Skip to main content

วารสาร

โฆษณา "อาวุธ" กำหนดทิศบริโภคเด็กไทย

3422 ครั้ง

 โฆษณา “อาวุธ” กำหนดทิศบริโภคเด็กไทย              

 
ในยุคที่มีการรายงานว่าเด็กไทยได้รับพลังงานสูงถึง ร้อยละ 23 หรือประมาณ 1 ใน 4จากขนมขบเคี้ยว 
 
ผลวิจัยขององค์การวิจัยทางการตลาด ‘ยูโรมอนิเตอร์’ พบว่า การขายขนมขบเคี้ยวถูกขับเคลื่อนโดยมุ่งเป้าไปที่กลุ่มเด็กและวัยรุ่นที่มีอายุระหว่าง 5-24 ปี 
การแข่งขันระหว่างผู้ค้าในตลาดนี้กำลังทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ด้วยแผนงานโฆษณาและการส่งเสริมการขายที่พยายามดึงดูดใจผู้บริโภค 
การสำรวจ Thai clamp-down on snack food ads loom ในปี พ.ศ.2547 พบว่า ปัจจัยหลักที่ส่งเสริมการบริโภคขนมขบเคี้ยวปริมาณมากของเด็กๆ ก็คือ อิทธิพลของการโฆษณาทางโทรทัศน์ เพราะโทรทัศน์เป็นช่องทางหลักสำหรับการโฆษณา การสำรวจเดียวกันนี้ได้นับรวมถึงค่าเฉลี่ยจำนวนผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวที่แตกต่างกัน 67 ชนิดที่โฆษณาให้เด็กๆ ดูระหว่างรายการโทรทัศน์ช่วงเช้าสุดสัปดาห์ (7.00-10.30 น.)
 
“อัดโฆษณา” ทำให้บริโภคขนมเพิ่ม
บริษัท ฟริโตเลย์ (Frito-Lay) เป็นผู้ค้ารายเดียวที่ใหญ่ที่สุดในตลาดขนมขบเคี้ยวในประเทศไทย โดยฟริโตเลย์ซื้อบริษัทคู่แข่งสำคัญในปี พ.ศ. 2542 ก่อนที่จะย้ายสำนักงานใหญ่ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกมาที่ประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2543 ขณะนั้นคนไทยยังมีการบริโภคขนมขบเคี้ยว 1 กิโลกรัมต่อคนต่อปี ซึ่งไม่มากเมื่อเทียบกับ 3 กิโลกรัมในประเทศเม็กซิโกและ 10 กิโลกรัมในสหรัฐฯ         ฟริโตเลย์ จึงใช้กลยุทธ์การตลาดที่หลากหลายเพื่อเพิ่มการบริโภคสินค้า โดยในระหว่างปี พ.ศ. 2542-2546 บริษัทฯ เพิ่มงบประมาณส่งเสริมการขายมากกว่า 2 เท่า รวมทั้งออกแบบหีบห่อบรรจุภัณฑ์ใหม่และพัฒนาเทคนิคส่งเสริมการขายที่หลากหลายมากขึ้นเพื่อที่จะรักษาลูกค้าในระยะยาว
 
 
ตารางที่ ๑ ตัวอย่างกลยุทธ์ทางการตลาดของบริษัทฟริโตเลย์ในประเทศไทย พ.ศ. 2542-2546 
 
ที่มา : การพัฒนาทางโภชนาการที่ไม่เท่าเทียมกัน ความเชื่อมโยงของนโยบายและกระบวนการโลกาภิวัตน์กับการเปลี่ยนผ่านทางโภชนาการ โรคอ้วน และโรคเรื้อรังอันเนื่องมาจากอาหาร
 
ในปี พ.ศ. 2546 ยอดขายของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจาก 885 ล้านบาท (21.6 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ) ในปี พ.ศ. 2540 เป็น 2,865 ล้านบาท (70 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ) ในปี พ.ศ. 2546  ผลิตภัณฑ์ที่มีการโฆษณาอย่างมากได้แก่ มันฝรั่งและขนมขบเคี้ยว (extruded snack) โดยเพิ่มขึ้นในปริมาณที่มากสุดคือร้อยละ 63 และ 69 ตามลำดับ
 
ภาพที่ ๑ ยอดการขายปลีกของขนมขบเคี้ยวในประเทศไทย
  
ที่มา : อ้างแล้ว .
ที่มา: 
การพัฒนาทางโภชนาการที่ไม่เท่าเทียมกัน ความเชื่อมโยงของนโยบายและกระบวนการโลกาภิวัตน์กับการเปลี่ยนผ่านทางโภชนาการ
AttachmentSize
new_03.doc2.61 MB

สื่อที่เกี่ยวข้อง

article
article
article