Skip to main content

สื่อ

document
13 กันยายน 2555
4,311 ครั้ง
รวบรวมข้อมูลโรคหลอดเลือดสมอง อาการและอาการแสดงของโรคหลอดเลือดสมอง ปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง การป้องกันโรคหลอดเลือดสมองเกิดซ้ำ และอาหารสำหรับโรคหลอดเลือดสมอง
อ่านต่อ »
images
16 มิถุนายน 2553
16,535 ครั้ง
สื่อประกอบแผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการสำหรับเด็กปฐมวัยในโรงเรียน เพื่อสร้างเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสมและป้องกันโรคอ้วนของเด็กก่อนวัยเรียน เรื่องนม ประเภทของนม และอาหารที่มีประโยชน์
อ่านต่อ »
document
18 เมษายน 2554
11,061 ครั้ง
คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือที่เน้นทักษะชีวิตชุดนี้ ได้จัดทำขึ้นสำหรับผู้บังคับบัญชาลูกเสือและครูผู้เกี่ยวข้องในโรงเรียน ใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คู่มือเล่มนี้มีเนื้อหาประกอบด้วยแผนการจัดกิจกรรม ทั้งกิจกรรมลูกเสือตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ และกิจกรรมลูกเสือที่เน้นทักษะชีวิต สำหรับลูกเสือสำรอง โดยเป็นแผนการจัดกิจกรรมของลูกเสือสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประถมศึกษาปีที่ 2 และประถมศึกษาปีที่ 3
อ่านต่อ »
images
18 เมษายน 2554
8,207 ครั้ง
มะเร็งปากมดลูก ภัยเงียบสำหรับผู้หญิง พบมากในสตรีช่วงอายุ 30-50 ปี โดยเฉพาะสตรีที่มีเพศสัมพันธ์แล้ว ผู้หญิงที่เคยมีเพศสัมพันธ์มาแล้วควรรับการตรวจภายในทุกคน และมีการตรวจคัดกรองเพื่อหามะเร็งในระยะเริ่มแรก หรือระยะก่อนเป็นมะเร็ง อย่างน้อยทุก 5 ปี ถ้าเป็นไปได้ ผู้หญิงที่มีเพศสัมพันธ์แล้วทุกคน ควรตรวจทุก 1-2 ปี หากผลปกติ 2-3 ครั้ง ก็สามารถเว้นระยะห่างออกไปได้
อ่านต่อ »
document
09 มีนาคม 2555
5,705 ครั้ง
ทุกข์อันเกิดจากโรคหลอดเลือดสมอง มิใช่จะบั่นทอนสมรรถภาพทางกายเท่านั้น ยังบั่นทอนสุขภาพจิต สุขภาพของสมาชิกในครอบครัว (หรือสุขภาพสังคม) และสุขภาพทางปัญญา (อันหมายถึงความสามารถในการไตร่ตรอง รู้เท่าทัน) ของบุคคลนั้นๆ อีกด้วย แต่ถ้ามีกระบวนการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องถูกต้อง สุขภาพกาย สุขภาพจิตของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง สุขภาพของคนรอบข้าง น่าจะค่อยปรับสู่ “สมดุล” ใหม่ แม้จะต่างจากสุขภาพก่อนเจ็บป่วยไปบ้าง แต่ท่ามกลางความไม่เต็มร้อย ก็มีสมดุล มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้
อ่านต่อ »
document
15 กรกฎาคม 2553
24,095 ครั้ง
เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาองค์ความรู้ที่ปรากฎอยู่ในรายงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของโรงเรียนในโครงการพัฒนาโรงเรียนเข้มแข็งด้วยการจัดการความรู้ ให้ได้ความรู้ที่เป็นรูปธรรม นำไปสู่การประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการดำเนินงานของระบบเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับแต่ละบริบทของโรงเรียน
อ่านต่อ »
document
25 กุมภาพันธ์ 2552
33,855 ครั้ง
เป็นแบบทดสอบและเกณฑ์มาตรฐานที่ผ่านกระบวนการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือและจัดทำเกณฑ์มาตรฐานอย่างถูกต้องและครบถ้วนตามกระบวนการมาแล้ว เพื่อเผยแพร่ให้โรงเรียนและเครือข่ายกีฬาและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ทั่วประเทศ เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาสุขภาพของเด็กไทย
อ่านต่อ »
document
19 กรกฎาคม 2553
31,455 ครั้ง
รวบรวมข้อมูลต่างๆ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมถึงที่มาของปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศในจังหวัดเชียงใหม่ กฎหมาย นโยบาย และมาตรการที่ใช้ในปัจจุบัน ตัวอย่างของการจัดการที่ดีโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประสบการณ์ของการจัดการปัญหานี้ในต่างประเทศ และในตอนท้ายได้พยายามเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา ทั้งที่เป็นมาตรการระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ซึ่งจังหวัดอื่นๆ ในภาคเหนือที่ประสบปัญหานี้ก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้เช่นกัน
อ่านต่อ »
document
08 สิงหาคม 2555
3,048 ครั้ง
พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ เป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตคนไทยทุกคน เป็นเครื่องมือเสริมสร้างให้ประเทศไทยมีระบบสุขภาพที่เข้มแข็ง มีเป้าหมายเพื่อให้คนไทยสมบูรณ์ทั้งกายใจ เอื้อเฟื้อแบ่งปัน อยู่ร่วมกันในสังคมอยู่เย็นเป็นสุข
อ่านต่อ »
document
11 พฤษภาคม 2556
2,719 ครั้ง
หนังสือนิทานที่เหมาะสำหรับเด็กอายุ 2-5 ปี นิทานฝึกให้เด็กเห็นอกเห็นใจ มีน้ำใจกับผู้อื่น ควรเริ่มจากการให้เด็กรู้จักแบ่งปันและรู้จักการช่วยเหลือผู้อื่น จะทำให้เพื่อนๆรัก และผู้ใหญ่ชมเชย
อ่านต่อ »