Skip to main content

สื่อ

images
16 มิถุนายน 2553
17,921 ครั้ง
สื่อประกอบแผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการสำหรับเด็กปฐมวัยในโรงเรียน เพื่อสร้างเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสมและป้องกันโรคอ้วนของเด็กก่อนวัยเรียน เรื่องนม ประเภทของนม และอาหารที่มีประโยชน์
อ่านต่อ »
document
19 สิงหาคม 2553
6,107 ครั้ง
เด็กวัยเรียน เป็นช่วงที่ร่างกาย มีการเจริญเติบโต ทั้งความสูงและขนาดของร่างกาย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นในช่วงวัยนี้จะมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภค ก่อให้เกิดปัญหา ซึ่งพบทั้งปัญหาการขาดสารอาหาร และได้รับสารอาหารบางอย่างมากเกินไป การส่งเสริมโภชนาการด้วยการให้ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับอาหารและสารอาหารอย่างถูกต้องจะช่วยให้เลือกอาหารที่บริโภคได้อย่างเหมาะสม มีคุณค่าครบถ้วนตามความต้องการของร่างกายสอดคล้องกับพฤติกรรมและวิถีการดำเนินชีวิตประจำวัน มีความปลอดภัยต่อชีวิตและเป็นกำลังที่มีคุณภาพต่อไป
อ่านต่อ »
document
18 เมษายน 2554
11,064 ครั้ง
คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือที่เน้นทักษะชีวิตชุดนี้ ได้จัดทำขึ้นสำหรับผู้บังคับบัญชาลูกเสือและครูผู้เกี่ยวข้องในโรงเรียน ใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คู่มือเล่มนี้มีเนื้อหาประกอบด้วยแผนการจัดกิจกรรม ทั้งกิจกรรมลูกเสือตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ และกิจกรรมลูกเสือที่เน้นทักษะชีวิต สำหรับลูกเสือสามัญ โดยเป็นแผนการจัดกิจกรรมของลูกเสือสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ประถมศึกษาปีที่ 5 และประถมศึกษาปีที่ 6
อ่านต่อ »
document
13 มิถุนายน 2557
1,793 ครั้ง
เทศกาลเข้าพรรษา 3 เดือน เป็นช่วงที่นักดื่มเหล้าหน้าเก่าและหน้าใหม่จำนวนมากมีความตั้งใจที่จะหยุดดื่มเหล้า เพราะเชื่อว่าจะได้บุญใหญ่ ถือว่าเป็นการพักฟื้นร่างกายไปในตัวหลังจากที่ดื่มเหล้าอย่างต่อเนื่องมานาน พบว่าผู้ดื่มเหล้าส่วนใหญ่มักเลือกใช้วิธีการหยุดดื่ม โดยการหักดิบในช่วงงดเหล้าเข้าพรรษา
อ่านต่อ »
document
28 มีนาคม 2554
12,500 ครั้ง
รวมตัวอย่างโครงการด้านนวัตกรรมที่ค้นพบจากชุดโครงการใน 6 โครงการด้านการสร้างเสริมสุขภาพจากชุมชนในปี 2551-2552
อ่านต่อ »
document
24 กันยายน 2553
4,936 ครั้ง
แนวทางปฏิบัติตัวในการกินอาหาร ให้กินอย่างไรไม่อ้วน และรายการอาหารควบคุมน้ำหนักที่มีประโยชน์ ลดความเสี่ยงจากการเกิดโรคในภาวะอ้วน ที่เหมาะสำหรับนักเรียนในการปฏิบัติตัวให้มีสุขภาวะที่ดี
อ่านต่อ »
images
18 เมษายน 2554
9,299 ครั้ง
มะเร็งปากมดลูก ภัยเงียบสำหรับผู้หญิง พบมากในสตรีช่วงอายุ 30-50 ปี โดยเฉพาะสตรีที่มีเพศสัมพันธ์แล้ว ผู้หญิงที่เคยมีเพศสัมพันธ์มาแล้วควรรับการตรวจภายในทุกคน และมีการตรวจคัดกรองเพื่อหามะเร็งในระยะเริ่มแรก หรือระยะก่อนเป็นมะเร็ง อย่างน้อยทุก 5 ปี ถ้าเป็นไปได้ ผู้หญิงที่มีเพศสัมพันธ์แล้วทุกคน ควรตรวจทุก 1-2 ปี หากผลปกติ 2-3 ครั้ง ก็สามารถเว้นระยะห่างออกไปได้
อ่านต่อ »
document
09 มีนาคม 2555
6,781 ครั้ง
ทุกข์อันเกิดจากโรคหลอดเลือดสมอง มิใช่จะบั่นทอนสมรรถภาพทางกายเท่านั้น ยังบั่นทอนสุขภาพจิต สุขภาพของสมาชิกในครอบครัว (หรือสุขภาพสังคม) และสุขภาพทางปัญญา (อันหมายถึงความสามารถในการไตร่ตรอง รู้เท่าทัน) ของบุคคลนั้นๆ อีกด้วย แต่ถ้ามีกระบวนการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องถูกต้อง สุขภาพกาย สุขภาพจิตของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง สุขภาพของคนรอบข้าง น่าจะค่อยปรับสู่ “สมดุล” ใหม่ แม้จะต่างจากสุขภาพก่อนเจ็บป่วยไปบ้าง แต่ท่ามกลางความไม่เต็มร้อย ก็มีสมดุล มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้
อ่านต่อ »
document
11 พฤษภาคม 2556
3,821 ครั้ง
หนังสือนิทานที่เหมาะสำหรับเด็กอายุ 2-5 ปี นิทานฝึกให้เด็กเห็นอกเห็นใจ มีน้ำใจกับผู้อื่น ควรเริ่มจากการให้เด็กรู้จักแบ่งปันและรู้จักการช่วยเหลือผู้อื่น จะทำให้เพื่อนๆรัก และผู้ใหญ่ชมเชย
อ่านต่อ »
document
25 กุมภาพันธ์ 2552
34,924 ครั้ง
เป็นแบบทดสอบและเกณฑ์มาตรฐานที่ผ่านกระบวนการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือและจัดทำเกณฑ์มาตรฐานอย่างถูกต้องและครบถ้วนตามกระบวนการมาแล้ว เพื่อเผยแพร่ให้โรงเรียนและเครือข่ายกีฬาและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ทั่วประเทศ เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาสุขภาพของเด็กไทย
อ่านต่อ »