Skip to main content

วารสาร

เพื่อน จุดเริ่มต้นของนักดื่ม

1434 ครั้ง
ข้อมูลผู้เขียน
ผู้เขียน: 
ศูนย์ข้อมูลวิชาการ

เพื่อน จุดเริ่มต้นของนักดื่ม

จากการสำรวจความคิดเห็นของนักศึกษา ๑๕ สถาบัน ในหัวข้อกิจกรรมน้องใหม่ กีฬาน้องใหม่ปี ๒๕๕๑ กับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยสำนักวิจัยเอแบคโพลล์ พบว่า คนที่มีอิทธิพลส่งผลให้อยากดื่มเหล้า อันดับ ๑ คือ เพื่อน อันดับ ๒ รุ่นพี่ อันดับ ๓ รุ่นร้อง และอันดับสุดท้าย อาจารย์

               

นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างยังระบุว่า เคยเห็นการดื่มเหล้าในสถานศึกษา โดยเป็นกลุ่มรุ่นพี่ ร้อยละ ๗๑ กลุ่มเพื่อน ร้อยละ ๖๕.๕ รุ่นน้อง ร้อยละ ๓๑.๔ และอาจารย์ ร้อยละ ๑๒.๘ ซึ่งส่งผลให้นักศึกษากลุ่มตัวอย่างกว่า ร้อยละ ๘๘.๕ มีทัศนคติว่าการดื่มแอลกอฮอล์ถือเป็นเรื่องปกติ โดยเฉพาะการดื่มในวาระการประชุมเชียร์หรือเทศกาลรับน้องจะมีสัดส่วนมากถึง ร้อยละ ๔๐

ที่มา: 
จุลสาร "สุราหรือสุขภาพ" สำนักคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์, พฤศจิกายน ๒๕๕๒
AttachmentSize
ephuuencchuderimtnkhngnakduuem.doc26.5 KB

สื่อที่เกี่ยวข้อง

article
article
article