Skip to main content

วารสาร

แนวโน้มอุบัติเหตุจราจรทางบกจากสุราลดลง

2596 ครั้ง
ข้อมูลผู้เขียน
ผู้เขียน: 
ศูนย์ข้อมูลวิชาการ

แนวโน้มอุบัติเหตุจราจรทางบกจากสุราลดลง

    ข้อมูลจากการเก็บสถิติจราจรทางบกในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พบว่า จำนวนคดีอุบัติเหตุที่มีสาเหตุจากการดื่มสุราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๒๕๔๓ จนถึง ๒๕๔๗  คือ ๑,๘๑๑ คดี เป็น ๙,๒๗๙ คดี คิดเป็น ๕ เท่า ในเวลา ๕ปี  กระทั่งปี ๒๕๔๘จำนวนคดีลดลงเหลือ ๘,๐๖๒ คดี และ ๓,๕๗๑ คดี ในปี ๒๕๕๑  ซึ่งสอดคล้องกับการลดลงของจำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางบก ทั้งนี้อาจเป็นผลจากการดำเนินมาตรการต่างๆ อย่างเข้มข้นของภาครัฐและประชาสังคมในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

คดีอุบัติเหตุจราจรทางบกลดลง

อัตราการเปลี่ยนแปลงของจำนวนคดีอุบัติเหตุจราจรทางบกที่มีสาเหตุจากการเมาสุรานับแต่ปี ๒๕๔๗-๒๕๕๑ ลดลงร้อยละ ๖๑ จำนวนผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรทางบกลดลงเหลือร้อยละ ๒๔ และจำนวนผู้ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรลดลงร้อยละ ๑๖.๕

ที่มา: 
สถิติจราจรทางบก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
AttachmentSize
aenwonmubatiehtuthaangcchraacchrthaangbkcchaaksuraaldlng.doc2.45 MB

สื่อที่เกี่ยวข้อง

article
article
document