Skip to main content

วารสาร

เบียร์ สุรานำเข้า และสุราพิเศษ มีการขยายตัวของตลาดเพิ่มขึ้นในรอบ ๑๒ ปี

1398 ครั้ง
ข้อมูลผู้เขียน
ผู้เขียน: 
ศูนย์ข้อมูลวิชาการ

เบียร์ สุรานำเข้า และสุราพิเศษ มีการขยายตัวของตลาดเพิ่มขึ้นในรอบ ๑๒ ปี

นับแต่ปี ๒๕๔๐-๒๕๕๐ขยายตัวเพิ่มขึ้น จาก ๑,๖๔๙.๕๕ ล้านลิตรต่อปี เป็น ๒,๔๗๘.๓๑ ล้านลิตรต่อปี จากนั้นปรับลดลงเป็น ๒,๒๔๑.๙๕ ล้านลิตรต่อปี ในปี ๒๕๕๑  เมื่อแยกตามประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วง ๑๒ปี พบว่า เบียร์ สุรานำเข้า และสุราพิเศษ มีการขยายตัวของตลาดเพิ่มขึ้น ส่วนสุราผสม สุราปรุงพิเศษ สุราพื้นเมือง และไวน์ ขยายตัวลดลง ขณะที่สุราขาวแทบไม่มี การขยายตัวเลย  

ที่มา: 
รายงานสถานการณ์สุรา พ.ศ.๒๕๕๒ โดย ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา
AttachmentSize
ebiiyrsuraanamekhaaaelasuraaphiess_miikaarkhyaaytawkhngtlaadephimkhuenainrb_12_pii.doc768 KB

สื่อที่เกี่ยวข้อง

article
article
article