Skip to main content

วารสาร

คนไทยมีแนวโน้มสูบบุหรี่ลดลง

2833 ครั้ง

  คนไทยมีแนวโน้มสูบบุหรี่ลดลง                                          

จากข้อมูล การสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของประชาชนไทยอายุ 15 ปี ขึ้นไป ตั้งแต่ปี 2534-2550 ระบุว่า 

ในช่วง 15 ปีที่ผ่านมา จำนวนผู้สูบบุหรี่ในประเทศไทยมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากจำนวนผู้สูบบุหรี่ปัจจุบันและประจำลดลงตามลำดับ จากปี 2534 ที่มีผู้สูบบุหรี่ปัจจุบัน 12.26 ล้านคน เป็น 10.85 ล้านคนในปี 2550 และผู้สูบประจำลดลงจาก 11.67 ล้านคนเป็น 9.48 ล้านคน

แผนภาพแสดงจำนวนผู้สูบบุหรี่ปัจจุบันและประจำที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป  

เมื่อพิจารณาอัตราการสูบบุหรี่ประจำพบว่า มีผู้สูบบุหรี่ลดลงจากร้อยละ 30.4 เป็น 18.54  คน โดยอัตราการสูบบุหรี่ของผู้ชายลดลงจากร้อยละ 55.63 เป็น 36.55 คน ขณะที่ผู้หญิงลดลงจากร้อยละ 4.6 เป็น 1.9 คน 

การสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของประชาชนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป ตั้งแต่ปี 2534-2550, 

ที่มา: 
สำนักงานสถิติแห่งชาติ และศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล (ศจย.)

สื่อที่เกี่ยวข้อง

document
document
document