Skip to main content

วารสาร

เด็กไทยเผชิญภัยในลานเล่น

1376 ครั้ง
ข้อมูลผู้เขียน
ผู้เขียน: 
ศูนย์ข้อมูลวิชาการ

เด็กไทยเผชิญภัยในลานเล่น

            ปัจจุบันจำนวนเด็กเล็กที่ใช้ชีวิตช่วงกลางวันใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีอยู่ประมาณ ๗ แสนคน สถานที่แห่งนี้จึงต้องได้รับการกวดขันดูแลให้เป็นสถานที่ที่ให้ความปลอดภัยเป็นอย่างดีและทั่วถึง

            จากการศึกษาสภาพของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่บริหารโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศพบสภาพน่าเป็นห่วงหลายเรื่อง

            รายงานการประเมินการจัดการระบบบริการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย ศิริกุล อิศรานุรักษ์ และคณะ พบว่า เครื่องเล่นมากกว่าครึ่งที่พบในการสำรวจครั้งนี้ทำจากเหล็ก ซึ่งมีน้ำหนักมาก สามารถก่ออันตรายได้อย่างสูง ในจำนวนนี้อยู่ในสภาพไม่ปลอดภัยถึง ร้อยละ ๔๐ ส่วนเครื่องเล่นทำจากเหล็กที่มีสภาพปลอดภัยพบ ร้อยละ ๑๓ ขณะที่เครื่องเล่นที่ทำจากวัสดุที่ปลอดภัยกว่า เช่น ไฟเบอร์กลาส พบเพียง ร้อยละ ๒๗ เท่านั้น 

          เป็นที่ยอมรับกันว่าการเล่นนั้นคือหนึ่งในกิจกรรมสำคัญของการพัฒนาทั้งร่างกาย สมอง และจิตใจของเด็กๆ อย่างเป็นธรรมชาติ และไม่มีเด็กคนไหนที่ไม่เล่นซุกซน

            ดังนั้น การดูแล ลานเล่นของเด็กๆ ให้ปราศจากอันตรายใดๆ จึงเป็นกิจกรรมสำคัญอย่างยิ่งในทุกๆ ที่ที่พลเมืองตัวน้อยกำลังใช้ชีวิต

ที่มา: 
รายงานสุขภาพคนไทย พ.ศ.๒๕๕๑
AttachmentSize
edkaithyephchiyphayainlaaneln.doc4.31 MB

สื่อที่เกี่ยวข้อง

article
article
video