Skip to main content

วารสาร

ผู้สูงวัยอยู่ตามลำพังมากขึ้น

2827 ครั้ง
ข้อมูลผู้เขียน
ผู้เขียน: 
ศูนย์ข้อมูลวิชาการ

ผู้สูงวัยอยู่ตามลำพังมากขึ้น

ในอดีตสังคมไทยมีพื้นฐานวัฒนธรรม และการดำรงชีวิตที่เอื้อต่อการอยู่รวมกันเป็นครอบครัว เป็นชุมชน มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยมิได้มีทัศนคติว่า การดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวเป็นภาระ และยังถือเป็นความสุขของทุกคนในครอบครัว

 

ปัจจุบันวิถีชีวิตและค่านิยมในการดูแลคนเฒ่าคนแก่ในครอบครัวเปลี่ยนแปลงไป อาจเนื่องมาจากจากการศึกษาสถานการณ์ผู้สูงวัยในประเทศไทยในช่วงเวลา ๒๐ ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. ๒๕๒๓-๒๕๕๐) พบว่า  ผู้สูงอายุที่อยู่ตามลำพังคนเดียว หรือไม่ก็อาศัยอยู่กับคู่สมรสโดยไม่มีลูกหลานคอยดูแล ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีสัดส่วนเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี ๒๕๒๙ สัดส่วนผู้สูงวัยที่อยู่คนเดียวมี ร้อยละ ๔.๓ เพิ่มเป็น ร้อยละ ๗.๖ ในปี ๒๕๕๐ ส่วนกลุ่มผู้สูงวัยที่อยู่กันเฉพาะคู่สมรส ในปี ๒๕๒๙ มีอัตราส่วน ร้อยละ ๖.๗ เพิ่มขึ้นเป็น ร้อยละ ๑๖.๓ ในปี ๒๕๕๐

ที่มา: 
รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. ๒๕๕๑
AttachmentSize
phuusuungwayyuutaamlamphangmaakkhuen.doc75 KB

สื่อที่เกี่ยวข้อง

article
article
document