนไป สายตาพร่ามัว และหูตึง ดังนั้น หากอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม ก็เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและ ทุพพลภาพได้ง่าย

 

อาคารที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ

  • ทางลาดพื้นผิวต้องใช้วัสดุที่ไม่ลื่น บริเวณด้านหน้าทางลากเป็นที่ว่างยาวมีระยะไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ เมตร ถ้าทางลาดมีความยาวตั้งแต่ ๒.๕๐ เมตร ขึ้นไป ต้องมีราวจับทั้ง ๒ ข้าง ซึ่งต้องสูงจากพื้น ๘๐-๙๐ เซนติเมตร ทำด้วยวัสดุเรียบ มั่นคง แข็งแรง มีลักษณะกลม โดยมีเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ ๓-๔ เซนติเมตร ที่สำคัญราวจับต้องยาวต่อเนื่องกันตั้งแต่จุดเริ่มต้นถึงจุดสิ้นสุดและควรใช้สีที่มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน เป็นต้น
  • บันได หลีกเลี่ยงการใช้บันไดเวียน ชั้นบันไดควรเป็นแบบเดียวกัน มีระยะเท่ากันทุกชั้น สำหรับบันไดทางเดียว ความกว้างต้องไม่น้อยกว่า ๐.๙๐ เมตร และสำหรับบันไดที่เดินสวนกัน ไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ เมตร ลูกตั้งสูงตั้งแต่ ๑๒-๑๕ เซนติเมตร  ไม่เปิดโล่ง ลูกนอนกว้างไม่น้อยกว่า ๒๘ เซนติเมตร มีพื้นผิวเรียบ ไม่ลื่น มีชานพักเป็นระยะ ความกว้างของชานต้องไม่น้อยกว่า ๑.๒๐ เมตร มีราวจับต่อเนื่องทั้งสองข้าง ทำด้วยวัสดุผิวเรียบ ลักษณะกลมมน แต่ถ้าบันไดกว้างกว่า ๓ เมตร ควรติดตั้งราวจับตรงกลางเพิ่ม เป็นต้น
  • ป้าย ข้อความหรือสัญลักษณ์ที่ใช้ต้องชัดเจน สื่อความหมายได้เข้าใจ พื้นป้ายควรใช้สีน้ำเงินหรือสีขาว ส่วนตัวอักษรหรือสัญลักษณ์บนป้ายให้ใช้สีขาวหรือสีน้ำเงินขึ้นอยู่กับสีพื้น
ที่มา: 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สื่อที่เกี่ยวข้อง

video
document
document