Skip to main content

วารสาร

"ผู้ดูแลเด็ก" รับภาระเกินมือ

2986 ครั้ง
ข้อมูลผู้เขียน
ผู้เขียน: 
ศูนย์ข้อมูลวิชาการ

 "ผู้ดูแลเด็ก" รับภาระเกินมือ

            ปัจจุบันจำนวนเด็กเล็กที่ใช้ชีวิตช่วงกลางวันใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีอยู่ประมาณ ๗๐๐,๐๐๐ คน สถานที่แห่งนี้จึงต้องได้รับการกวดขันดูแลให้เป็นสถานที่ที่ให้ความปลอดภัยเป็นอย่างดีและทั่วถึง

            อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจากการศึกษาสภาพของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่บริหารโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศพบสภาพน่าเป็นห่วงหลายเรื่อง หนึ่งในเรื่องเหล่านั้นก็คือ การที่ผู้ดูแลเด็ก ต้องรับภาระในการดูแลเด็กเล็กมากจนเกินกำลัง

รายงาน การประเมินการจัดการระบบบริการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย ศิริกุล อิศรานุรักษ์ และคณะ พบว่า อัตราส่วนผู้ดูแลเด็กในศูนย์ฯ โดยเฉลี่ยยังอยู่ระดับ “เต็มมือ”โดยผู้ดูแลประมาณ หนึ่งในสี่ หรือ ร้อยละ ๒๔.๘ ดูแลเด็กในอัตราผู้ดูแลเด็กหนึ่งคนต่อเด็กมากกว่า ๒๐ คน

 

ภาพแสดงอัตราผู้ดูแลเด็กต่อจำนวนเด็กที่ต้องดูแล

 

 

ตัวเลขนี้แม้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ที่ ผู้ดูแลหนึ่งคนต่อเด็ก ๒๐-๒๕ คน แต่เมื่อมองจากสภาพความเป็นจริงที่ผู้ดูแลเด็กแต่ละคนต้องทำหน้าที่สารพัด ทั้งเป็นแม่ครัว พนักงานทำความสะอาด ดูแลสถานที่ รวมไปถึงฝ่ายธุรการ ก็นับว่าเหนื่อยแทน

อีกทั้งอาจทำให้เด็กๆ มีโอกาสเสี่ยงภัยมากขึ้นตามไปด้วย

ที่มา: 
รายงานสุขภาพคนไทย พ.ศ.๒๕๕๑
AttachmentSize
phuuduuaeledk_rabphaaraekinmuue.doc4.12 MB

สื่อที่เกี่ยวข้อง

document
document
article