Skip to main content

วารสาร

อีก ๓ ปี "ขยะ" จะล้นเมืองไทย!

1253 ครั้ง
ข้อมูลผู้เขียน
ผู้เขียน: 
ศูนย์วิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

อีก ๓ ปี "ขยะ"จะล้นเมืองไทย!

เมื่อปี ๒๕๕๐ ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย หรือ เอดีบี  (Asian Development Bank)ป่าวประกาศคำเตือนยังนานาประเทศว่า ขยะจะก่อปัญหารุนแรงมากยิ่งขึ้นในภูมิภาคเอเชีย

และ ณ วันนี้ ประเทศไทยเองก็ดูจะหนีไม่พ้นวังวนดังกล่าว เพราะข้อมูลจาก กรมควบคุมมลพิษ ระบุว่า ในปี ๒๕๕๐ คาดว่าคนไทยผลิตขยะถึง ๑๔.๘๕ ล้านตันต่อปี หรือวันละ ๔๐,๖๙๐ ตัน มากกว่าที่ผลิตในปี ๒๕๔๙ ประมาณวันละ ๒.๕ แสนตัน

จากตารางที่ประกอบอยู่นี้แสดงให้เห็นว่า ปริมาณขยะที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเกิดขึ้นในเขตที่มีผู้คนอาศัยอยู่หนาแน่นมากที่สุด เช่น เขตศูนย์การค้า ตลาด ย่านธุรกิจ เมืองอุตสาหกรรม เมืองท่องเที่ยว โดยปริมาณการทิ้งขยะต่อคนของคนกรุงเทพฯ นั้นมากกว่าชาวชนบทถึงเกือบสองเท่า ยิ่งเป็นเมืองท่องเที่ยว และอุตสาหกรรม อัตราการเกิดขยะยิ่งสูงขึ้นเป็นลำดับ

นี่คือที่มาของการที่ผู้เชี่ยวชาญคาดการณ์ว่า หากปล่อยให้สภาพเช่นนี้ดำเนินต่อไป อีก ๓ ปีขยะจะล้นเมืองไทย

 

ตารางแสดงปริมาณขยะที่คนในเมืองต่างๆ แต่ละคนผลิตโดยเฉลี่ยต่อวัน (พ.ศ.๒๕๔๖)

ผู้เชี่ยวชาญระบุว่า ปัญหาขยะไม่ได้อยู่ที่จำนวนขยะที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น แต่อยู่ที่วิธีการและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะด้วย ทุกวันนี้ประเทศไทยเรายังมีขีดความสามารถในการจัดการขยะด้วยกรรมวิธีที่ถูกต้องเพียงประมาณ หนึ่งในสาม ร้อยละ ๓๖ ของที่ผลิตขึ้นในแต่ละวัน

การจัดการกับปริมาณขยะที่เกิดขึ้นรวมถึงระบบการคัดแยกขยะตามประเภทการกำจัดก่อนส่งไปยังที่ทิ้งหรือเผาอย่างจริงจังตั้งแต่ต้นทางและที่สำคัญที่สุดก็คือการคิดก่อนใช้ ลดการใช้ผลิตภัณฑ์ที่สร้างขยะจำนวนมาก หรือแปรสภาพของใช้ไปสู่ขยะในการใช้เพียงครั้งเดียว หรือชั่วประเดี๋ยวประด๋าว เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานหมุนเวียนได้นานหลายครั้ง

            ที่สำคัญที่สุดคือลดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดขยะลงให้เหลือเท่าที่จำเป็น เพราะนั่นคือทางรอดที่ยั่งยืน

ที่มา: 
รายงานสุขภาพคนไทย พ.ศ.๒๕๕๑

สื่อที่เกี่ยวข้อง

article
article
article