Skip to main content

วารสาร

หอพัก ปั๊มน้ำมัน...ฝ่าฝืนกฎหมายมากที่สุด

1206 ครั้ง
ข้อมูลผู้เขียน
ผู้เขียน: 
ศูนย์ข้อมูลวิชาการ

หอพัก ปั๊มน้ำมัน...ฝ่าฝืนกฎหมายมากที่สุด

มีประชาชนประมาณร้อยละ ๒๐ สามารถซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ในสถานที่ห้ามจำหน่ายในรอบ ๓ เดือนที่ผ่านมา ซึ่งหอพัก และสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นสถานที่ที่มีการฝ่าฝืนจำหน่ายมากที่สุด โดยสัดส่วนของประชาชนที่สามารถซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ในหอพักเพิ่มขึ้น ๒.๕ เท่า (จากร้อยละ ๗.๗ เป็น ๒.๖) และ ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น ๑.๖ เท่า (จากร้อยละ ๙.๓ เป็น ๒๔.๗)

ที่มา: 
รายงานสถานการณ์สุรา พ.ศ.๒๕๕๒ โดย ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา
AttachmentSize
hphak_pamnamman_faafuuenkdhmaaymaakthiisud.doc1.66 MB

สื่อที่เกี่ยวข้อง

article
article
article