Skip to main content

วารสาร

การเฝ้าระวังการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทางหนังสือพิมพ์

1382 ครั้ง
ข้อมูลผู้เขียน
ผู้เขียน: 
ศูนย์ข้อมูลวิชาการ

การเฝ้าระวังการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทางหนังสือพิมพ์

 

จากการเฝ้าระวังการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทางหนังสือพิมพ์ โดยศูนย์วิจัยปัญหาสุรา พบว่า

 ตั้งแต่วันที่ ๑ม.ค.-๓๑ ธ.ค. ๒๕๕๑มีการโฆษณาทั้งสิ้น ๘๘๙ เฉลี่ยเดือนละ ๗๓.๙ ครั้ง

หนังสือพิมพ์ที่โฆษณามากที่สุดคือ เดลินิวส์ ไทยรัฐ และกรุงเทพธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๕๑๗.๑ และ ๑๔.๗ ตามลำดับ โดยลงโฆษณาหน้า ๑ มากที่สุด คือ ๑๘๗ ครั้ง และใช้พื้นที่โฆษณา ๑ ใน ๔ ของหน้าหนังสือพิมพ์มากสุด (ร้อยละ ๖๖.๒) ทั้งนี้เป็นการโฆษณาตราผลิตภัณฑ์มากที่สุดถึงร้อยละ ๖๘ รองลงมาคือตราบริษัทร้อยละ ๒๑ 

การนำเสนอเนื้อหาโฆษณาที่พบมากสุดคือ เน้นความสนุกสนานทันสมัย ร้อยละ ๘๑.๖ รองลงมาคือ ความสำเร็จ/เป็นผู้นำ ร้อยละ ๕๓.๓ และมิตรภาพ ร้อยละ ๓๒.๘๖

เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลก่อนและหลังบังคับใช้ พ.ร.บ.ฯ  พบว่า ก่อนมี พ.ร.บ. มีการโฆษณาเฉลี่ยเดือนละ ๓๗.๕ และโฆษณาที่เห็นขวดผลิตภัณฑ์ ทั้งสิ้น ๒๗ โฆษณา และหลังจากที่ พ.ร.บ. บังคับใช้พบว่า โฆษณาเฉลี่ยต่อเดือนเพิ่มขึ้นเป็น ๗๘.๙ โฆษณา และโฆษณาที่เห็นขวดผลิตภัณฑ์ ๗๓ โฆษณา

 

แนวโน้มการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทางหนังสือพิมพ์ ปี พ.ศ.๒๕๕๑ จำแนกตามลักษณะการปรากฏภาพเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ตลอดระยะเวลา ๑ ปี พบการเสนอข่าวส่งเสริมการตลาดทั้งสิ้น ๑,๒๖๙ ข่าว เฉลี่ยเดือนละ ๑๐๖ ข่าว โดยหนังสือพิมพ์เดลินิวส์นำเสนอมากที่สุด ๒๘๐ ข่าว คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๑ รองลงมาคือแนวหน้า และคมชัดลึก ตามลำดับ

ลักษณะข่าวส่วนใหญ่เป็นข่าวความเคลื่อนไหวของกิจกรรมการตลาดต่างๆ เช่น การแสดงดนตรี การให้ทุนการศึกษา ฯลฯ ๘๖๗ ข่าว คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๓  คอลัมน์ต่างๆ อาทิ คอลัมน์มุมที่ ๕ ของแสงโสม ๒๗๔ ข่าว คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๕๙  และสกู๊ปข่าว ๙๘ สกู๊ป คิดเป็นร้อยละ ๘ข่าวกิจกรรมการตลาดที่พบมากที่สุดคือ ข่าวการจัดกิจกรรมกีฬา ร้อยละ ๖๑.๕

เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลก่อนและหลังมีการบังคับใช้ พ.ร.บ.ฯ พบว่า ก่อนมี พ.ร.บ.ฯ มีข่าวส่งเสริมการตลาด ๔๗ ข่าว เฉลี่ยเดือนละ ๓๒ ข่าว และมีข่าวที่เห็นขวดผลิตภัณฑ์ ๖ข่าว และหลังจากมี พ.ร.บ.ฯ พบว่ามีการนำเสนอข่าวเพิ่มขึ้นเป็น ๑,๒๒๒ ข่าว เฉลี่ยเดือนละ ๑๑๖ ข่าว และมีข่าวที่เห็นขวดผลิตภัณฑ์ทั้งหมด ๔๗ ข่าว

ที่มา: 
รายงานสถานการณ์สุรา พ.ศ.๒๕๕๒ โดย ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา
AttachmentSize
kaarefaarawangkaarokhsnaaekhruuengduuemaelkhlthaangsuuesingphimph.doc504.5 KB

สื่อที่เกี่ยวข้อง

article
article
article