Skip to main content

วารสาร

สถานการณ์ปัจจัยทางสังคม

3973 ครั้ง
ข้อมูลผู้เขียน
ผู้เขียน: 
ศูนย์ข้อมูลวิชาการ

สถานการณ์ปัจจัยทางสังคมต่อสุขภาวะคนไทย                                          

 

                ปัจจัยทางสังคมส่งผลโดยตรงต่อสุขภาวะของคนไทย

 

โดยที่สภาพสังคมในปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงไปสู่การแยกกันอยู่อย่างโดดเดี่ยวมากขึ้น ความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวลดลง เด็กและผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งมากขึ้น ครอบครัวมีการหย่าร้างมากขึ้น คนในสังคมมีการใช้ความรุนแรงในการตัดสินปัญหามากขึ้น ทั้งนี้ด้วยเหตุปัจจัยหลายประการ ทั้งจากความเครียดอันเกิดจากภาวะบีบคั้นทางเศรษฐกิจและความไม่เสมอภาคในสังคม นอกจากนี้ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เป็นพื้นที่เสี่ยงทางสังคม ยังมีการเจริญเติบโตมากกว่าการเติบโตของพื้นที่ดีทางสังคม ทำให้เด็กและเยาวชนและคนในวัยอื่นๆมีพฤติกรรมที่เป็นความเสี่ยงต่อสุขภาพมากขึ้นด้วย

 

ภาพแสดงอัตราการเกิดคดีประทุษร้าย

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: 
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
AttachmentSize
sthaankaarnpacchcchaythaangsangkhm.doc40.5 KB

สื่อที่เกี่ยวข้อง

document
website
article