Skip to main content

สื่อ

images
18 เมษายน 2554
12,529 ครั้ง
หลักการใช้ชีวิต และการทำงานให้เกิดความสุขที่กำลังเป็นกระแสและนิยมทำในองค์กรของทั้งรัฐและเอกชน เครื่องมือการสร้างความสุขในชีวิตของคนทำงาน อันนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน หรือเรียกง่ายๆ ว่า Happy 8 Happy Workplace
อ่านต่อ »
images
18 เมษายน 2554
7,199 ครั้ง
มะเร็งปากมดลูก ภัยเงียบสำหรับผู้หญิง พบมากในสตรีช่วงอายุ 30-50 ปี โดยเฉพาะสตรีที่มีเพศสัมพันธ์แล้ว ผู้หญิงที่เคยมีเพศสัมพันธ์มาแล้วควรรับการตรวจภายในทุกคน และมีการตรวจคัดกรองเพื่อหามะเร็งในระยะเริ่มแรก หรือระยะก่อนเป็นมะเร็ง อย่างน้อยทุก 5 ปี ถ้าเป็นไปได้ ผู้หญิงที่มีเพศสัมพันธ์แล้วทุกคน ควรตรวจทุก 1-2 ปี หากผลปกติ 2-3 ครั้ง ก็สามารถเว้นระยะห่างออกไปได้
อ่านต่อ »
document
13 กันยายน 2555
3,092 ครั้ง
รวบรวมข้อมูลโรคหลอดเลือดสมอง อาการและอาการแสดงของโรคหลอดเลือดสมอง ปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง การป้องกันโรคหลอดเลือดสมองเกิดซ้ำ และอาหารสำหรับโรคหลอดเลือดสมอง
อ่านต่อ »
document
04 มกราคม 2555
5,051 ครั้ง
สมุดบันทึกสุขภาพผู้สูงอายุ เล่มนี้ จัดทำโดยชมรมผู้ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนโนนม่วง ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านโนนม่วง และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่ง อสม.ใช้ในการบันทึกการตรวจสุขภาพของผู้สูงอายุที่อยู่ในชุมชน มีทั้งข้อมูลส่วนตัว ผลการตรวจเยี่ยมสุขภาพ ผลการตรวจเลือดทางห้องปฏิบัติการ บันทึกรายการตรวจเยี่ยมสุขภาพ
อ่านต่อ »
document
09 มีนาคม 2555
4,806 ครั้ง
ทุกข์อันเกิดจากโรคหลอดเลือดสมอง มิใช่จะบั่นทอนสมรรถภาพทางกายเท่านั้น ยังบั่นทอนสุขภาพจิต สุขภาพของสมาชิกในครอบครัว (หรือสุขภาพสังคม) และสุขภาพทางปัญญา (อันหมายถึงความสามารถในการไตร่ตรอง รู้เท่าทัน) ของบุคคลนั้นๆ อีกด้วย แต่ถ้ามีกระบวนการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องถูกต้อง สุขภาพกาย สุขภาพจิตของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง สุขภาพของคนรอบข้าง น่าจะค่อยปรับสู่ “สมดุล” ใหม่ แม้จะต่างจากสุขภาพก่อนเจ็บป่วยไปบ้าง แต่ท่ามกลางความไม่เต็มร้อย ก็มีสมดุล มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้
อ่านต่อ »
images
16 มิถุนายน 2553
15,658 ครั้ง
สื่อประกอบแผนการจัดกประสบการณ์แบบบูรณาการสำหรับเด็กปฐมวัยในโรงเรียน ตอนไข่ เพื่อสร้างเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสมและป้องกันโรคอ้วนของเด็กก่อนวัยเรียน
อ่านต่อ »
document
11 มีนาคม 2557
218 ครั้ง
ในปัจจุบันปัจจัยที่่ส่งผลทำให้เกิดโรคอ้วนและอ้วนลงพุงมีหลากหลายดังนั้นการจัดการปัญหาจำเป็นต้องมีนโยบายและยุทธศาตร์ให้ครอบคลุมเพื่อการบรรลุเป้าหมาย โดยการรณรงค์ให้สังคมไทยตระหนักถึงปัญหาโรคอ้วนและอ้วนลงพุง ให้รับรู้และเข้าใจ ป้องกันด้วยหลัก 3 อ. คือ อาหาร ออกกำลังกาย และอารมณ์
อ่านต่อ »
document
19 กรกฎาคม 2553
30,598 ครั้ง
รวบรวมข้อมูลต่างๆ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมถึงที่มาของปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศในจังหวัดเชียงใหม่ กฎหมาย นโยบาย และมาตรการที่ใช้ในปัจจุบัน ตัวอย่างของการจัดการที่ดีโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประสบการณ์ของการจัดการปัญหานี้ในต่างประเทศ และในตอนท้ายได้พยายามเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา ทั้งที่เป็นมาตรการระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ซึ่งจังหวัดอื่นๆ ในภาคเหนือที่ประสบปัญหานี้ก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้เช่นกัน
อ่านต่อ »
images
16 มิถุนายน 2553
15,529 ครั้ง
สื่อประกอบแผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการสำหรับเด็กปฐมวัยในโรงเรียน เพื่อสร้างเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสมและป้องกันโรคอ้วนของเด็กก่อนวัยเรียน เรื่องนม ประเภทของนม และอาหารที่มีประโยชน์
อ่านต่อ »
images
18 เมษายน 2554
5,781 ครั้ง
The well-being of an organization, a measure of a “healthy organization,” not only refers its productivity and profitability, but also includes the health and the quality of work and life of its workers. To create a sustainable “healthy organization,” a novel methodology from which develops Its human resources is needed.
อ่านต่อ »