Skip to main content

วารสาร

ฟัน ปัญหาสำคัญของผู้สูงวัย

2477 ครั้ง
ข้อมูลผู้เขียน
ผู้เขียน: 
ศูนย์ข้อมูลวิชาการ

ฟัน ปัญหาสำคัญของผู้สูงวัย

            สุขภาพฟันของผู้สูงวัยดูเหมือนเป็นเรื่องไม่ค่อยสำคัญ แต่ที่จริงแล้ว ฟันที่แข็งแรง มีจำนวนมากพอที่จะทำหน้าที่บดเคี้ยวอาหารให้ละเอียด และไม่มีอาการผุ หรือติดเชื้อ  คือปัจจัยกำหนดความเป็นปกติสุขเพราะเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้รับอาหารที่มีคุณภาพได้ครบถ้วน และผ่านการเคี้ยวให้แหลกละเอียดพอที่จะส่งต่อยังระบบย่อยอาหารในช่องท้องไม่ให้ต้องทำงานหนักเกินไป หรือย่อยไม่ไหวจนนำไปสู่อาการท้องอืดท้องเฟ้อ

            นอกจากนี้ การเกิดฟันผุทำให้มีเชื้อโรคสะสมในช่องปากยังก่อความเสี่ยงได้อย่างไม่น่าเชื่อ เพราะอาจนำไปสู่อาการร้ายแรงอย่างเช่นการติดเชื้อที่หัวใจได้

ใน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐานภาวะสุขภาพที่พึงประสงค์สำหรับผู้สูงอายุไว้ว่าผู้สูงอายุควรมีฟันที่บดเคี้ยวได้ไม่น้อยกว่า ๒๐ซี่ จึงจะทำให้อยู่ได้อย่างมีสุขภาวะ และได้ใช้เป็นตัวชี้วัดหนึ่งสำหรับภาวะสุขภาพดีของผู้สูงอายุไทย

จากการสำรวจใน โครงการสำรวจสภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งล่าสุด เมื่อปี 2546-2547พบสถานการณ์ว่าด้วยเรื่องสุขภาพฟันของผู้สูงอายุ ดังนี้

  • สัดส่วนของผู้สูงอายุไทยที่มีฟันน้อยกว่า ๒๐ ซี่ มีร้อยละ ๔๕
  • ทั้งนี้ปัญหาการมีฟันน้อยกว่า ๒๐ ซี่ มีสัดส่วนต่ำสุดในกลุ่มอายุ ๖๐-๖๙ ปี (ร้อยละ ๓๗และ ๓๔ ในชายและหญิง)  แล้วเพิ่มขึ้นตามอายุ  สูงสุดในกลุ่มอายุ ๘๐ ปีขึ้นไปซึ่งพบถึงร้อยละ ๖๒ และ ๖๕ ในผู้ชายและผู้หญิงตามลำดับ 
  • ผู้สูงอายุกลุ่มนี้มีผู้ใส่ฟันปลอมประมาณร้อยละ ๒๘
  • การใช้ฟันปลอมกลับมีอัตราส่วนสูงสุดในกลุ่มอายุ ๖๐-๖๙ ปี แล้วลดลงในกลุ่มอายุถัดไป ส่วนในกลุ่มอายุ ๘๐ ปีขึ้นไป พบว่าใช้ฟันปลอมน้อยสุด แม้ว่าผู้สูงอายุกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีฟันน้อยกว่า ๒๐ ซี่มากที่สุด
ที่มา: 
รายงานการสำรวจสภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 3
AttachmentSize
fan_payhaasamkhaykhngphuusuungway.doc4.55 MB

สื่อที่เกี่ยวข้อง

article
article
document