Skip to main content

วารสาร

ประชากรสูงวัยเพิ่มก้าวกระโดด

2082 ครั้ง
ข้อมูลผู้เขียน
ผู้เขียน: 
ศูนย์ข้อมูลวิชาการ

 

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้คาดประมาณประชากรของประเทศไทย อายุตั้งแต่ ๖๐ ปี ขึ้นไป ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๓๓-๒๕๗๓ พบว่า อัตราการเพิ่มของประชากรกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นในอัตราที่เร็วกว่าอัตราการเพิ่มของประชากรโดยรวมอย่างมาก เมื่อเปรียบเทียบกับปี  พ.ศ. ๒๕๓๓ พบว่า ประชากรรวมเพิ่มจาก ร้อยละ ๒๑.๖ เป็น ร้อยละ ๕๗.๖ ในปี พ.ศ. ๒๕๗๓ ขณะที่อัตราการเพิ่มร้อยละของประชากรในกลุ่มวัยสูงอายุจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมากกว่าอย่างเห็นได้ชัด โดยในปี พ.ศ. ๒๕๓๓ เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๓๗.๘ เป็น ร้อยละ ๑๗๕.๑ ในปี ๒๕๕๓ และอาจจะเพิ่มขึ้นอีกถึง ร้อยละ ๕๑๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๗๓

           

 

ที่มา: 
ที่มา รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. ๒๕๕๑
AttachmentSize
prachaakrsuungwayephimkaawkraodd.doc84.5 KB

สื่อที่เกี่ยวข้อง

images
article
article