Skip to main content

สื่อ

document
18 เมษายน 2554
10,975 ครั้ง
คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือที่เน้นทักษะชีวิตชุดนี้ ได้จัดทำขึ้นสำหรับผู้บังคับบัญชาลูกเสือและครูผู้เกี่ยวข้องในโรงเรียน ใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คู่มือเล่มนี้มีเนื้อหาประกอบด้วยแผนการจัดกิจกรรม ทั้งกิจกรรมลูกเสือตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ และกิจกรรมลูกเสือที่เน้นทักษะชีวิต สำหรับลูกเสือสามัญ โดยเป็นแผนการจัดกิจกรรมของลูกเสือสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ประถมศึกษาปีที่ 5 และประถมศึกษาปีที่ 6
อ่านต่อ »
document
19 กรกฎาคม 2553
32,700 ครั้ง
รวบรวมข้อมูลต่างๆ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมถึงที่มาของปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศในจังหวัดเชียงใหม่ กฎหมาย นโยบาย และมาตรการที่ใช้ในปัจจุบัน ตัวอย่างของการจัดการที่ดีโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประสบการณ์ของการจัดการปัญหานี้ในต่างประเทศ และในตอนท้ายได้พยายามเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา ทั้งที่เป็นมาตรการระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ซึ่งจังหวัดอื่นๆ ในภาคเหนือที่ประสบปัญหานี้ก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้เช่นกัน
อ่านต่อ »
document
11 ตุลาคม 2554
11,140 ครั้ง
ความสูงอายุเป็นกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ และความเป็นจริงของชีวิตที่มนุษย์ทุกคนมิอาจหลีกหนีจากกระบวนการนี้ได้ ซึ่งเนื้อหาสาระในคู่มือการส่งเสริมและดูแลสุขภาพผู้สูงอายุเล่มนี้ จะช่วยให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับความสูงอายุ และสามารถดูแลผู้สูงอายุได้อย่างเหมาะสมถูกต้อง
อ่านต่อ »
images
16 มิถุนายน 2553
17,682 ครั้ง
สื่อประกอบแผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการสำหรับเด็กปฐมวัยในโรงเรียน เพื่อสร้างเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสมและป้องกันโรคอ้วนของเด็กก่อนวัยเรียน เรื่องนม ประเภทของนม และอาหารที่มีประโยชน์
อ่านต่อ »
document
28 มีนาคม 2554
12,291 ครั้ง
รวมตัวอย่างโครงการด้านนวัตกรรมที่ค้นพบจากชุดโครงการใน 6 โครงการด้านการสร้างเสริมสุขภาพจากชุมชนในปี 2551-2552
อ่านต่อ »
document
24 กันยายน 2553
4,814 ครั้ง
แนวทางปฏิบัติตัวในการกินอาหาร ให้กินอย่างไรไม่อ้วน และรายการอาหารควบคุมน้ำหนักที่มีประโยชน์ ลดความเสี่ยงจากการเกิดโรคในภาวะอ้วน ที่เหมาะสำหรับนักเรียนในการปฏิบัติตัวให้มีสุขภาวะที่ดี
อ่านต่อ »
document
09 มีนาคม 2555
6,650 ครั้ง
ทุกข์อันเกิดจากโรคหลอดเลือดสมอง มิใช่จะบั่นทอนสมรรถภาพทางกายเท่านั้น ยังบั่นทอนสุขภาพจิต สุขภาพของสมาชิกในครอบครัว (หรือสุขภาพสังคม) และสุขภาพทางปัญญา (อันหมายถึงความสามารถในการไตร่ตรอง รู้เท่าทัน) ของบุคคลนั้นๆ อีกด้วย แต่ถ้ามีกระบวนการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องถูกต้อง สุขภาพกาย สุขภาพจิตของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง สุขภาพของคนรอบข้าง น่าจะค่อยปรับสู่ “สมดุล” ใหม่ แม้จะต่างจากสุขภาพก่อนเจ็บป่วยไปบ้าง แต่ท่ามกลางความไม่เต็มร้อย ก็มีสมดุล มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้
อ่านต่อ »
images
18 เมษายน 2554
9,111 ครั้ง
มะเร็งปากมดลูก ภัยเงียบสำหรับผู้หญิง พบมากในสตรีช่วงอายุ 30-50 ปี โดยเฉพาะสตรีที่มีเพศสัมพันธ์แล้ว ผู้หญิงที่เคยมีเพศสัมพันธ์มาแล้วควรรับการตรวจภายในทุกคน และมีการตรวจคัดกรองเพื่อหามะเร็งในระยะเริ่มแรก หรือระยะก่อนเป็นมะเร็ง อย่างน้อยทุก 5 ปี ถ้าเป็นไปได้ ผู้หญิงที่มีเพศสัมพันธ์แล้วทุกคน ควรตรวจทุก 1-2 ปี หากผลปกติ 2-3 ครั้ง ก็สามารถเว้นระยะห่างออกไปได้
อ่านต่อ »
document
18 เมษายน 2554
10,789 ครั้ง
คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือที่เน้นทักษะชีวิตชุดนี้ ได้จัดทำขึ้นสำหรับผู้บังคับบัญชาลูกเสือและครูผู้เกี่ยวข้องในโรงเรียน ใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คู่มือเล่มนี้มีเนื้อหาประกอบด้วยแผนการจัดกิจกรรม ทั้งกิจกรรมลูกเสือตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ และกิจกรรมลูกเสือที่เน้นทักษะชีวิต สำหรับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โดยเป็นแผนการจัดกิจกรรมของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 2 และมัธยมศึกษาปีที่ 3
อ่านต่อ »
document
11 พฤษภาคม 2556
3,640 ครั้ง
หนังสือนิทานที่เหมาะสำหรับเด็กอายุ 2-5 ปี นิทานฝึกให้เด็กเห็นอกเห็นใจ มีน้ำใจกับผู้อื่น ควรเริ่มจากการให้เด็กรู้จักแบ่งปันและรู้จักการช่วยเหลือผู้อื่น จะทำให้เพื่อนๆรัก และผู้ใหญ่ชมเชย
อ่านต่อ »