Skip to main content

วารสาร

คนทำร้ายผู้สูงอายุคือ "คนใกล้ตัว"

2679 ครั้ง
ข้อมูลผู้เขียน
ผู้เขียน: 
ศูนย์ข้อมูลวิชาการ

คนทำร้ายผู้สูงอายุคือ "คนใกล้ตัว

จาก การศึกษาของศูนย์เฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในประเด็นความเสี่ยงของผู้สูงอายุทั่วประเทศ จำนวน ๕๐,๐๕๘ ราย ในด้านต่างๆ อาทิ การทำร้ายร่างกาย การทำร้ายจิตใจ การถูกกีดกัน และการถูกละเมิดสิทธิ์  

                       

            จากการศึกษาดังกล่าวพบข้อมูลที่น่าตกใจว่า กรณีการทำร้ายร่างกายและจิตใจ ส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของผู้ใกล้ชิดมากที่สุด อาทิ บุตร และคู่สมรส โดยมีปัจจัยสำคัญที่กระตุ้นให้เกิดการกระทำความรุนแรงคือ ปัญหาเศรษฐกิจในครอบครัว ความเครียดที่เกิดจากการดูแลผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยและอยู่ในภาวะพึ่งพาเป็นเวลานาน

                       

            นอกจากนี้ ผู้สูงอายุบางส่วนยังประสบปัญหาการถูกเอาเปรียบด้านทรัพย์สิน อาทิ ลูกไม่ให้พ่อแม่อาศัยอยู่ในบ้าน เนื่องจากแบ่งและมอบทรัพย์สินแก่ลูกแล้ว ทำให้ผู้สูงอายุต้องไปอยู่สถานสงเคราะห์คนชรา และบางครั้งยังพบปัญหาลูกบังคับให้พ่อแม่ไปขอทานหาเพื่อเลี้ยงลูกหลาน เป็นต้น   

ที่มา: 
ศูนย์เฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
AttachmentSize
khnthamraayphuusuungaayu_khuuekhnaikltaw.doc26 KB

สื่อที่เกี่ยวข้อง

document
article
article