Skip to main content

วารสาร

โทรทัศน์...สื่อหลักของบริษัทน้ำเมา

1266 ครั้ง
ข้อมูลผู้เขียน
ผู้เขียน: 
ศูนย์ข้อมูลวิชาการ

โทรทัศน์...สื่อหลักของบริษัทน้ำเมา

โฆษณาทางโทรทัศน์พุ่งกว่า ๒๕.๗%เน้นโชว์แบรนด์เพิ่มขึ้นหลังบังคับใช้กฎหมาย

เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลก่อนและหลังการบังคับใช้ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๑(๑๔  ก.พ. ๒๕๕๑) พบว่า ภาพรวมของการโฆษณาเพิ่มขึ้นหลังมีการบังคับใช้กฎหมาย จากเฉลี่ย ๑,๑๗๐ ครั้ง/สัปดาห์ เป็น ๑,๔๖๒.๕ ครั้ง/สัปดาห์ (เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๕.๗)

เมื่อจำแนกตามลักษณะการโฆษณา พบว่า การโฆษณาที่เห็นภาพขวดผลิตภัณฑ์มีแนวโน้มลดลง จาก ๒๒๙ ครั้งต่อสัปดาห์ในเดือนมกราคม เป็น ๒๕ ครั้งในเดือนธันวาคม  ส่วนการโฆษณาในลักษณะเห็นตราผลิตภัณฑ์และตราบริษัท มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก ๕๘๑ และ ๓๖๐ ครั้งต่อสัปดาห์ในเดือนมกราคม เป็น ๙๔๘ และ ๖๕๐ ครั้ง/สัปดาห์ในเดือนธันวาคม เท่ากับเพิ่มขึ้นร้อยละ ๖๓.๒ และ ๘๐.๖ ตามลำดับ

ที่มา: 
การเฝ้าระวังการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทางโทรทัศน์, ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา media Monitor และมหาวิทาลัยมหิดล
AttachmentSize
othrthasnsuuehlakkhngbrisathnamemaa.doc879 KB

สื่อที่เกี่ยวข้อง

article
article
article