Skip to main content

วารสาร

สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อผู้สูงวัยยังขาดแคลน

3897 ครั้ง
ข้อมูลผู้เขียน
ผู้เขียน: 
ศูนย์วิชาการ

สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อผู้สูงวัยยังขาดแคลน

จากการศึกษาของ หน่วยวิจัยสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่า ปัจจุบันพื้นที่สาธารณะส่วนใหญ่ อาทิ วัด ตลาด สวนสาธารณะ โรงพยาบาล และสถานที่ราชการต่างๆ ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้ผู้สูงอายุมีอยู่ไม่ถึง ร้อยละ ๓๐ แม้ว่ากฎหมายกำหนดให้อาคารและสถานที่สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ ต้องสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการ ทุพพลภาพ และผู้สูงอายุ ทว่า กฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้เฉพาะสถานที่ที่มีพื้นที่เกิน ๓๐๐ ตารางเมตร ขึ้นไป โดยไม่มีผลบังคับย้อนหลังและไม่มีบทลงโทษ

 

อย่างไรก็ตาม ปี ๒๕๕๑ เป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่มีการจัดการประกวด “อาคาร-สถานที่ที่เป็นมิตรสำหรับผู้สูงอายุ”โดยใช้หลักเกณฑ์ของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับอาคารสถานที่ที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ อาทิ ที่จอดรถ ทางลาด ราวจับบันได ทางเดินเชื่อม ป้ายสัญลักษณ์ ห้องน้ำ และศาลาที่นั่งพัก เป็นต้นเพื่อใช้เป็นต้นแบบในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุจึงนับเป็นจุดเริ่มต้นโครงการที่ดีที่ช่วยเอื้ออำนวยการใช้ชีวิตขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้สูงอายุ

ที่มา: 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
AttachmentSize
singamnwykhwaamsadwkphuusuungaayuyangkhaadaekhln.doc27 KB

สื่อที่เกี่ยวข้อง

article
article
document