Skip to main content

วารสาร

อะไรคือปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ "ตัวเอ้" ของคนไทย

1133 ครั้ง
ข้อมูลผู้เขียน
ผู้เขียน: 
ศูนย์วิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

อะไรคือปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ "ตัวเอ้" ของคนไทย

เมื่อวิเคราะห์ภาระโรคและการบาดเจ็บ โดยจำแนกตามปัจจัยเสี่ยง เพื่อเชื่อมโยงไปยังสาเหตุ อันจะนำไปสู่การป้องกันโรคและการบาดเจ็บนั้น พบว่า การมีเพศสัมพันธ์ไม่ปลอดภัย การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่ ความดันโลหิตสูง และการไม่สวมหมวกนิรภัย เป็นสาเหตุ 5 อันดับแรกที่ทำให้เกิดการสูญเสีย โดยปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ไม่ปลอดภัยมีแนวโน้มลดลง ในขณะที่ปัญหาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

 

ภาพแสดงภาระโรคและการบาดเจ็บ จำแนกตามปัจจัยเสี่ยง 10 อันดับแรก (%)พ.ศ.2542  และ 2547

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: 
สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ. รายงานผลการศึกษา ภาระโรคและการบาดเจ็บของประชากรไทย พ.ศ. 2547. นนทบุรี: สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ, 2550

สื่อที่เกี่ยวข้อง

article
article
article