Skip to main content

สื่อ

document
18 เมษายน 2554
11,686 ครั้ง
คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือที่เน้นทักษะชีวิตชุดนี้ ได้จัดทำขึ้นสำหรับผู้บังคับบัญชาลูกเสือและครูผู้เกี่ยวข้องในโรงเรียน ใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คู่มือเล่มนี้มีเนื้อหาประกอบด้วยแผนการจัดกิจกรรม ทั้งกิจกรรมลูกเสือตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ และกิจกรรมลูกเสือที่เน้นทักษะชีวิต สำหรับลูกเสือสามัญ โดยเป็นแผนการจัดกิจกรรมของลูกเสือสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ประถมศึกษาปีที่ 5 และประถมศึกษาปีที่ 6
อ่านต่อ »
images
16 มิถุนายน 2553
18,432 ครั้ง
สื่อประกอบแผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการสำหรับเด็กปฐมวัยในโรงเรียน เพื่อสร้างเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสมและป้องกันโรคอ้วนของเด็กก่อนวัยเรียน เรื่องนม ประเภทของนม และอาหารที่มีประโยชน์
อ่านต่อ »
document
28 มีนาคม 2554
12,984 ครั้ง
รวมตัวอย่างโครงการด้านนวัตกรรมที่ค้นพบจากชุดโครงการใน 6 โครงการด้านการสร้างเสริมสุขภาพจากชุมชนในปี 2551-2552
อ่านต่อ »
document
19 สิงหาคม 2553
6,415 ครั้ง
เด็กวัยเรียน เป็นช่วงที่ร่างกาย มีการเจริญเติบโต ทั้งความสูงและขนาดของร่างกาย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นในช่วงวัยนี้จะมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภค ก่อให้เกิดปัญหา ซึ่งพบทั้งปัญหาการขาดสารอาหาร และได้รับสารอาหารบางอย่างมากเกินไป การส่งเสริมโภชนาการด้วยการให้ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับอาหารและสารอาหารอย่างถูกต้องจะช่วยให้เลือกอาหารที่บริโภคได้อย่างเหมาะสม มีคุณค่าครบถ้วนตามความต้องการของร่างกายสอดคล้องกับพฤติกรรมและวิถีการดำเนินชีวิตประจำวัน มีความปลอดภัยต่อชีวิตและเป็นกำลังที่มีคุณภาพต่อไป
อ่านต่อ »
document
18 เมษายน 2554
11,583 ครั้ง
คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือที่เน้นทักษะชีวิตชุดนี้ ได้จัดทำขึ้นสำหรับผู้บังคับบัญชาลูกเสือและครูผู้เกี่ยวข้องในโรงเรียน ใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คู่มือเล่มนี้มีเนื้อหาประกอบด้วยแผนการจัดกิจกรรม ทั้งกิจกรรมลูกเสือตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ และกิจกรรมลูกเสือที่เน้นทักษะชีวิต สำหรับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โดยเป็นแผนการจัดกิจกรรมของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 2 และมัธยมศึกษาปีที่ 3
อ่านต่อ »
images
18 เมษายน 2554
9,852 ครั้ง
มะเร็งปากมดลูก ภัยเงียบสำหรับผู้หญิง พบมากในสตรีช่วงอายุ 30-50 ปี โดยเฉพาะสตรีที่มีเพศสัมพันธ์แล้ว ผู้หญิงที่เคยมีเพศสัมพันธ์มาแล้วควรรับการตรวจภายในทุกคน และมีการตรวจคัดกรองเพื่อหามะเร็งในระยะเริ่มแรก หรือระยะก่อนเป็นมะเร็ง อย่างน้อยทุก 5 ปี ถ้าเป็นไปได้ ผู้หญิงที่มีเพศสัมพันธ์แล้วทุกคน ควรตรวจทุก 1-2 ปี หากผลปกติ 2-3 ครั้ง ก็สามารถเว้นระยะห่างออกไปได้
อ่านต่อ »
document
25 กุมภาพันธ์ 2552
35,534 ครั้ง
เป็นแบบทดสอบและเกณฑ์มาตรฐานที่ผ่านกระบวนการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือและจัดทำเกณฑ์มาตรฐานอย่างถูกต้องและครบถ้วนตามกระบวนการมาแล้ว เพื่อเผยแพร่ให้โรงเรียนและเครือข่ายกีฬาและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ทั่วประเทศ เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาสุขภาพของเด็กไทย
อ่านต่อ »
document
18 เมษายน 2554
12,648 ครั้ง
คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือที่เน้นทักษะชีวิตชุดนี้ ได้จัดทำขึ้นสำหรับผู้บังคับบัญชาลูกเสือและครูผู้เกี่ยวข้องในโรงเรียน ใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คู่มือเล่มนี้มีเนื้อหาประกอบด้วยแผนการจัดกิจกรรม ทั้งกิจกรรมลูกเสือตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ และกิจกรรมลูกเสือที่เน้นทักษะชีวิต สำหรับลูกเสือสำรอง โดยเป็นแผนการจัดกิจกรรมของลูกเสือสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประถมศึกษาปีที่ 2 และประถมศึกษาปีที่ 3
อ่านต่อ »
document
11 พฤษภาคม 2556
4,325 ครั้ง
หนังสือนิทานที่เหมาะสำหรับเด็กอายุ 2-5 ปี นิทานฝึกให้เด็กเห็นอกเห็นใจ มีน้ำใจกับผู้อื่น ควรเริ่มจากการให้เด็กรู้จักแบ่งปันและรู้จักการช่วยเหลือผู้อื่น จะทำให้เพื่อนๆรัก และผู้ใหญ่ชมเชย
อ่านต่อ »
document
24 กันยายน 2553
5,347 ครั้ง
แนวทางปฏิบัติตัวในการกินอาหาร ให้กินอย่างไรไม่อ้วน และรายการอาหารควบคุมน้ำหนักที่มีประโยชน์ ลดความเสี่ยงจากการเกิดโรคในภาวะอ้วน ที่เหมาะสำหรับนักเรียนในการปฏิบัติตัวให้มีสุขภาวะที่ดี
อ่านต่อ »