Skip to main content

สื่อ

document
18 เมษายน 2554
9,637 ครั้ง
คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือที่เน้นทักษะชีวิตชุดนี้ ได้จัดทำขึ้นสำหรับผู้บังคับบัญชาลูกเสือและครูผู้เกี่ยวข้องในโรงเรียน ใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คู่มือเล่มนี้มีเนื้อหาประกอบด้วยแผนการจัดกิจกรรม ทั้งกิจกรรมลูกเสือตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ และกิจกรรมลูกเสือที่เน้นทักษะชีวิต สำหรับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โดยเป็นแผนการจัดกิจกรรมของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 2 และมัธยมศึกษาปีที่ 3
อ่านต่อ »
document
25 กุมภาพันธ์ 2552
33,608 ครั้ง
เป็นแบบทดสอบและเกณฑ์มาตรฐานที่ผ่านกระบวนการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือและจัดทำเกณฑ์มาตรฐานอย่างถูกต้องและครบถ้วนตามกระบวนการมาแล้ว เพื่อเผยแพร่ให้โรงเรียนและเครือข่ายกีฬาและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ทั่วประเทศ เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาสุขภาพของเด็กไทย
อ่านต่อ »
images
16 มิถุนายน 2553
16,220 ครั้ง
สื่อประกอบแผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการสำหรับเด็กปฐมวัยในโรงเรียน เพื่อสร้างเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสมและป้องกันโรคอ้วนของเด็กก่อนวัยเรียน เรื่องนม ประเภทของนม และอาหารที่มีประโยชน์
อ่านต่อ »
document
18 เมษายน 2554
10,767 ครั้ง
คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือที่เน้นทักษะชีวิตชุดนี้ ได้จัดทำขึ้นสำหรับผู้บังคับบัญชาลูกเสือและครูผู้เกี่ยวข้องในโรงเรียน ใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คู่มือเล่มนี้มีเนื้อหาประกอบด้วยแผนการจัดกิจกรรม ทั้งกิจกรรมลูกเสือตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ และกิจกรรมลูกเสือที่เน้นทักษะชีวิต สำหรับลูกเสือสำรอง โดยเป็นแผนการจัดกิจกรรมของลูกเสือสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประถมศึกษาปีที่ 2 และประถมศึกษาปีที่ 3
อ่านต่อ »
document
15 กรกฎาคม 2553
23,829 ครั้ง
เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาองค์ความรู้ที่ปรากฎอยู่ในรายงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของโรงเรียนในโครงการพัฒนาโรงเรียนเข้มแข็งด้วยการจัดการความรู้ ให้ได้ความรู้ที่เป็นรูปธรรม นำไปสู่การประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการดำเนินงานของระบบเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับแต่ละบริบทของโรงเรียน
อ่านต่อ »
document
13 กันยายน 2555
3,943 ครั้ง
รวบรวมข้อมูลโรคหลอดเลือดสมอง อาการและอาการแสดงของโรคหลอดเลือดสมอง ปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง การป้องกันโรคหลอดเลือดสมองเกิดซ้ำ และอาหารสำหรับโรคหลอดเลือดสมอง
อ่านต่อ »
document
11 พฤษภาคม 2556
2,458 ครั้ง
หนังสือนิทานที่เหมาะสำหรับเด็กอายุ 2-5 ปี นิทานฝึกให้เด็กเห็นอกเห็นใจ มีน้ำใจกับผู้อื่น ควรเริ่มจากการให้เด็กรู้จักแบ่งปันและรู้จักการช่วยเหลือผู้อื่น จะทำให้เพื่อนๆรัก และผู้ใหญ่ชมเชย
อ่านต่อ »
images
18 เมษายน 2554
7,884 ครั้ง
มะเร็งปากมดลูก ภัยเงียบสำหรับผู้หญิง พบมากในสตรีช่วงอายุ 30-50 ปี โดยเฉพาะสตรีที่มีเพศสัมพันธ์แล้ว ผู้หญิงที่เคยมีเพศสัมพันธ์มาแล้วควรรับการตรวจภายในทุกคน และมีการตรวจคัดกรองเพื่อหามะเร็งในระยะเริ่มแรก หรือระยะก่อนเป็นมะเร็ง อย่างน้อยทุก 5 ปี ถ้าเป็นไปได้ ผู้หญิงที่มีเพศสัมพันธ์แล้วทุกคน ควรตรวจทุก 1-2 ปี หากผลปกติ 2-3 ครั้ง ก็สามารถเว้นระยะห่างออกไปได้
อ่านต่อ »
document
11 ตุลาคม 2554
9,613 ครั้ง
ความสูงอายุเป็นกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ และความเป็นจริงของชีวิตที่มนุษย์ทุกคนมิอาจหลีกหนีจากกระบวนการนี้ได้ ซึ่งเนื้อหาสาระในคู่มือการส่งเสริมและดูแลสุขภาพผู้สูงอายุเล่มนี้ จะช่วยให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับความสูงอายุ และสามารถดูแลผู้สูงอายุได้อย่างเหมาะสมถูกต้อง
อ่านต่อ »
document
24 กุมภาพันธ์ 2555
2,039 ครั้ง
คุณภาพของชีวิตและสังคมนั้น ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับเด็กๆ พ่อแม่สร้างลูกที่ดีได้ด้วยการอ่านนิทานให้ลูกฟังทุกวัน พร้อมสอดแทรกการสอนลงไปและความสุขจากการฟังพ่อแม่เล่านิทานจะเป็นร่องรอยลึกอยู่ในสมองอย่างยากที่จะลบเลือนเวลาแห่งความสุขร่วมกัน ระหว่างพ่อแม่ลูกคือการลงทุนเพื่ออนาคตภายภาคหน้า
อ่านต่อ »