Skip to main content

วารสาร

อุบัติเหตุการขนส่ง...แชมป์ทำคนเจ็บตายอันดับหนึ่ง

1506 ครั้ง
ข้อมูลผู้เขียน
ผู้เขียน: 
ศูนย์ข้อมูลวิชาการ

อุบัติเหตุการขนส่ง...แชมป์ทำคนเจ็บตายอันดับหนึ่ง

    จากรายงานสถานการณ์แนวโน้มการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุการขนส่งปี พ.ศ.๒๕๔๑-๒๕๕๐พบว่ามีผู้บาดเจ็บรุนแรงจากทุกสาเหตุของการบาดเจ็บ จำนวน ๖๓,๔๖๖-๑๖๓,๕๗๖รวม ๑๐ปีเท่ากับ๑,๒๖๕,๘๗๖ราย เฉลี่ยปีละ ๑๒๖,๕๘๘ราย โดยการบาดเจ็บรุนแรงกว่าครึ่งเกิดจากอุบัติเหตุการขนส่ง คือ  ๖๕๒,๙๘๒ราย เฉลี่ยปีละ ๖๕,๒๙๘  คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๖

ทั้งนี้ในช่วงปี ๒๕๔๑-๒๕๕๐  มีผู้บาดเจ็บรุนแรงจากอุบัติเหตุการขนส่ง เนื่องจากการดื่มแอลกอฮอล์ จำนวน ๒๑๙,๒๗๑ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๓๗ ของผู้บาดเจ็บรุนแรงจากอุบัติเหตุการขนส่งทั้งหมด และเมื่อพิจารณาผู้ขับขี่ที่ดื่มแอลกอฮอล์จำแนกตามกลุ่มอายุ พบว่า กลุ่มอายุ ๒๐-๒๔ปี ดื่มแอลกอฮอล์สูงสุด คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๖๕ รองลงมาคือกลุ่มอายุ ๒๕-๒๙ ปี ร้อยละ ๑๙.๔๒ และอายุ ๑๕-๑๙ ปี ร้อยละ ๑๔.๒๕

ที่มา: 
รายงานสถานการณ์สุรา พ.ศ. ๒๕๕๒ โดย ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา
AttachmentSize
ubatiehtukaarkhnsng_aechmpthamkhnecchbtaayandabhnueng.doc1.35 MB

สื่อที่เกี่ยวข้อง

article
article
video